หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 144 : บริบทการเรียนรู้ – ปัจจัยด้านสุขภาพ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บริบทการเรียนรู้ – ปัจจัยด้านสุขภาพ

ในการทำงานร่วมกับพ่อแม่ ครูประถมต้นพึงให้คำแนะนำพ่อแม่ดังต่อไปนี้

 • สนับสนุนให้เด็กเล่น – เวลาเล่นของเด็กมีความสำคัญสำหรับพัฒนาการเท่าๆ กับอาหาร เพราะช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และควบคุมตนเอง แล้วยังเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลังโรงเรียนเลิก – โดยเฉพาะถ้าเขาต้องถูกทิ้งให้อยู่ในบ้านคนเดียวหลังโรงเรียนเลิก เพื่อให้เด็กผลิตผลงาน (Productive) เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และชื่นชมคุณค่าในตนเอง (Self-esteem)
 • จัดให้มีสภาพแวดล้อมของความมั่นคงปลอดภัย (Safe and secure) – ค้นหาสิ่งที่ทำให้เด็กกลัว ให้ความรัก สร้างให้เด็กรู้สึกอดทน และไม่ตำหนิติเตียน (Critical)
 • ให้คำแนะนำ (Guide) และสร้างวินัย (Discipline) ที่เหมาะสมเมื่อจำเป็น – หนักแน่น (Firm) แต่เมตตา และคาดหวังในสิ่งที่เป็นจริงได้ (Realistic expectation) ไม่ควบคุมเด็ก แต่ช่วยเด็กให้รู้จักควบคุมตนเอง
 • สื่อสาร (Communicate) – พ่อแม่ต้องมีเวลาในแต่ละวันหลังเลิกงานและหลังเลิกเรียน เพื่อฟังลูก พูดกับลูกในสิ่งที่เกิดขึ้นประจำวัน และปัน (Share) อารมณ์และความรู้สึก

ในการสอนเด็กนักเรียน ครูประถมต้น สามารถทำในสิ่งต่อไปนี้

 • สร้างความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียน (Sense of belonging) – ความรู้สึกเชื่อมโยง (Connect) [กับชั้นเรียน] และได้รับการต้อนรับ (Welcomed) [ในชั้นเรียน] เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปรับตัวในเชิงบวก การค้นหาอัตลักษณ์ (Self-identification) และความรู้สึกไว้วางใจ (Trust) ผู้อื่น
 • ส่งเสริมการปรับตัวคืนสภาพเดิม (Resilience) – อุปสรรค (Adversity) เป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของชีวิต ดังนั้น ความสามารถในรับมือกับอุปสรรค [เพื่อปรับตัวคืนสภาพเดิม] จึงเป็นสุขภาพจิตที่สำคัญยิ่ง และสมควรได้รับการฟูมฟัก (Foster)
 • พัฒนา “สมรรถนะ” (Competency) – เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้ว่า การเอาชนะความท้าท้าย (Challenge overcoming) และบรรลุดจุดมุ่งหมาย เป็นสิ่งที่เด็กสามารถทำได้ ความสำเร็จทางการศึกษา (Academic success) และการพัฒนาความสามารถพิเศษ (Talent) ช่วยให้เด็กรับมือกับความเครียด (Stress) ได้ดี
 • จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในชั้นเรียน และในโรงเรียน – ความรู้สึกปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการเรียนรู้และสุขภาจิตของเด็ก ควรส่งเสริมพฤติกรรมในเชิงบวก อาทิ การให้เกียรติ (Respect) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และเมตตา (Kindness) และป้องกันพฤติกรรมในเชิงลบ อาทิ การรังแกผู้ด้อยกว่า (Bullying)
 • สอนและตอกย้ำ (Reinforce) การตัดสินใจในเชิงบวก – สอนทักษะทางสังคม การแก้ปัญหา และการยุติความขัดแย้ง (Conflict resolution) โดยให้การสนับสนุนและการคาดหวังที่สอดคล้อง (Consistent) เท่านั้น
 • สนับสนุนการช่วยเหลือผู้อื่น – พฤติกรรมีที่ส่งเสริมสังคม (Pro-social) จะสร้างคุณค่าในตนเอง หล่อหลอมความเชื่อมโยง [กับชั้นเรียน] ตอกย้ำความรับผิดชอบส่วนบุคคล และเสนอโอกาสการรับรู้ (Recognition) ในเชิงบวก
 • ส่งเสริมสุขภาพกาย (Physical health) ให้แข็งแรง – สุขภาพจิตที่ดีจะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Child Health & Wellness - http://www.ccrcca.org/providers/child-health-wellness [2015, September 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน