หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 146 : แผนบทเรียนเรขาคณิต (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนเรขาคณิต

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการวางแผนบทเรียนวิชาเรขาคณิต (Geometry) บนพื้นฐานของ 5E โดยที่วันที่ 1 ของการสอนเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วม (Engage) และสำรวจ (Explore) วันที่ 2 เป็นการอธิบาย (Explain) และสาธยาย (Elaborate) และวันที่ 3 เป็นการประเมินผล (Evaluate)

วัสดุที่ใช้ได้แก่ แผ่นกระดาษใหญ่ (Chart paper) ปากกาหมึกหนา (Marker) ไม้จิ้มฟัน (Toothpick) ในถุงใหญ่ที่มีฉลาก (Label) ติดว่า “ด้าน” (Side) ขนมเคี้ยวหนึบ (Marshmallow) ในถุงใหญ่ที่มีฉลากว่า “จุด [ที่เส้นมา] บรรจบ” (Vertex) บันทึกรายวัน (Journal) ของเด็ก หรือกระดาษเขียน และกล้องถ่ายรูป

มาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standard) ในสหรัฐอเมริกา ได้ระบุความรู้และทักษะที่จำเป็น ในเรื่องการให้เหตุผล (Reasoning) เทศะ (Space) และเรขาคณิต โดยที่เด็กใช้ศัพทานุกรม (Vocabulary) ของเรขาคณิตอย่างเป็นทางการ (Formal) และได้รับการคาดหวังให้ค้นหา (Identify) แยกประเภท (Classify) และบรรยาย (Describe) รูปภาพ (Figure) ทางเรขาคณิต 2 มิติ (Dimension) ผ่านคุณสมบัติ (Attribute) ต่างๆ

นอกจากนี้ มาตรฐานดังกล่าว ยังครอบคลุมถึงการเขียน หรือเนื้อหา (Text) ที่แสดงออก (Expository) ถึงขั้นตอนปฏิบัติ (Procedural) เพื่อเด็กสามารถสื่อสารความคิด และข้อมูล ไปยังผู้ฟัง (Audience) ผ่าน (1) การเรียบเรียงเนื้อหา (Composition) ที่สั้น และ (2) การสร้างประโยคสนับสนุนที่มีข้อเท็จจริง รายละเอียด และการอธิบาย อย่างง่ายๆ

ในการให้เด็กมีส่วนร่วม [E ตัวที่ 1] ครูประถมต้นวาดรูปบ้านอย่างง่ายๆ บนแผ่นกระดาษใหญ่ บ้านที่ประกอบด้วยรูปทรง (Shape) 2 มิติ แล้วถามเด็กว่า เขาเห็นอะไร? เมื่อเขาให้คำตอบ ขีดเส้นใต้ (Highlight) ด้วยรูปทรงที่เขาอ้างถึง (Reference) และเขียนชื่อรูปทรงนั้น ออกมาไว้ด้านข้าง

ครูประถมต้น พิจารณาใช้สีที่แตกต่างสำหรับแต่ละรูปทรง เพื่อให้เด็กที่ยังใช้ภาษาไม่แข็งแรง ได้แยกแยะความแตกต่าง (Differentiate) นำแผ่นกระดาษใหญ่ดังกล่าว ไปติดกำแพงให้เห็นกันทั่ว ตลอด 3 วันของบทเรียนวิชาเรขาคณิต เพื่อให้ครูสามารถเพิ่มพูนศัพท์ทางเรขาคณิตตามความจำเป็น และเด็กควรใช้อ้างอิงถึง

ในการสำรวจ [E ตัวที่ 2] เด็กมักพบเห็นข้อผิดพลาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ครูพึงบันทึกการเข้าใจผิดในแนวความคิด (Misconception) พร้อมคำอธิบาย [ในส่วนที่เป็น E ตัวที่ 3] ครูจัดแจงแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม โดยมีกลุ่มละ 3 – 4 คน แล้วให้เด็กสร้างรูปทรงที่กล่าวไว้ใน E ตัวที่ 1 พร้อมด้วยวัสดุ ดังต่อไปนี้

  • แสดง แล้วแจกถุงขนมหนึบ และแนะนำตัวขนมหนึบว่า เป็น “จุดบรรจบ”
  • แสดง แล้วแจกถุงไม้จิ้มฟัน และแนะนำไม้จิ้มฟันว่า เป็น “ด้าน”

จากนั้น ก็ให้เด็กเรียกวัสดุทั้งสองประเภทเป็น “จุดบรรจบ” และ “ด้าน” เพื่อให้เด็กเริ่มคุ้นเคยกับศัพท์ทางเรขาคณิต ที่สัมพันธ์กับประเภทต่างๆ ของรูปทรง 2 มิติ แล้วให้เด็กมีเวลาในการสร้าง [นานารูปทรง]

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Child Health & Wellness - http://www.ccrcca.org/providers/child-health-wellness [2015, September 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน