หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 159 : การอ่านออก-เขียนได้ในประถมต้น

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การอ่านออก-เขียนได้ในประถมต้น

เช่นเดียวกับโปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียน และอนุบาล การศึกษาประถมต้นในทุกวันนี้ ก็ตอกย้ำพัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) และคณิตศาสตร์ พ่อแม่และสังคมต้องการเด็กที่สามารถพูด เขียน อ่าน และคำนวณได้ดี ในขณะที่ครูก็ใช้วิธีการสมดุล (Balanced approach) ในการอ่าน โดยบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าเป็นระบบสมบูรณ์ของพัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • ใช้พื้นฐาน (Fundamental) ของการจับคู่ (Correspondence) ระหว่างตัวอักษร (Letter) กับเสียง (Sound) การศึกษาคำ (Word study) และการถอดรหัส (Decoding) ของกิจกรรมการอ่านออก-เขียนได้ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กในการอ่าน เขียน พูด และฟัง
 • ผนวก (Incorporate) วิธีการหลากหลายในการอ่านเข้าด้วยกัน อาทิ การอ่านร่วม (Shared) การอ่านตามคำแนะนำ (Guided) การอ่านตามลำพัง (Independent) การอ่านตามแบบอย่าง (Modeled) หรือการอ่านออกเสียงดัง (Aloud)
 • ใช้หลายรูปแบบของการเขียน อาทิ การเขียนร่วม การเขียนตามคำแนะนำ และการเขียนตามลำพัง
 • บูรณาการการอ่านออก-เขียนได้ ข้ามหลักสูตร (Across curriculum) ตัวอย่างเช่น เด็กเขียนบันทึกประจำวัน (Journal) หรือเขียนเรียงความ (Composition) เกี่ยวกับประสบการณ์ และการค้นคว้า (Investigation) ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • ให้เด็กเขียนทุกวัน ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน อาทิ การเขียนเรื่องสร้างสรรค์ (Creative) คำตอบโจทย์คณิตศาสตร์ที่เป็นคำพูด (Word) การเล่าเรื่องส่วนตัว (Personal narrative) และการบันทึกรายวัน (Journal entry)
 • ในเชิงวิชาการ ให้เด็กบันทึกข้อสังเกตทางวิทยาศาสตร์ (Scientific observation) ทำรายงานวิจัย (Research report) และการวิพากษ์วิจารณ์หนังสือ (Response to literature)
 • ให้เด็กเขียนนิยาย (Fiction) ในหลากหลายประเภท (Genre) อาทิ นิทานสอนใจ (Fable) กวีนิพนธ์ (Poetry) และนิยายวิทยาศาสตร์ (Science fiction)
 • บูรณาการการอ่านออก-เขียนได้ ข้ามวัฒนธรรม (Across culture) กล่าวคือ ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้คนในวัฒนธรรมอื่น หรือเกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่น
 • ใช้เอกสารการเขียนของเด็กเป็นวัสดุการอ่าน และเป็นหนังสือเรียน (Text book)
 • ใช้เอกสารการเขียนของเด็ก เป็นเรื่องราวที่แสดงการใช้ศัพทานุกรม (Vocabulary-controlled) และการใช้ประโยค (Sentence-controlled) ตลอดจนเป็นรูปแบบของภาษาที่เด็กคาดเดาได้ (Predictable language pattern)
 • คัดเลือกหนังสือเด็ก (Children’s literature) ที่ดีที่สุด สำหรับการอ่านให้เด็กฟัง และร่วมอ่านกับเด็ก
 • จัดแจงการสอนภายใต้หัวข้อ (Theme) หรือบทเรียนที่เกี่ยวข้อง (Relevant) กับเด็ก
 • ให้เด็กสร้างเรื่องราว เขียนจดหมาย บันทึกส่วนตัวรายวัน และแบ่งปัน (Share) เอกสารการเขียนกับผู้อื่น

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. The Six Ts of Effective Elementary Literacy Instruction - http://www.readingrockets.org/article/six-ts-effective-elementary-literacy-instruction [2015, October 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน