หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 165 : วิทยาศาสตร์ประถมต้น (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


วิทยาศาสตร์ประถมต้น

นิทรรศการวิทยาศาสตร์ (Scientific fair) ทำให้เด็กสามารถทำงานวิทยาศาสตร์ (Scientific work) ได้อย่างอิสระในขณะที่ร่วมมือ (Collaborate) กับครู สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer) โครงงาน (Project) วิทยาศาสตร์ ยังสนับสนุนให้เด็กได้คิดเชิงวิทยาศาสตร์ ทำตัวเหมือนนักวิทยาศาสตร์ และสำรวจการแก้โจทย์วิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน (Complex)

ในปัจจุบัน มีสตรีที่ยึดอาชีพเชิงวิทยาศาสตร์ (Science-based) ในอัตราส่วนที่น้อยมาก โดยเฉพาะวิศวกรรม ฟิสิกส์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ วิถีทาง (Trajectory) นี้ เริ่มต้นมาตั้งแต่เด็กเยาว์วัย แม้ว่าเด็กส่วนใหญ่ (ทั้งชายและหญิง) มีความสนใจเท่าเทียมกันในวิชาวิทยาศาสตร์

ปัญหาอยู่ที่เด็กหญิงได้รับการสอนและการมีส่วนร่วมในวิชาวิทยาศาสตร์อย่างไร? ต่อไปนี้คือสิ่งที่ครูประถมต้น สามารถสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กหญิงในวิชาวิทยาศาสตร์

  • ทำให้แน่ใจว่าเด็กหญิงสามารถเข้าถึงวัสดุวิทยาศาสตร์อย่างเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมในการทดลองและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
  • เนื่องจากเด็กหญิง มักเก่ง (Excel) ในการเขียน จึงควรได้รับการสนบสนุนให้บันทึกงานวิจัยของเด็กเอง และการรวบรวมข้อมูล ในบันทึกรายวันทางวิทยาศาสตร์ (Science journal) และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • สนับสนุนให้เด็กทุกคนให้ความร่วมมือทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้บล็อก (Blog), Facebook, Twitter, YouTube [Line] เป็นต้น ในการบันทึกและ (Share) การเรียนรู้ และผลลัพธ์ของการทดลอง

บนมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards) ในสหรัฐอเมริกามีการเพิ่มการเน้นย้ำในเรื่องการเตรียมความพร้อม (Readiness) ให้เด็กในวิชาชีพ (Career) และการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมไปถึงการให้เด็กปฐมวัย มีส่วนร่วมในกิจกรรม STEM (= Science, Technology, Engineering, and Mathematics)

ในกิจกรรม STEM มีการเน้นย้ำให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการและกิจกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ กระบวนการดังกล่าวได้แก่ ความสามารถในการเข้าใจ และใช้การออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ตัวอย่าง (Illustration) ที่ดีของกระบวนการนี้ คือ วิศวกรรมสำหรับประถมศึกษา (Engineering in Elementary : EiE) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่วิศวกรใช้เป็นแนวทาง (Guide) ในการแก้ปัญหา ดังนี้

  1. ตั้งคำถาม – อะไรคือปัญหา? ผู้อื่นแก้ปัญหานี้อย่างไร? อะไรคือข้อจำกัด (Constraint)?
  2. จินตนาการ – อะไรคือคำตอบ? การระดมความคิด (Brainstorming) แล้วเลือกความคิดที่ดีที่สุด
  3. วางแผน – วาดรูปภาพ (Diagram) จัดทำรายชื่อของวัสดุ ที่จำเป็น
  4. สร้างสรรค์ – ทำตามแผนงาน และสร้างขึ้น แล้วทดสอบ
  5. ปรับปรุง – พูดถึงสิ่งที่ทำได้จริง สิ่งที่ทำไม่ได้ และอะไรควรทำให้ดีขึ้นได้? อาทิ การออกแบบ (Design)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. STEM fields - http://en.wikipedia.org/wiki/STEM_fields [2015, November 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน