หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 135 : ภาพสะท้อนเด็กหญิง 9 ขวบ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพสะท้อนเด็กหญิง 9 ขวบ

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน (Portrait) ของซาแมนธ่า (Samantha) เด็กหญิงอายุ 9 ขวบ ชาวอเมริกันผิวขาว (Caucasian) ลักษณะทั่วไปของเธอก็คือ เธอเป็นลูกคนเล็กของครอบครัวที่มีลูก 2 คน เธอรักดนตรี ประเพณีที่สืบทอด (Heritage) และการวาดรูปภาพ

ในด้านสังคม-อารมณ์ (Social-emotional) เธอรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น และเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathetic) จึงมักจะช่วยผู้อื่นในการแก้ปัญหา

เธอชอบแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เธอมักตั้งคำถาม เพื่อเข้าใจสถานการณ์ทางสังคม (Social situation) และเพื่อช่วยแก้ปัญหาได้ดีขึ้น เธอประมวลความคิดก่อนตัดสินใจ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม

ในด้านการรับรู้ (Cognitive) เธอสามารถรวบรวมสมาธิ (Concentration) ไปยังงานที่ทำได้นานอย่างน้อย 30 นาที แม้ว่า บางครั้ง เธอจำเป็นถูกผลักดัน (Push) ให้รู้จักเลือกอ่าน เธอชอบอ่านหนังสือมาก

เธอสนุกสนานกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แต่ก็เผชิญกับความท้าทายในการเรียน (Academic)

ในด้านการเคลื่อนไหว (Motor) เธอสามารถทรงตัว (Balance) อยู่บนขาเดียว ด้วยความง่ายดาย และมีความสามารถในการประสานมือกับตา (Hand-eye coordination)

เธอสามารถคว้าดินสอขึ้นมาเขียนตัวพิมพ์บรรจง (Print) หรือตัวคัดลายมือ (Cursive) และสามารถใช้เม้าส์ (Mouse) และควบคุมแป้นพิมพ์ (Keyboard) ได้

ในด้านการปรับตัว (Adaptive) ในชีวิตประจำวัน เธอพึ่งพาตนเองในการเรื่องวัสดุการเรียน และมักจะเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นในการเก็บวางวัสดุที่คนอื่นทิ้งไว้ให้กลับเข้าที่

เธอเป็นคนสุภาพ และมีมารยาท (Gracious) ในการพูดคุยกับผู้คน และเป็นนักฟังที่ดี แต่เป็นคนที่ยืดหยุ่นได้กับกิจวัตรและตารางประจำวัน โดยมีทัศนคติในเชิงบวกเกี่ยวกับการเรียนรู้ และชีวิต ตลอดจนประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ (Creative experience)

หนึ่งในหลักการขั้นพื้นฐาน (Fundamental tenet) ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็คือความเป็นปัจเจกชนที่ไม่ซ้ำแบบใคร (Unique individual) ดังนั้น ในฐานะนักวิชาชีพ ครูประถมต้นจึงต้องรู้จักให้คุณค่าแก่ความเป็นปัจเจกชนของเด็ก และประกาศยกย่องความแตกต่างดังกล่าว เมื่อมีโอกาส

ภาพสะท้อนที่แท้จริง (Authentic) จากชีวิตจริงของเด็กๆ อย่างจาขอบ เจมี่ เบลค และซาแมนธ่า แสดงถึงความเป็นปัจเจกชนของเขาและเธอ ว่าแตกต่างจากเด็กอื่นอย่างไร การอ่าน แล้วสะท้อน (Reflect) ความคิดเกี่ยวกับเด็กแต่ละคน คือสิ่งที่ครูประถมต้นต้องพิจารณา ในการสอน (และสนองความจำเป็น) ของเด็กแต่ละปัจเจกชน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. PS 124 Brooklyn Silas B Dutcher Elementary School - http://ps124brooklyn.com/ [2015, September 6].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul