หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 140 : การสอนเชิงข้อมูล

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การสอนเชิงข้อมูล

การสอนครบหลักสูตร ไม่เหมือนกับการเรียนรู้ของเด็ก ความคิดริเริ่มในเรื่องความรับผิดชอบ (Accountability initiative) [ต่อการศึกษาของเด็ก] นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง (Shift) ในจุดมุ่งเน้น (Focus) ที่การครอบคลุมเนื้อหาวิชา (Subject matter) ที่สนองตอบต่อความจำเป็นทางการศึกษาของเด็กแต่ละคน

ในทางปฏิบัติ มีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นที่จะกำหนดว่า ความจำเป็นในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ได้รับการสนองตอบหรือไม่? และผ่านการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องของข้อมูลที่รวบรวม โดยการประเมินเด็ก ดังตัวอย่างจากโรงเรียนประถมศึกษาลีดไมน์ (Lead Mine Elementary School) ในเมือง Raleigh รัฐนอร์ท แคโรไลน่า

โรงเรียนแห่งนี้ มีเด็กที่ได้รับสิทธิ์ (Eligible) รับอาหารกลางวันฟรี หรือในราคาลดจากปรกติ และภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก (Primary) ของเด็กจำนวนมาก แม้จะเผชิญอุปสรรคเหล่านี้ เด็กก็ประสบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบที่สูงอย่างต่อเนื่องอยู่หลายปี เพราะครูประถมต้นเรียนรู้ที่จะสอนอย่างชาญฉลาด และใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีเป็นพันธมิตร (Ally) ผ่านการสอนเชิงข้อมูล (Data-driven instruction) อันประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่โดยการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบัน – ก่อนที่เด็กจะมาถึง ครูประถมต้น สำรวจแฟ้มประวัติที่สะสมมาแต่ในอดีต เพื่อให้ได้ภาพสะท้อน (Profile) ของเด็กแต่ละคน ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน ครูประถมต้นจะ “คัดกรองครอบจักรวาล” (Universal screening) เด็กทุกคน

เว็บไซต์ของโรงเรียน จะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการคัดกรองดังกล่าว เพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำวิจัย (Research-based) ใช้เทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmark) และเป็นระบบติดตามความก้าวหน้า (Progress monitoring) บนพื้นฐานของการประเมินผลเด็กโดยตรง บ่อยครั้ง และต่อเนื่อง

ผลลัพธ์จะได้รับการนำไปรายงานต่อเด็กเอง พ่อแม่ ครูประถมต้น และผู้บริหารโรงเรียน ผ่านการบริหารข้อมูลบนเว็บ (Web-based) ที่จะกำหนดการสนองตอบต่อการแทรกแซงเพื่อแก้ไข (Intervention) การคัดกรองครอบจักรวาล เป็นวิธีที่รวดเร็วในการตรวจสอบความก้าวหน้าของเด็กตลอดปี แต่เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของภาพรวมประเมินผล

2. ปรับการประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ – วางแผนร่วมมือ (Collaboratively) กับเพื่อนครู (Colleague) ในการกำหนดว่า เมื่อไรจะสอนมาตรฐานแกนเร่วม (Common Core Standards : CCS) ของเขต (District) และของรัฐ (State)? และจะสอนอย่างไร? ตลอดจนการประเมินผลของแต่ละมาตรฐาน

เป็นธรรมดาและประเพณีปฏิบัติ (Customary) สำหรับครูประถมต้นที่จะพบปะกันเป็นประจำเพื่อวางแผนว่า จะสอนมาตรฐานอย่างไร? และจะรวบรวมข้อมูลอย่างไรบนพื้นฐานความสำเร็จของเด็ก? ในหลายๆ เขต ครูประถมต้นร่วมมือกันทำงานเพื่อวางแผนบทเรียนและความคิด อย่างเป็นทางการ เรียกว่า “ทีมเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” (Professional learning team)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Lead Mine Elementary School - http://leadmine.weebly.com/ [2015, September 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน