หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 154 : สภาพแวดล้อมการศึกษา (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สภาพแวดล้อมการศึกษา

นักการศึกษาปฐมวัย พ่อแม่ และครูประถมต้น ต่างเชื่อมั่นว่า ความพยายามในการลดอุบัติการณ์ความรุนแรง (Incident of violence) และพฤติกรรมที่หยาบคาย (Uncivil) ล้วนเริ่มต้นในวัยเยาว์ ดังนั้น จึงตอกย้ำ (Emphasis) ในเรื่องการสอนเด็กเกี่ยวกับรากฐาน (Fundamental) ของการอยู่อย่างสงบ (Peaceful living) เมตตากรุณา (Kindness) เอื้ออาทร (Helpfulness) และความร่วมมือ (Cooperation) ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพื่อ “หล่อหลอม” (Foster) พัฒนาการของทักษะส่งเสริมสังคม (Pro-social)

  • เป็นตัวอย่างที่ดี (Role model) สำหรับเด็ก – แสดงให้เห็น (Demonstrate) ในชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์กับเด็ก ถึงพฤติกรรมของความร่วมมือ และเมตตากรุณาที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในเด็ก พฤติกรรมที่ “ขัดเกลา” แล้ว เริ่มต้นด้วยความสุภาพ (Courtesy) และกิริยามารยาท (Manner) ซึ่งผู้ใหญ่สามารถทำตัวเป็นแบบอย่าง ให้เด็กทำตามได้
  • จัดให้มีเสียงสะท้อนกลับ (Feedback) และการตอกย้ำ (Reinforcement) เมื่อเด็กแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ส่งเสริมสังคม – เมื่อเด็กได้รับรางวัล (Reward) สำหรับพฤติกรรมที่เหมาะสม เขามักจะทำซ้ำ
  • จัดให้มีโอกาสสำหรับเด็กที่จะช่วยเหลือและแสดงเมตตากรุณาต่อผู้อื่น – ตัวอย่างเช่น โปรแกรมความร่วมมือ (Cooperative program) ระหว่างเด็กกับบ้านดูแลผู้สูงอายุ (Eldercare) และตัวแทน (Agency) ชุมชนอื่นๆ เป็นโอกาสที่วิเศษมากสำหรับฝึกปรือ (Practice) พฤติกรรมที่เมตตากรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น
  • จัดให้มีกิจกรรมและกิจวัตร (Routine) ที่ปราศจากความขัดแย้งในชั้นเรียน – โดยจัดให้เด็กมีโอกาสทำงานด้วยกัน และฝึกปรือทักษะการอยู่ร่วมกัน (Cooperative living) โดยออกแบบศูนย์การเรียนรู้ และกิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อปัน (Share) และทำงานอย่างร่วมมือกัน
  • จัดให้มีการฝึกปรีอทักษะการแก้ความขัดแย้ง (Conflict resolution) – แบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่รวมถึงการสลับกันพูดและทำ ในการแก้ปัญหา ประนีประนอม (Compromise) และหาทางออกร่วมกัน
  • ใช้ตัวอย่างจากหนังสือเรียน (Literature) เพื่อแสดงจุดยืน - ครูประถมต้น พึงอ่านให้เด็กเพื่อแสดงตัวอย่าง (Exemplify) พฤติกรรมส่งเสริมสังคม และจัดให้มีหนังสือดังกล่าว ให้เด็กได้อ่านเอง
  • ให้คำแนะนำ (Counsel) และทำงานร่วมกับพ่อแม่ – สนับสนุนให้พ่อแม่จำกัดหรือจำกัดการชมโทรทัศน์ของเด็ก ในรายการที่มีความรุนแรง ภาพยนตร์ต้องห้าม (R-rated) การเล่นเกมวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหารุนแรง และการซื้อ CD (= Compact disc) ที่มีเนื้อเพลงไม่เหมาะสม (Objectionable)
  • จ้อง “จับถูก” การกระทำของเด็กพร้อมด้วยคำสรรเสริญเยินยอ – จะช่วยให้เด็กมีความรู้สึกดีๆ เกี่ยวกับตัวเอง สร้างภาพตนเอง (Self-image) ที่ดีมี “สมรรถนะ” (Competency) สูง เด็กที่มีความสุข เชื่อมั่นในตนเอง และรู้สึกดีกับ “สมรรถนะ” ของตนเอง มักจะมีพฤติกรรมในเชิงบวกต่อผู้อื่น

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Educational environment - http://www.bmj.com/content/326/7393/810 [2015, October 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน