หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 142 : บริบทการเรียนรู้ – วิชาการและเทคโนโลยี

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บริบทการเรียนรู้ – วิชาการและเทคโนโลยี

หลักสูตรร่วมสมัย (Contemporary curriculum) สำหรัประถมต้น จะเน้นหนักเรื่องการอ่าน และวิชา STEM อันเป็นคำย่อของวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics)

แต่ก็มีการตอกย้ำในเรื่องศิลปะ สังคมศึกษา การศึกษาหลักความประพฤติ (Character) สุขภาพ (Health) และความอยู่ดีกินดี (Wellness) ผ่านวิชาพลศึกษา (Physical education) อย่างไรก็ตาม เนื้อหาเหล่านี้ได้รับการบูรณาการให้เข้ากับหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเช่น ในการผนวกวิชาการให้เข้ากับโครงงานและกิจกรรมของเด็ก ครูแพทริเชีย โดล (Patricia Dolye) แห่งโรงเรียนประถมศึกษาไพน์โกรฟ (Pine Grove Elementary School) ในเมือง St. Petersburg รัฐฟลอริด้า ได้สอนโครงงานตำรับครอบครัว (Family recipe) ในชั้นเรียน

ครูแพทรเชี โดล ต้องการให้เด็กในชั้นเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เรียนรู้เกี่ยวกับบรรพบุรุษ (Ancestor) และชนหมู่น้อย (Ethnicity) โดยการผลิตตำรับกับข้าว (Cookbook) ที่ประกอบด้วยสูตรที่โปรดปราน (Favorite) ซึ่งตกทอดมาข้ามชั่วอายุคน โครงงานนี้ ครอบคลุมทักษะในหลากหลายวิชา อาทิ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย นอกจากนี้ ยังรวมถึง การเขียน การอ่าน การเขียน การพูด และการนำเสนอ (Presentation) ในชั้นเรียน

ทุกวันนี้ เด็กแตกต่างจากทศวรรษที่แล้ว เนื่องจากประเภทใหม่และความแตกต่างของเทคโนโลยี ปัจจุบันเป็นชั่วอายุคน “ชาวเน็ต” (Net Generation) ซึ่งได้เติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี การที่เด็กมีส่วนร่วมกับเกมคอมพิวเตอร์ ทำให้เขาสามารถคิดในเชิงนามธรรม (Abstract) และตัดสินใจรวดเร็วขึ้น (Rapid-fire decision)

ประมาณ 77% ของครัวเรือนในสหรัฐอเมริกา สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ การเชื่อมโยง (Connectivity) นี้ ทำให้เด็กสามารถเข้าถึงปริมาณมหาศาลของข้อมูล ที่เพิ่มพูน (Enrich) ชีวิตและการเรียนรู้ของเขา นอกจากนี้ การใช้โทรศัพท์มือถือ(Cell phone) และการส่งข้อความ (Text messaging) ก็ได้เปลี่ยนแปลงวิถีที่เด็กสื่อสารอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต

เนื่องจากทุกวันนี้ เด็กจมอยู่ (Immerse) กับเทคโนโลยี ครูประถมต้นจึงต้องค้นหาโอกาสที่จะผนวกเทคโนโลยีให้เข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้โอกาสเด็กในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ใช้กล้องถ่ายรูปดิจิทัล (Digital camera) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึก (Document) การเรียนรู้ สร้างและส่ง (Transport) รายงาน ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมในการอภิปรายความคิดสร้างสรรค์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic creativity) รวมทั้งการแบ่งปันความคิด (Idea sharing) อย่างไรก็ตาม มิใช่เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น หน้าที่สำคัญหนึ่งของครูประถมต้น ก็คือ การช่วยให้เด็กทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีในชั้นเรียน ครูประถมต้นสามารถออกแบบสภาพแวดล้อมของชั้นเรียน และวางแผนหลักสูตร ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และแรงจูงใจในเรื่องเทคโนโลยีในชั้นเรียน ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ให้เด็กทุกคน โดยเฉพาะเด็กที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีจากที่บ้าน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. How Technology is Powering Academic Success [Infographic] - http://www.edtechmagazine.com/higher/article/2012/10/how-technology-powering-academic-success-infographic [2015, September 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน