หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 141 : การสอนเชิงข้อมูล (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การสอนเชิงข้อมูล

การสอนเชิงข้อมูล (Data-driven instruction) เป็นระบบการสอน ซึ่งมีการตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผล (Assessment data) อันได้รับการรวบรวม เพื่อกำหนดว่า จะสนองตอบความจำเป็นของเด็กแต่ละคนได้อย่างไร? ส่วนกระบวนการนำการสอนเชิงข้อมูลไปลงมือปฏิบัติ ผ่าน 6 ขั้นตอน ซึ่งใน 4 ขั้นตอนหลัง ประกอบด้วย

3. กระบวนการเก็บข้อมูล (Data collection process) – การเก็บข้อมูลมีจุดประสงค์ 2 ข้อ กล่าวคือ (1) ครูให้การประเมินผลเพื่อกำหนดสิ่งที่เด็กรู้ และปรับ (Adjust) การสอน เพื่อช่วยให้ทุกคนสำเร็จ เทคโนโลยีช่วยให้การวัดอุณหภูมิการศึกษา (Academic temperature) ได้ง่ายขึ้น

ครูประถมต้นสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วถึงความรู้ในโปรแกรมต่างๆ ที่แสดงการสนองตอบของเด็ก แล้วสรุปการประเมินผลในตอนท้ายของปีการศึกษาว่า เด็กได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนมากน้อยเพียงใด? ครูประถมต้นสะท้อนกลับ (Reflect) ประสิทธิผลของตนเอง หลังสรุปข้อมูลประเมินผล

4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) – เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ครูประถมต้น จะพบกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อศึกษาข้อมูลร่วมกัน และมองหาแนวโน้ม (Trend) ว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่สอบผ่านมาตรฐานแล้วหรือยัง? ข้อมูลเปิดเผยถึงความจำเป็นเพื่อความสำเร็จของเด็กแล้วหรือยัง? มาตรฐานอะไรที่เด็กมีปัญหาในการสอบให้ผ่าน? แล้วครูประถมต้นคนหนึ่ง สอนได้ดีกว่าผู้อื่นหรือไม่? อะไรคือ เกร็ด (Tip) ที่ครูประถมต้นคนหนึ่งจะแนะนำให้ครูประถมต้นคนอื่น เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการสอนเป็หมู่คณะ?

5. การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจขั้นตอนต่อไป – หลังการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางขึ้นตอนต่อไปในกระบวนการสอน เด็กคนไหนพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป? เด็กคนไหนจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข (Remediation)? เด็กคนไหน จำเป็นต้องได้รับการสอนเพิ่ม (Enrichment)?

ในการสร้างแผนเพื่อสนองตอบความจำเป็นของเด็กแต่ละคน ครูประถมต้นอาจต้องการความช่วยเหลือของ “ครูทรัพยากร” (Resource teacher) อื่นๆ อาทิ ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (Academically gifted teacher) และครูสอนภาษาอังกฤษเด็กที่มิได้ใช้อังกฤษเป็นภาษาหลัก

นอกจากนี้ ยังรวมถึง “ครูการศึกษาพิเศษ” (Special education teacher) ผู้จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Computer lab manager) หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ในโรงเรียนที่สามารถช่วยสนองตอบความจำเป็นของเด็กแต่ละคน จุดสำคัญ (Critical) อยู่ที่การสอนที่แตกต่าง (Differentiation of instruction)

6. การทำซ้ำกระบวนการ (Process repeat) – การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล (Data-based) เพื่อเป็นแนวทางการสอน เป็นกระบวนการที่ดำเนินต่อเนื่อง (On-going) ตลอดปีการศึกษา ครูประถมต้นจะประเมินผลเด็กอย่างสม่ำเสมอ วิเคราะห์ข้อมูล และปรับเปลี่ยนแผนเพื่อสนองตอบความจำเป็นของเด็กแต่ละคน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Lead Mine Elementary School - http://leadmine.weebly.com/ [2015, September 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน