หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 160 : การอ่านตามคำแนะนำ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การอ่านตามคำแนะนำ

การอ่านตามคำแนะนำ (Guided reading) ได้รับการออกแบบ เพื่อช่วยให้เด็กพัฒนาและใช้ยุทธวิธี (Strategy) ของการอ่านตามลำพัง (Independent) จนกลายเป็นผู้อ่านที่ดี ครูประถมต้นให้การสนับสนุนการอ่านเป็นกลุ่มย่อย (Small group) ซึ่งเป็นรูปแบบ (Model) ที่ทำให้เด็กได้รับการสอนในวิถีทางที่ “จงใจ” (Intended)

วิถีทางดังกล่าวมุ่งเน้นการสนองตอบความจำเป็นเฉพาะ (Specific need) และเร่งรัดอัตราก้าวหน้า (Progress) ของเด็ก ในขณะเดียวกัน เด็กก็เรียนรู้การใช้กลยุทธ์การอ่านที่หลากหลาย อาทิ ร่องรอยจากบริบท (Context clue) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรกับเสียง (Letter-sound relationship) และโครงสร้างคำ (Word structure)

การอ่านตามคำแนะนำในแต่ละคาบ (Session) ประกอบด้วย ครูประถมต้นและกลุ่มเด็กนักเรียนประมาณ 2 ถึง 4 คน แม้ว่าบางครั้งอาจมี 5 ถึง 6 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการสอนคาบละประมาณ 20 นาที แต่ดำเนินต่อเนื่องหลายครั้งตลอดสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่ง

ในขณะที่การอ่านตามคำแนะนำ เกิดขึ้นกับกลุ่มย่อยหนึ่งของเด็ก นักเรียนที่เหลือก็ได้รับมอบหมายให้อ่าน (อย่างมีคุณภาพ) ตามลำพัง หรือทำกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ครูประถมต้นให้ความสนใจแก่กลุ่มย่อยอย่างไม่ติดขัด (Interruption)

การอ่านตามคำแนะนำ เป็นวิธีการสอนอ่านที่พบเห็นทั่วไปในอังกฤษ และเวลส์ โดยได้รับอิทธิพลจากยุทธศาสตร์ประถมศึกษาแห่งชาติ (Primary National Strategy) ในสหรัฐอเมริกา การอ่านตามคำแนะนำ เป็นส่วนประกอบสำคัญของรูปแบบการสอนให้อ่านออก-เขียนได้ ผ่านการอ่านเชิงปฏิบัติการ (Reading Workshop)

แคนดิส บุ๊คแมน (Candice Bookman) ครูประถมต้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนลอเร็นซ์ประถมศึกษา (Lawrence Elementary School) ในเมือง Mesquite รัฐเท็กซัส ได้พูดถึงการอ่านตามคำแนะนำ ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กทุกคน ไม่เพียงแต่ผู้ที่เริ่มอ่านเท่านั้น

แต่น่าเสียดายที่เด็กเลื่อนชั้นขึ้นมาถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ในชั้นเรียนของเธอ ด้วยช่องว่าง (Gap) แห่งการเรียนรู้ ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของเธอที่จะต้องเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว เธอกล่าวว่า ครูประถมต้นต้องตระหนักว่า ระดับการเรียน (Grade level) ของเด็ก อาจไม่ตรงกับระดับการสอน (Instructional level)

ดังนั้น จึงอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะสอนเด็กทุกคนในระดับเดียวกัน ทางออกก็คือ การอ่านตามคำแนะนำ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ประสิทธิผลในการแยกแยะความแตกต่าง (Differentiation) ของแต่ละคำสอน เพื่อสนองตอบความจำเป็นของเด็กทุกคน การอ่านตามคำแนะนำ จึงเป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมในการจูงใจ (Motivate) และช่วยเด็กให้เป็นนักอ่านที่ดี

ครูประถมต้น มีเวลาในการเร่งรัดพัฒนาการเด็กที่มีความสามารถในการอ่านต่ำกว่าเกณฑ์ ด้วยการแทรกแซงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic intervention) [กล่าวคือ แก้ไขและปรับปรุง] ในขณะเดียวกันก็ให้โอกาสเด็กที่มีความสามารถในการอ่านที่สูงกว่าเกณฑ์ ในการบรรลุเต็มศักยภาพ (Full potential) ไม่ถูกฉุดรั้งโดยเด็กที่มีความสามารถในการอ่านต่ำ

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Guided reading - http://en.wikipedia.org/wiki/Guided_reading [2015, October 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน