หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 153 : สภาพแวดล้อมการศึกษา (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สภาพแวดล้อมการศึกษา

สภาพแวดล้อม (Environment) มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้และความสำเร็จของเด็ก และเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนด (Determinant) ว่าเด็กเรียนรู้อะไร? และอย่างไร? ชั้นเรียนไม่เพียงแต่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก แต่ยังช่วยให้เกิดความมั่นใจว่า เด็กทุกคนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ (Full capacity) ของเขา โดยใช้คุณลักษณะ (Feature) ดังต่อไปนี้ ในการจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับการเรียนรู้

 • มีวัดสุมากมาย (Abundant supply) สำหรับการอ่าน การเขียน การพัฒนาภาษา และการพัฒนาขอบเขตเนื้อหา (Content area) อาทิ หนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะ
 • ศูนย์การเรียนรู้หรือมุมประสบการณ์ (Learning center) สะท้อนถึงขอบเขตเนื้อหา
 • เด็กนั่งบนเก้าอี้พร้อมโต๊ะ หรือนั่งบนโต๊ะรวม (Cluster) ประมาณ 3 ถึง 6 คน
 • หนังสือเรียน (Literature) ทุกประเภท (Genre) ส่งเสริมขอบเขตเนื้อหาและศูนย์การเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีวัสดุที่จัดไว้ซึ่งจำลอง (Emulate) ประสบการณ์การทำงานจริง อาทิ ห้องรับแขก และภัตตาคาร
 • วัสดุและคำสอนที่จัดไว้สำหรับวิธีการบูรณาสหสาขาวิชา (Interdisciplinary integrated approach)
 • โปรแกรม การเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม ได้รับการประสานกัน (Coordinated) เพื่อให้วัสดุสนับสนุนและสอดคล้องกับผลลัพธ์ (Outcome) และมาตรฐาน (Standard)
 • คำสอนที่ครูกำหนด (Teacher-directed instruction) และการสอนอย่างจงใจ (Intentional teaching) ได้รับการจัดแจงให้สมดุล (Balance) กับการมีส่วนร่วมของเด็กอย่างกระตือรือร้น
 • ศูนย์ส่งเสริมการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) มีวัสดุเพียบพร้อมสำหรับการอ่านและการเขียน
 • ผลงานของเด็กได้รับการเผยแพร่ และให้ความสำคัญ (Value)
 • การติดประกาศตารางกิจวัตรให้เด็กได้อ่าน
 • เทคโนโลยีส่งเสริมและเพิ่มพูน (Enrich) ทักษะขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้แนวความคิด (Concept) เด็กใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอ (Presentation) ในโครงงาน (Project) และในรายงาน (Report)

ส่วนสภาพแวดล้อมทางสังคมและอารมณ์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่

 • ครอบครัว ผู้ใหญ่อื่นๆ และชุมชนที่เชื่อมโยงกับต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน
 • เด็กได้รับเกียรติและคุณค่า โดยที่ชั้นเรียนเป็นชุมชนของการเรียนรู้
 • เด็กมีชีวิต (และเรียนรู้) อย่างสันติและสมานฉันท์ (Harmony)
 • การคาดหวังสูงจากเด็กทุกคน เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมในชั้นเรียน
 • การประเมินผลดำเนินอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม โดยได้รับการออกแบบ (Design) ให้สนับสนุนการสอนและการเรียนรู้
 • การคิดถือเป็นทักษะขั้นพื้นฐาน และได้รับการผนวกให้เข้ากับทุกขอบเขตของหลักสูตร

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Educational environment - http://www.bmj.com/content/326/7393/810 [2015, October 18].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน