หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 139 : บริบทการเรียนรู้ – การสอนและการสอบ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บริบทการเรียนรู้ – การสอนและการสอบ

บทบาทของครู โดยเฉพาะประถมต้น ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก (Dramatic) และอย่างรวดเร็ว (Rapid) ตัวอย่างเช่น ครูมักเป็นสมาชิกของทีมระดับประถม (Grade Level) ที่พบกันเป็นประจำเพื่อวางแผน เรียนรู้ อภิปราย (Discuss) โต้แย้ง (Debate) ตัดสินใจ รวมทั้งพัฒนาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้

ครูประถมต้นต้องให้ความร่วมมือ (Collaborate) กับเพื่อนร่วมงาน (Colleague) ในทุกประเภทของโครงงาน (Project) และกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกวันนี้ โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งตอกย้ำคุณค่า (Premium) ของความร่วมมือ และการทำงานเป็นหมู่คณะ (Team Player)

การสอบ (Testing) เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมโรงเรียนร่วมสมัย (Contemporary School Culture) และจะยังคงดำเนินต่อไปในแนวทางปฏิบัติ (Instructional Practice) ครูจะมีส่วนร่วมในการช่วยเด็กเรียนรู้เนื้อหา (Content) ที่เหมาะสมกับระดับประถมต้น เพื่อให้เด็กสอบผ่านข้อสอบระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ และระดับชาติ นอกจากนี้ ครูประถมต้นจะใช้ข้อมูลจากการสอบ เป็นฐานในการวางแผนและการสอน

ในการสอนเชิงข้อมูล (Data-Driven Instruction) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการสอนบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลประเมิน (Assessment) ว่าจะสนองตอบความจำเป็นของเด็กแต่ละคนได้อย่างไร? โดยผนวกผลลัพธ์จากการวิเคราะห์เจาะลึกเข้ากับการวางแผนและการสอน

ประเด็นการสอนที่มีมานานพอๆ กับการสอน ได้แก่การตั้งคำถามว่า “ฉันควรสอนอะไร?” และ “ฉันควรสอนอย่างไร?” และคำตอบก็มักจะเป็น “มันขึ้นอยู่กับ . . . “ สิ่งที่ครูประถมต้นคิดว่าสำคัญ และสิ่งที่มาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) กล่าวว่าสำคัญ

ดังนั้น หัวใจ (Heart) ของประเด็น จึงอยู่ที่จะพัฒนาหลักสูตรที่มีความหมาย (Meaningful Curriculum) ซึ่งสอดคล้อง (Align) กับ CCS ได้อย่างไร? การเรียนรู้ว่าจะพัฒนาแผนบทเรียนอย่างไร จึงจะบรรลุมาตรฐานของรัฐ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับครูประถมต้นทุกคน

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของเด็กเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวของ CCS ผู้กำหนดนโยบาย และนักการศึกษามองเห็นว่า มาตรฐาน การทดสอบ และการปรับการสอน (Teaching Alignment) เป็นวิธีที่สำคัญ (Viable) และปฏิบัติได้ (Practical) ในการช่วยให้แน่ใจถึงความสำเร็จของเด็ก

การปรับการสอน เป็นการบริหารจัดการ CCS, หลักสูตร และการทดสอบ เพื่อเสริมส่ง (Complement) ซึ่งกันและกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หลักสูตรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ CCS ระบุว่า เด็กควรรู้ และสามารถทำได้ ส่วนการทดสอบก็สามารถวัดผลสิ่งที่มาตรฐานกำหนดไว้ อันที่จริง การปรับหลักสูตร (Curriculum Alignment) คือกระบวนการที่ทำให้แน่ใจว่า สิ่งที่ครูประถมต้นสอนและบริบท (Context) ของหลักสูตร สอดคล้องกับ CCS และมาตรฐานของรัฐ กล่าวคือ เด็กควรรู้ และสามารถทำได้

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2015, September 14].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน