หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 157 : ขนาดของชั้นเรียน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ขนาดของชั้นเรียน

ขนาดของชั้นเรียน (Class size) เป็นตัวแปร (Variable) หนึ่งในระบบการศึกษาอเมริกัน ที่สาธารณชน นักการเมือง และครูเชื่อมั่นว่า มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็ก อย่างน้อย 24 รัฐ ได้บังคับ (Mandate) ข้อจำกัด (Limit) ขนาดของชั้นเรียนในโรงเรียนรัฐทุกแห่ง

ในรัฐเท็กซัส ขนาดชั้นเรียนใหญ่สุด (Maximum) ตั้งแต่อนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ที่ 22 คนต่อครู 1 คน อย่างไรก็ตาม ผลจากเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ที่ผ่านมา ทำให้บรรดารัฐต่างๆ ต้องผ่อนผันข้อจำกัดนี้ ยอมให้มีนักเรียนเพิ่มคน 2 – 3 คนในแต่ละชั้นเรียน กล่าวคือ มีนักเรียนประมาณ 25 คน ต่อครู 1 คน

ในงานวิจัยชิ้นหนึ่งในรัฐเท็นเน็สซี่ ซึ่งลดขนาดของชั้นเรียนลง 7 คน จนเหลือ 22 คน พบการเพิ่มขึ้นในผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ของเด็ก เทียบเท่า (Equivalent) กับเด็กได้เรียนเพิ่มอีก 3 เดือน ในช่วงเวลา 4 ปี ในงานวิจัยชิ้นอื่นๆ ก็พบผลประโยชน์ (Benefit) ที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็มีการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงว่า ไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม การลดขนาดของชั้นเรียน ดูเหมือนจะให้ประโยชน์สูงสุดแก่เด็กประถมต้น ที่ด้อยโอกาสหรือเสียเปรียบ (Disadvantaged) ทางการศึกษา [อาทิ เด็กที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เด็กที่พ่อแม่เป็นผู้อพยพมาจากต่างแดน และเด็กจากครอบครัวที่ยากจน] แล้วผลกระทบต่อครูประถมต้นล่ะ เป็นอย่างไร?

  • การวิจัยแสดงอย่างชัดเจนว่า ครูสามารถสร้างความแตกต่างได้ในการเรียนรู้ของเด็ก เด็กที่ได้ครูที่มีประสิทธิผลสูงในการสอน จะประสบความสำเร็จได้มากกว่า ดังนั้น ครูประถมต้นจึงควรทำทุกอย่างเท่าที่สามารถจะทำได้ในการปรับปรุงให้กลายเป็นครูที่มีประสิทธิผลสูง
  • การวิจัยยังแสดงอย่างชัดเจนว่า ไม่ว่าขนาดของชั้นเรียนจะเป็นอย่างไร ถ้าครูไม่สามารถใช้เวลาในชั้นเรียนและให้เด็กมีส่วนร่วมจนเกิดประโยชน์ (Productive) สูงสุด ขนาดของชั้นเรยน ก็ไม่มีผลกระทบใดๆ
  • การใช้เวลาของเด็ก ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดวัน จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้สูงสุด
  • การคาดหวังสูงจากเด็ก เป็นการบอกเด็กว่า ครูของเขามองเห็นคุณค่าเขาและให้เกียรติเขา ย่อมเป็นแรงจูงใจให้เด็กประสบความสำเร็จสูง ในทางตรงกันข้าม เด็กจะไม่สามารถประสบความสำเร็จเลย หากเด็กรู้สึกว่าครูของเขาไม่สนใจหรือใส่ใจเขาเลย

ในสหรัฐอเมริกา เนื้อหาหลักสูตร (Curriculum content) ของประถมต้น ถูกกำหนดโดยมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) มาตรฐานรัฐ และมาตรฐานท้องถิ่น นอกจากการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการทดสอบตามมาตรฐานแล้ว การสอนเด็กประถมต้นเป็นงานที่สนุกสนานและท้าทาย แม้จะเป็นงานหนัก แต่คุ้มค่าต่อความพยายาม

อันที่จริง ครูประถมต้นช่วยให้เด็กบรรลุมาตรฐาน ผ่านการร่วมกันพัฒนาโครงงาน (Project) เขียนและแสดงละคร เดินทางเพื่อทัศนศึกษา (Field trip) เยี่ยมชมนิทรรศการ (Exhibition) และงานฉลอง (Festival) ต่างๆ ของชุมชน [รวมทั้งคอนเสิร์ต] ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Class-size reduction - http://en.wikipedia.org/wiki/Class-size_reduction [2015, October 26].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน