หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 158 : มาตรฐานแกนร่วม

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มาตรฐานแกนร่วม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) ของการอ่าน (Reading) ในประถมศึกษาปีที่ 1

 • ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดในเนื้อหา (Text)
 • แยกแยะคำ (Word) และวลี (Phrase) ในท้องเรื่อง หรือกวีนิพนธ์ ที่แสดงความรู้สึก (Feeling) หรืออ่อนไหว (Appeal to sense)
 • แสดงตัวอย่าง (Illustration) และรายละเอียด ในการอธิบายตัวละคร (Character) ฉาก (Setting) หรือเหตุการณ์ (Event)
 • อ่านร้อยแก้ว (Prose) และร้อยกรอง (Poetry) ที่มีความซับซ้อน เหมาะสม [ตามวัย]

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของมาตรฐานแกนร่วม ของคณิตศาสตร์ (Mathematics) ในประถมศึกษาปีที่ 2

 • แทน (Represent) และแก้โจทย์ (Problem-solving) เกี่ยวกับกับบวก (Addition) และลบ (Subtraction)
 • เข้าใจค่าตำแหน่ง (Place value)
 • วัด (Measure) และคาดคะเน (Estimate) ความยาว (Length) ในหน่วยมาตรฐาน (Standard unit)
 • ให้เหตุผล (Reason) กับรูปทรง (Shape) และคุณสมบัติ (Attribute)

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของมาตรฐานแกนร่วม ของการอ่าน (Reading) ในประถมศึกษาปีที่ 3

 • ถามและตอบคำถาม เพื่อแสดงความเข้าใจเนื้อหา (Text) และการอ้างถึงเนื้อหา เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับคำตอบ
 • กำหนดความหมายของวิชาการโดยทั่วไป (General academic) ของคำและวลีเฉพาะขอบเขต (Domain-specific) ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Relevant)
 • ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการแสดงตัวอย่าง และคำในเนื้อหาที่แสดงความเข้าใจในเนื้อหา

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของมาตรฐานแกนร่วม ของการเขียน (Writing) ในประถมศึกษาปีที่ 3

 • เขียนความคิดเห็น (Opinion) เกี่ยวกับหัวข้อ (Topic) หรือเนื้อหา และสนับสนุนมุมมอง (Point of view) ด้วยเหตุผล
 • เขียนเนื้อหาที่บอกกกล่าว (Informative) หรืออธิบาย (Explanatory) เพื่อตรวจสอบ (Examine) หัวข้อ หรือสื่อสาร (Convey) ความคิดและข้อมูลอย่างชัดแจ้ง
 • เขียนเรื่องเล่า (Narrative) เพื่อพัฒนาประสบการณ์จริง (Real) หรือจินตนาการ (Imagined) หรือเหตุการณ์ โดยใช้เทคนิคที่ได้ประสิทธิผล ตลอดจนการสาธยายรายละเอียด และลำดับ (Sequence) เหตุการณ์ที่ชัดเจน
 • เขียนเป็นประจำ (Routine) เกี่ยวกับสาขาวิชาเฉพาะ (Discipline-specific) สำหรับบางกลุ่มผู้อ่าน (Audience)

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Common Core Standards - http://www.corestandards.org/ [2015, October 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน