หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 164 : วิทยาศาสตร์ประถมต้น (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


วิทยาศาสตร์ประถมต้น

ในการมุ่งเน้นระดับชาติ (National emphasis) เรื่องการสอนเด็กในวิชาวิทยาศาสตร์ มักมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่า ครูใช้เวลามากหรือน้อยเกินไปในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยโต้แย้งว่า เด็กควรได้รับการสอน และโอกาสการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพสูง

โรงเรียนสนองตอบข้อโต้แย้งดังกล่าว ด้วยการเพิ่มโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วม (Participate) ในนิทรรศการวิทยาศาสตร์ (Science fair) และกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการสอน-และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ เด็กประถมต้น มักมีส่วนร่วมในนิทรรศการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน และของชุมชน

นิทรรศการวิทยาศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิชา STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) ในชั้นประถมศึกษาตอนต้น เป็นการจัดให้เด็กมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม STEM ที่เกี่ยวข้องกับการคิดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific thinking) การสำรวจ (In-depth exploration) การสำรวจเชิงลึกของกิจกรรม STEM และการมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ (Hands-on) การเรียนรู้อย่างใจจดใจจ่อ (Minds-on)

กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เป็นหนทางดีสำหรับเด็กในการสำรวจขอบเขตที่เขาสนใจ และนำวิธีการวิทยาศาสตร์ไปลงมือปฏิบัติ การเข้าไป (Entry) มีส่วนร่วมในนิทรรศการวิทยาศาสตร์ มักเป็นรูปแบบของการแสดงสิ่งประดิษฐ์ (Artifact display) อาทิ บันทึกรายวันการทดลอง (Experimental journal) และวัสดุหรือเครื่องมือ (Apparatus) ที่ใช้ในโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science project) เป็นต้น

แนวทางสำหรับการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วยดังต่อไปนี้

  • ปัญหาที่ได้รับการค้นหา (Identified) ระบุ (Stated) และเข้าใจได้ (Understandable)
  • ข้อสมมุติฐาน (Hypothesis) และการทดสอบ
  • การเก็บรวบรวมข้อมูล
  • การวิเคราะห์ข้อมูล
  • ประจักษ์หลักฐานของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
  • บทสรุปของงานวิจัย

ครูประถมต้นสวมบทบาทในการสนับสนุนให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ภาคธุรกิจและภาค อุตสาหกรรมได้เรียกร้องให้ภาคการศึกษาช่วยผลิตนักวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสตรีนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งควรจะเริ่มต้นตั้งแต่อนุบาล โดยพัฒนาบรรยากาศในเชิงบวก (Positive climate) ให้เด็กหญิงเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม STEM อันที่จริง การสนับสนุนให้เด็กหญิงพิจารณากลุ่มวิชา STEM ให้เป็นเส้นทางอาชีพ (Career path) เป็นการช่วยให้เด็กได้คิดและพิจารณาอาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามพัฒนาการ (Developmentally-appropriate practice)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. STEM fields - http://en.wikipedia.org/wiki/STEM_fields [2015, November 12].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน