หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 163 : คณิตศาสตร์ประถมต้น (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


คณิตศาสตร์ประถมต้น

  • ให้โจทย์จากโลกที่เป็นจริง (Real world) ซึ่งมีความหมายต่อเด็ก – เด็กจะเข้าใจตัวเลขได้ดีกว่า ถ้า “แทน” (Represent) ตัวเลขด้วยสิ่งของที่จับต้องได้ (Physical) ไม่ว่าเด็กกำลังพูดถึงเป็ด 14 ตัว ลูกแก้ว 32 ลูก หรือเพื่อน 7 คน ตัวเลขทุกตัวมีความหมาย ลองให้โจทย์แก่เด็กที่แสดงการ “แทน” ด้วยสิ่งของ แล้วถามลักษณะนาม ของหน่วยเฉพาะของรายการ (Item unit) ในการนับ จะพบว่า โลกนี้เต็มไปด้วยตัวอย่างที่ง่ายต่อการใช้ จึงควรใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์และช่วยให้เด็กสามารถผูกสัมพันธ์ (Relate) กับสิ่งที่เขาเรียนรู้
  • การฝึกปรือ (Practice) เป็นสิ่งสำคัญ – เด็กวัยเยาว์ต้องได้รับการสอนให้เก่งในการบวก ลบ คูณ และหาร เลข โดยการฝึกปรือ เมื่อไรก็ตามที่มีโอกาส ใช้ชั้นเรียนเป็นสถานฝึกปรือการทดสอบ (Quiz) และการตอบโจทย์ด้วยปากเปล่า (Verbal) การเริ่มวันใหม่ด้วยคณิตศาสตร์ (Morning mathematics) เป็นหนทางให้เด็กได้รับการปฏิบัติซ้ำที่จำเป็น (Necessary repetition) ส่วนกลุ่มย่อยหรือ “คู่หู” (Partner pair) ระหว่างเวลาที่รอคอยในแถว (Waiting line) สามารถใช้ฝึกปรือการคูณหรือทบทวนการหารจนเกิดประโยชน์ได้ ดังนั้น การฝึกปรือทำให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการคำนวณ
  • ไม่ใช้เด็กทุกคนจะเรียนรู้ในหนทางเดียวกัน – ครูประถมต้นทุกวันนี้ ต้องใช้ (Employ) วิธี (Technique) ที่แตกต่างกันในเข้าถึง (Reach) เด็กทุกคน เด็กบางคนอาจใช้กระดาษและดินสอ (Paper and pencil) บัตรช่วยจำ (Flash card) หรือมือเปล่า (Manipulative) เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะ (Smart board) ทรัพยากรอินเทอร์เน็ต เพลงยอดนิยม (Rap song) และแม้แต่ YouTube ในการช่วยเขา “นำทาง” (Navigate) ผ่านการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ครูประถมต้น จะรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเด็กของตน สิ่งสำคัญก็คือ ไม่ใช้วิธีเดียวกันกับเด็กทุกคน เป็นหน้าที่ของครูที่ต้องค้นหาวิธีที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน
  • ครูรู้สิ่งที่ต้องการให้เด็กบรรลุ (Accomplish) แล้วใช้เป็นแนวทางการสอน – ครูประถมต้นได้รับการร้องขอให้ปรับการสอนใหม่ (Re-align) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards) สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นกลไกที่ดีเยี่ยมในการนำมาซึ่ง “การเกาะติดกัน” (Cohesiveness) ของแนวความคิดที่แตกต่างกันในคณิตศาสตร์ที่เด็กได้รับการคาดหวังให้เรียนรู้จนช่ำชอง (Master)

ก่อนเริ่มการสอน ครูประถมต้นรู้ถึงสิ่งที่เด็กจำเป็นต้องบรรลุ แล้วทำความเข้าใจกับมาตรฐานแกนร่วมที่เกี่ยวข้อง และวางแผนล่วงหน้า โดยคำนึงถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้เด็กบรรลุจุดมุ่งหมาย มีการประเมินผลอย่างเป็นทางการ (Formative assessment) บ่อยครั้งเท่าที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว ครูประถมต้น ยังใช้การเรียนรู้ระหว่างทาง เป็นแนวทางการสอน พึงจำไว้ว่า การเรียนรู้มักไม่เป็นเส้นตรง (Straight) ที่คับแคบ ครูประถมต้นและเด็กต้องผ่านทิศทาง (Direction) ที่หลากหลายในการบรรลุจุดมุ่งหมาย ด้วยผลสะท้อน (Input) จากเด็ก ครูประถมต้นสามารถนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตของคนจำนวนมาก อาชีพครูจึงเป็นงานที่มีความสำคัญที่สุดในโลก

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Pike Elementary School - Guided reading - http://www.pike.kyschools.us/?PN=AboutUs [2015, November 9].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน