หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 137 : บริบทการเรียนรู้ – ความหลากหลาย (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บริบทการเรียนรู้ – ความหลากหลาย

นอกจากนี้ ยังมีมิติอื่นที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่อุดมสมบูรณ์ (Rich learning environment) ซึ่งส่งผลให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียน ตัวอย่างเช่น เด็กจำเป็นต้องได้ชั้นเรียนที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเพียบพร้อมด้วยวัสดุที่ส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิ หนังสือและเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการอ่านและการเขียนให้ได้ดี

แต่ในทางปฏิบัติ ทรัพยากรเหล่านี้มิได้รับการกระจายอย่างทั่วถึงในชั้นเรียนของโรงเรียนรัฐทั่วประเทศ แต่มักจะกระจายไปตามสถานะเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic status : SES) ของเด็ก จึงไม่แปลกใจเลยที่มีคำกล่าวว่า “คนรวยก็ร่ำรวยยิ่งขึ้น” (The rich get richer) แม้ในบริบทดั้งเดิม จะเป็นคำกล่าวของสถานะทางการเงิน แต่ก็สามารถประยุกต์ใช้กับสถานะทางการศึกษา

นอกจากสภาวะในโรงเรียนแล้ว เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ ก็จะเข้าถึงวัสดุการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy material) ได้น้อยกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้สูงกว่า ดังนั้น ในโลกแห่งเป็นความจริง เด็กที่ร่ำรวยกว่า ก็เข้าถึงวัสดุการเรียนรู้ที่เพียงพอ และมีโอกาสพัฒนาได้เต็มศักยภาพ (Fullest capacity) กว่า

เพื่อช่วยลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic gap) ในการประสบความสำเร็จในการเรียน (Academic achievement) ครูประถมต้นต้องให้แน่ใจว่า เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ สามารถเข้าถึงวัสดุการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับอายุและวัฒนธรรม

ท่ามกลางความไม่เท่าเทียมกัน (Inequality) ของทรัพยากรการศึกษา (Educational resource) และวัดสุการเรียนรู้ (Learning material) ครูประถมต้น พึงปฏิบัติดังต่อไปนี้ในชั้นเรียนของตน

  • ทำให้แน่ใจว่า ได้ใช้วัสดุในชั้นเรียนที่มีอยู่ทั้งหมดให้เต็มศักยภาพ การสร้างโอกาสให้เด็กได้เข้าถึงวัสดุดังกล่าว เป็นก้าวแรกที่จำเป็น (Essential) ในการทำให้แน่ใจว่าเด็กได้รับการปูรากฐาน (Foundation) สำหรับการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy)
  • อ่านให้เด็กฟังครั้งแล้วครั้งเล่า เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มพูนประมวลคำศัพท์ (Vocabulary) ความรู้เกี่ยวกับคำ (Word knowledge) และความหมายของคำ (Meaning) แล้วส่งเสริมความสนใจ (Interest) และความกระตือรือร้น (Enthusiasm) ในการอ่าน
  • คัดเลือกวัดสุการอ่านที่รวมทั้ง (1) นิยาย-นิทาน (Fiction) และวรรณกรรม (Literature) และ (2) หนังสือข้อมูล เด็กจำเป็นต้องได้รับความสมดุล (50/50) ระหว่างประเภทของการของการอ่านและวัสดุทรัพยากร
  • ร่วมกับครอบครัวและชุมชน ในการแสวงหาวัสดุที่เด็กจำเป็นต้องมี และป็นผู้สนับสนุน (Advocate) ให้เด็กได้รับวัสดุที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ทั้งในการอ่านและการเขียน การสนับสนุนดังกล่าว รวมทั้งการรณรงค์หาทุน (Fund-raising) การขอบริจาคจากธุรกิจในท้องถิ่น และการสื่อสารที่แพร่กระจายออกไปถึงความจำเป็นที่เด็ก ต้องได้วัสดุการเรียนรู้ จึงจะได้ประสิทธิผลในการศึกษา
  • จัดให้มีโปรแกรมการศึกษาแก่ครอบครัวของเด็ก โดยช่วยให้พ่อแม่เด็กนักเรียน เรียนรู้ความสำคัญของการอ่านออก-เขียนได้ และบทบาทสำคัญ (Vital) ของหนังสือและวัสดุการอ่านอื่นๆ ที่มีต่อชีวิตของเด็ก

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Cultural diversity - http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_diversity [2015, September 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul