หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 147 : แผนบทเรียนเรขาคณิต (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนเรขาคณิต

การประเมินผล (Evaluation) [E ตัวที่ 5] ไม่จำเป็นต้องทำด้วยกระดาษและดินสอ บางครั้งครูประถมต้นอาจต้องคิดนอกกรอบ (Think outside the box) โดยการประเมินว่า เด็กสามารถใช้ศัพทานุกรม (Vocabulary) ของเรขาคณิตที่เป็นทางการ (Formal) เพื่อค้นหา (Identify) แยกประเภท (Classify) และบรรยาย (Describe) รูปทรง (Shape) 2 มิติ (Dimension) ตามคุณสมบัติ (Attribute) ของรูปทรงได้หรือไม่? และมีวิธีทดสอบที่ดีกว่าหรือไม่ ในการให้เด็กรวมตัวเป็นรูปทรงต่างๆ ทางเรขาคณิต?

ครูประถมต้น ควรเลือกสถานที่ซึ่งมีบริเวณกว้าง แล้วเรียกเด็กจับกลุ่มร่วมกันในการนอนราบบนพื้น เพื่อใช้ร่างกายในการก่อตัวเป็นรูปทรงต่างๆ โดยอธิบายว่า ร่างกายของเขาเป็นด้านตรง (Straight side) และในการสร้าง “จุด [ที่เส้นมา] บรรจบ” (Vertex) ได้นั้น สอง “ด้าน” (Side) ต้องมา “บรรจบ” (Touch) กัน

หากครูประถมต้น เรียกชื่อเด็กนักเรียน 3 คน ลองให้ทั้งกลุ่มก่อตัวเป็นสามเหลี่ยม (Triangle) หากครูประถมต้น เรียกชื่อเด็ก 5 คน ลองให้ทั้งกลุ่มก่อตัวเป็นห้าเหลี่ยม (Pentagon) จากนั้น ครูประถมต้น อาจถามแต่ละกลุ่มว่า รูปทรงที่ก่อตัวขึ้นมีกี่ด้าน? และมีกี่ “จุดบรรจบ”?

เมื่อเด็กเริ่มคุ้นเคย และทวีความรวดเร็ว (Speed) ในกิจกรรม ครูประถมต้น อาจพิจารณาให้เด็กแต่ละกลุ่มแข่งขันกัน ว่ากลุ่มไหนจะสามารถจะก่อตัว 6 เหลี่ยม ได้แม่นยำ (Accurate) ที่สุด? และรวดเร็วที่สุด? หรือทำได้เงียบเชียบ (Quiet) ที่สุด? โอกาสการใช้กิจกรรมในลักษณะนี้ มีไม่สิ้นสุด

หากครูประถมต้น ต้องการให้คะแนนการบ้าน (Assignment) อาจให้เด็กเหล่านี้ เขียนหนึ่งย่อหน้า (Paragraph) เปรียบเทียบรูปทรงหลายเหลี่ยม (Polygon) กับวงกลม (Circle) เด็กต้องแสดงให้เห็นการเรียนรู้ของเขา โดยอ้างอิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรูปทรงหลายเลี่ยม

สิ่งที่ครูประถมต้น พึงพิจารณา ได้แก่ การถ่าย (Snap) รูปภาพของเด็กนักเรียน กำลังสร้างแต่ละรูปทรง ตามศัพทานุกรม ที่ครูประถมต้นได้จัดทำไว้เป็นรายชื่อ โดยพิมพ์ภาพออกมา แล้วให้เด็กติดฉลาก (Label) “จุดบรรจบ” และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับรูปทรงไว้ด้านหลัง เพื่อให้เป็นบัตรทบทวนช่วง [ระยะเวลา] สั้น (Review flashcard)

แผนบทเรียนเรขาคณิต ใน 3 ตอนที่ผ่านมา เป็นตัวอย่างจริงจากโรงเรียนประถมศึกษาเคอร์ตซิงเกอร์ (Curtsinger Elementary School) ในเมือง Frisco รัฐเท็กซัส ที่มีพันธกิจว่า “จะสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในเชิงบวก จูงใจ และฟูมฟัก (Nurture) ณ ที่ซึ่งเด็ก ครู และพ่อแม่ ทำงานด้วยกัน เพื่อให้แน่ใจในความสำเร็จของเด็ก และความรักที่จะเรียนรู้ โดยหล่อหลอม (Foster) ความเชื่อมั่นและความเป็นอิสระ (Independence) ผ่านความรับผิดชอบ”

ในชั้นเรียน ครูมอบอำนาจ (Empower) ให้เด็กแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะระหว่างบุคคล (Inter-personal) บทเรียนได้รับการออกแบบเพื่อสนองตอบความจำเป็นของเด็กแต่ละคน และความสำเร็จของนักเรียนคือหัวใจของสุดยอดปฏิบัติการ (Best practice) ในโรงเรียน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยด้านการศึกษาสมัยใหม่

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Curtsinger Elementary School - http://schools.friscoisd.org/ES/curtsinger [2015, October 4].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน