หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 146 : แผนบทเรียนเรขาคณิต (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนเรขาคณิต

ในการสำรวจ (Explore) [E ตัวที่ 2] ครูประถมต้นเฝ้าติดตาม (Monitor) การสร้างรูปทรง เรขาคณิต (Geometric shape) 2 มิติ (Dimension) โดยส่งเสริมการใช้ศัพทานุกรม (Vocabulary) ในการสร้างรูปทรงดังกล่าว

ในขณะเดียวกัน ครูประถมต้นที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเด็กเป็นกลุ่ม พึงใช้การตั้งคำถามอย่างมีคุณภาพ (Quality questioning) ในการแนะแนว (Guide) เด็กให้ค้นพบคุณสมบัติพื้นฐาน (Basic attribute ) ของเรขาคณิต

การอธิบาย [E ตัวที่ 3] เป็นส่วนสำคัญของบทเรียน เป็นเวลาที่เด็กสะท้อนกลับ (Reflect) แนวความคิด และแก้ไขการเข้าใจแนวความคิดไปในทางที่ผิด (Misconception) เด็กมีแนวโน้มที่จะสร้าง “วงกลม” (Circle) โดยมีหลายๆ “ด้าน” (Side) และ “จุด [ที่เส้นมา] บรรจบ” (Vertex)

อันที่จริง วงกลมมีลักษณะพิเศษ ที่ไม่เหมือนรูปทรงอื่น เพราะเกิดจากการวาดเส้นโค้ง (Curve) อย่างต่อเนื่องกัน [จนบรรจบ] มิใช่เป็น “รูปทรงหลายด้าน” (Polygon) ประกอบเข้าด้วยกัน

และถ้าเด็กสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle) โดยใช้ 6 ด้าน แทนที่จะเป็น 4 ด้าน ครูประถมต้นก็พึงอธิบาย และแนะนำการอภิปราย (Discussion) วิธีต่างๆ ที่จะเปลี่ยนความยาวของด้าน เพื่อลดจำนวน “จุดบรรจบ”

ในการอธิบาย ครูประถมต้นอาจให้เด็กเขียนคำว่า “รูปทรงหลายด้าน” ลงในสมุดบันทึกรายวันคณิตศาสตร์ (Math journal) แล้วเปรียบเทียบกับ “วงกลม” ว่า มีคุณสมบัติร่วมกันอะไรบ้าง ครูอาจให้คำนิยามร่วมกับเด็ก อาทิ รูปทรงทั้งสองประกอบด้วย “เส้น” (Line) และ “จุดบรรจบ” ส่วน “ด้าน” ก็เป็นตัวอย่างของเส้นตรง (Straight)

นี่เป็นโอกาสสำคัญที่จะนำเสนอคำศัพทานุกรมที่จำเป็น เพื่อให้เข้าถึงทุกระดับชั้นของการเรียนรู้ กล่าวคือ แสดง สร้าง วาดด้วยมือ (Hand-draw) และนิยามแต่ละพจน์ (Term) ตัวอย่างเช่น สี่เหลี่ยมด้านขนาน (Parallelogram) สี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoid) หกเหลี่ยม (Hexagon) และสิบเหลี่ยม (Decagon)

ในการสาธยาย (Elaborate) [E ตัวที่ 4] ครูประถมต้น อาจนำเด็กออกไปกลางแจ้ง โดยมีภารกิจ (Mission) ที่จะค้นหารูปทรง 2 มิติในสนามเด็กเล่น ให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ โดยให้เด็กทำแผ่นกระดาษใหญ่ (Chart) เพื่อนับจำนวนชิ้น แล้ววาดด้วยมือ จากนั้นก็กลับเข้ามาในชั้นเรียน โดยให้เด็กปัน (Share) สิ่งที่ค้นพบ กับเพื่อนที่คู่หู (Partner) หรือเป็นกลุ่ม

เด็กนักเรียนระดับต่ำ (Low level) [กล่าวคือ เด็กที่เรียนรู้ช้า] อาจจำเป็นต้องมีรายชื่อ (List) นานารูปทรงเฉพาะ ที่ครูต้องการจะให้ค้นหา เตรียมรายชื่อดังกล่าวให้พร้อมสำหรับเด็กเหล่านี้ พร้อมด้วยรูปทรงที่ต้องการให้ค้นหา เด็กที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 จะได้ประโยชน์จากภาษาอังกฤษที่ติดไว้ข้างรูปทรง

ส่วนเด็กนักเรียนระดับสูงมีแนวโน้ม (Inclined) ที่จะค้นหารูปทรงที่ซับซ้อน (Intricate) [ด้วยตนเอง] พึงให้อิสรภาพ (Freedom) ในการค้นหารูปทรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Curtsinger Elementary School - http://schools.friscoisd.org/ES/curtsinger [2015, September 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน