หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 161 : การอ่านตามคำแนะนำ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การอ่านตามคำแนะนำ

ครูประถมต้นควรสอนการอ่านตามคำแนะนำทุกๆ วัน โดยจัดตารางการอ่านวันละ 15 นาที สำหรับแต่ละกลุ่มใน 3 กลุ่มเด็กที่มีความสามารถในการอ่านที่ (1) ต่ำกว่าเกณฑ์ (2) ตรงตามเกณฑ์ (On-level) และ (3) สูงกว่าเกณฑ์ สิ่งสำคัญ (Imperative) ก็คือครูประถมต้นต้องพบกับเด็กที่ต่ำกว่าเกณฑ์ทุกวันเพื่อเสริมส่ง (Reinforce) ทักษะ

เด็กที่มีความสามารถในการอ่านที่สูงกว่าเกณฑ์ สามารถอ่านตามลำพังได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำแนะนำโดยตรง แต่ก็ควรพบกับเด็กกลุ่มนี้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้า และให้เสียงสะท้อน (Feedback) ส่วนเวลาที่เหลือก็อุทิศให้กับเด็กที่มีความสามารถในการอ่านที่ตรงตามเกณฑ์

ในการจัดกลุ่มการอ่านตามคำแนะนำ ครูประถมต้นควรรู้และเข้าใจว่า เด็กแต่ละคนอยู่จุดไหนของเส้นทางการเรียนรู้ (Learning journey) การจัดกลุ่มที่ต่ำกว่าเกณฑ์ และสูงกว่าเกณฑ์ อาจทำได้ง่ายที่สุด เพราะจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน (Obvious)

ในการจัดกลุ่มที่ตรงตามเกณฑ์ อาจพิจารณาระดับการอ่าน ผลงาน (Performance) ในชั้นเรียน และการประเมินผลอย่างเป็นทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการ (Informal) เพื่อให้ได้เด็กที่มีความสามารถเท่าเทียมกัน (Equal ability) อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ครูประถมต้นจำเป็นต้องเข้าใจว่า เด็กแต่ละกลุ่มสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดปีการศึกษา เมื่อเด็กเริ่มเป็นนักอ่านที่คล่องแคล่ว (Proficient) ขึ้น ควรจัดให้เขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงที่มีความสามารถระดับเดียวกัน จุดมุ่งหมายก็คือ เมื่อถึงสิ้นปีการศึกษา ควรจะมีกลุ่มที่มีความสามารถในอ่านที่สูงกว่าเกณฑ์ และไม่มีกลุ่มไหนต่ำกว่าเกณฑ์เลย

ทักษะการบริหารชั้นเรียน (Classroom management) ที่แข็งแกร่ง เป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรแกรมการอ่านตามคำแนะนำ ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด แต่ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังของครูประถมต้น ควรจะยุติธรรม (Fair) และสอดคล้อง (Consistent) เพื่อเด็กจะได้รู้ความคาดหวังในเรื่องการเรียนรู้และพฤติกรรม

เด็กจะต้องรู้ว่า ครูประถมต้นต้องการให้เขารับผิดชอบ (Accountable) ในเรื่องเวลาระหว่างที่อ่านตามคำแนะนำ และเขาจะได้รับการสอนในเรื่องระเบียบวิธี (Procedure) ของการอ่านตามคำแนะนำ ผ่าน “การสอนอย่างจงใจ” (Intentional instruction) และแนวทางปฏิบัติโดยตรง

ครูประถมต้นจะเฝ้าติดตาม (Monitor) อย่างต่อเนื่องในการให้คำชมเชย (Compliment) แก่พฤติกรรม [ที่เอื้อต่อการปรับปรุงความสามารถในการอ่าน] แต่ก็คอยเตือนให้ทราบถึงความคาดหวังด้วย [เพื่อเด็กจะได้มุ่งเข็มไปตามทิศทางที่ถูกที่ควร]

การอ่านตามคำแนะนำคือวิธีที่ได้ประสิทธิผลในการสร้างความแตกต่างให้คำสอนในชั้นเรียน (Classroom instruction) ตลอดจนสร้างแรงจูงใจและสร้างความตื่นเต้นให้เด็กในเรื่องการอ่าน โดยช่วยให้เขาแต่ละคนช่ำชอง (Master) ในทักษะ ที่จะทำให้เขาบรรลุเต็มศักยภาพ และกลายเป็นนักอ่านที่ประสบความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Lawrence Elementary School - Guided reading - http://www.mesquiteisd.org/lawrence/home/ [2015, November 5].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน