หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 138 : บริบทการเรียนรู้ – ความสำเร็จและมาตรฐาน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บริบทการเรียนรู้ – ความสำเร็จและมาตรฐาน

ความสำเร็จระดับสูงของเด็กทุกคน เป็นลำดับความสำคัญระดับชาติ (National priority) ในสหรัฐอเมริกา โรงเรียนและครูประถมต้นมุ่งเน้นที่จะปิดช่องโหว่ของหนทางสู่ความสำเร็จ (Achievement gap) ที่มีอยู่ระหว่างเชื้อชาติกับระดับเศรษฐกิจ-สังคม ครูประถมต้นที่มีคุณภาพสูง (High quality) อุทิศตน เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กแต่ละคนได้เรียนรู้

มาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standard : CCS) ได้สร้างบริบท ในการเตรียมตัวเด็กประถมต้นสำหรับวิชาชีพ (Career) และอุดมศึกษา โดยตอกย้ำความแน่ใจให้เด็กประสบความสำเร็จในระดับสูง ครูประถมต้นมีส่วนร่วมในการนำ CCS ไปลงมือปฏิบัติ และอยู่ในทีมงานที่จะร่วมมือกัน (Collaborate) ประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติของการสอน (Instructional practice)

การมุ่งเน้นในเรื่องผลสัมฤทธิ์ (Achievement result) ส่งผลให้เกิดแรงกดดันทางการศึกษา (Educational pressure) อันมีผลกระทบต่อทั้งครูประถมต้นและเด็ก ตลอดจนเป็นที่สิ้นสุดของการส่งเสริมทางสังคม แต่ก็ทำให้แน่ใจว่า เด็กสามารถอ่านออก-เขียนได้ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อสำเร็จการศึกษาประถมปีที่ 3

ในสหรัฐอเมริกา หลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ของ 45 รัฐ [จากจำนวน 50 รัฐ] ได้ปรับ (Align) ตาม CCS ดังนั้น ครูประถมต้นในรัฐดังกล่าว จะสอนเนื้อหาที่ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งที่ CCS ได้กำหนดไว้ อันที่จริง โรงเรียนหลายแห่งในเขต (District) เดียวกัน จะจัดให้ครูผู้สอนมีแผนบทเรียน (Lesson plan) ที่แนะนำกิจกรรมและกลยุทธ์การสอน (Instructional strategy) บนพื้นฐานของ CCS

ดังนั้น ครูประถมต้นอาจไม่มีอิสรภาพเต็มที่ที่จะสอนในสิ่งที่ตนต้องการสอน และด้วยวิธีที่ต้องการสอน อย่างไรก็ตาม ครูประถมต้นที่เก่งมักหาหนทางที่จะรวบรวมสิ่งที่ตนเชื่อว่าสำคัญไว้ในหลักสูตร และเหมาะสมตามวัยพัฒนาการ (Developmentally appropriate)

ครูประถมต้นหลายคนพบว่า การสอนบนพื้นฐานของ CCS ไม่จำเป็นต้องจืดชืดและน่าเบื่อ (Dull and boring) เขาสามารถทำให้การเรียนรู้น่าสนใจและเกี่ยวข้อง (Relevant) กับชีวิตของเด็กทุกคน เพราะ CCS ได้แปลงโฉม (Transform) หรือปฏิรูป (Reform) การสอนจากรูปแบบการป้อนเข้า (Input) เป็นรูปแบบของผลที่ออกมา (Output)

ดังนั้น ครูไม่สามารถพูดอีกต่อไปได้ว่า “ฉันได้สอนมาริโอ้ (Mario) ถึงการใช้โครงสร้างที่บอกเป็นนัย (Structural cue) [อาทิ ชื่อเรื่อง (Title) หัวข้อ (Heading) คำเชื่อม (Transitional word) เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายของคำ] เพื่อถอดรหัส (Decoding) กล่าวคือตีความหมายของคำ [ฉันจึงหมดหน้าที่ความรับผิดชอบ]” แต่คำถามจะเป็น “มาริโอ้ สามารถใช้และประยุกต์ทักษะถอดรหัสหรือไม่?” และ “มาริโอ้จะทำคะแนนสอบของรัฐได้ดีด้วยทักษะถอดรหัส หรือไม่?”

ครูประถมต้นที่มีคุณภาพสูง จะรู้เสมอว่าจะสอนอะไรและสอนอย่างไร แต่เวลาและโอกาสของความคิดดีๆ ถูกทำให้ลดน้อยถอยลง ด้วยข้อกำหนด (Requirement) ที่เพิ่มขึ้นในการสอนตามมาตรฐาน CCS และสอนเพื่อให้เด็กบรรลุมาตรฐานอย่างช่ำชอง (Master) และนี่เป็นจุดที่การสอนอย่างจงใจ (Intentional teaching) เข้ามามีบทบาทสำคัญ

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2015, September 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul