หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 155 : คำสอนที่แตกต่าง

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


คำสอนที่แตกต่าง

คำสอนที่แตกต่าง (Differentiated instruction) คือ วิธีการ (Approach) ของการสอนเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันในชั้นเรียนเดียวกัน จุดประสงค์ (Intent) ของคำสอนที่แตกต่างคือ การให้เด็กแต่ละคนได้เจริญเติบโตและประสบความสำเร็จสูงสุด (Maximum) ในกระบวนการเรียนรู้

ไม่มีกลยุทธ์ (Strategy) ใดเพียงข้อเดียวที่ก่อให้เกิด (Constitute) คำสอนที่แตกต่าง แต่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับหลักการ (Principle) ที่กำหนดให้ครูประถมต้นประเมินผลเด็กอย่างต่อเนื่อง และปรับคำสอนตาม ในชั้นเรียนที่ครูประถมต้นมีคำสอนที่แตกต่าง เขามักจะ “หมุนเวียน” (Rotate) เด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ

การหมุนเวียนดังกล่าว ตั้งบนพื้นฐานที่เด็กได้แสดงออก (Demonstrate) ในเรื่องความรู้ ความสนใจ และการเรียนรู้ จากนั้นครูประถมต้น “พุ่งเป้า” (Target) ไปที่คำสอน ซึ่งสนองตอบความจำเป็นของแต่ละกลุ่ม โดยมีจุดหมาย (Aim) ที่จะเคลื่อนย้าย (Move) เด็กไปสู่ระดับที่สูงขึ้นของความสำเร็จ

ชั้นเรียนที่แตกต่าง (Differentiated classroom) เป็นสภาพแวดล้อมที่มีพลวัต (Dynamic) ซึ่งเด็กเคลื่อนย้าย เข้า-ออก จากกลุ่มเรียนรู้ บนพื้นฐานของความสำเร็จในแง่ของข้อมูล ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ (Learning style) โดยที่ครูกำหนดทิศทาง (Direction) ที่ชัดเจน

ครูประถมต้นเริ่มสอนด้วยงานมอบหมาย (Task) ชิ้นเล็กๆ ให้แต่ละกลุ่ม อาทิ การทบทวนบทเรียน (Lesson review) และการฝึกปรือทักษะ (Skill practice) จากนั้น เขาก็จะพบทีละกลุ่ม เพื่อให้ทิศทางเฉพาะ (Specific) เป็นลายลักษณ์อักษร ที่อาจวางบนโต๊ะ หรือรวมไว้ (Cluster) ที่ศูนย์การเรียนรู้

ครูประถมต้นอาจจัดคำสอนในแฟ้ม (Packet) วัสดุการเรียนรู้ที่เด็กสามารถเลือกหยิบมาอ่านได้ จากนั้นก็ใช้บทเรียน กิจกรรม หรือการจัดผังรูปภาพ (Graphic organizer) จากแต่ละกลุ่ม ในการนำเสนอแนวความคิด (Concept) ต่อทั้งชั้นเรียน ก่อนที่จะคาดหวังให้แต่ละกลุ่มเล็กทำงานอย่างอิสระพร้อมด้วยแนวความคิดหรือทักษะใหม่

ในทางปฏิบัติ มีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงประถมศึกษา โดยเฉพาะการบูรณาการ (Integration) ของการศึกษาปฐมวัยกับการศึกษาพิเศษ (Special education) ส่งผลให้เกิดการสอนที่ผสม (Blend) ทั้งสองโปรแกรมคละกัน (Inclusive) ในชั้นเรียนของประถมศึกษาตอนต้น

นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬาร ในการใช้เทคโนโลยีที่แพร่กระจาย (Widespread) เพื่ออำนวยความสะดวก (Facilitate) การสอนและการเรียน เด็กสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและได้ใช้เครื่องมือ (Devices) หลากหลาย เป็นกิจวัตร (Routine) และเพิ่มพูนเนื้อหา (Content) ที่มาจากอินเตอร์เน็ต

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ ชั้นเรียนต่างๆ ในโรงเรียน ยังคงใช้ตำราที่ตีพิมพ์ แต่มีการใช้ตำราอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic textbook) ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Inclusive Teaching Strategies - http://www.cte.cornell.edu/teaching-ideas/building-inclusive-classrooms/inclusive-teaching-strategies.html [2015, October 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน