หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 166 : ศิลปะประถมต้น

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ศิลปะประถมต้น

ในปัจจุบัน การสอนวิชาศิลปะ ได้รับการออกแบบ (Design) เพื่อให้เด็กได้รับความรู้และทักษะของเนื้อหา จาก 4 สาขาวิชาด้วยกัน กล่าวคือ ดนตรี การเต้นรำ ศิลปะ และการละคร (Theater) แต่ละสาขาวิชาประกอบด้วยความรู้ (Knowledge) แนวความคิด (Concept) และหัวเรื่อง (Theme)

การสอนของครูประถมต้น ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของเนื้อหา (Content) และยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child center) ตามมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards) โดยที่ศิลปะนั้นส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และนวัตกรรม (Innovation)

ผู้ส่งเสริม (Advocate) ศิลปะทุกวันนี้ สนับสนุนให้รวมศิลปะอยู่ในวิทยาศาสตร์ โดยขยายขอบเขตของ STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) ให้ครอบคลุมศิลปะด้วย กลายเป็น STEAM ผู้นำเสนอ (Proponent) ความคิดนี้ อธิบายว่า การรวม STEM กับ Art จะเพิ่มพูน (Enhance) การเรียนรู้ของเด็ก

การบูรณาการ STEM กับ Art มิใช่ความคิดใหม่สำหรับครูปฐมวัย ผู้ผนวกเนื้อหาของทุกวิชาเป็นกิจวัตรประจำ (Routine) อยู่แล้ว ในการสอนวิชาศิลปะ ครูประถมต้นต้องการทำให้แน่ใจว่า เด็กได้รับเนื้อหาที่แท้จริง (Authentic) และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยให้เขาได้เรียนรู้ โดยเขารู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ของวิชาศิลปะให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ในวิชาดนตรี เด็กจะได้รับการสนับสนุนให้ชื่นชม (Appreciate) และตรวจสอบ (Examine) หลากหลายวิถี (Style) ของดนตรี เท่าๆ กับการนำเสนอการเต้นรำ (Dance presentation) ที่สัมพันธ์ (Relate) กับดนตรีโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ครูประถมต้น อาจเล่นดนตรี แล้วขอให้เด็กฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ โดยคิดว่ามันคืออะไร? และทำให้เขารู้สึกอย่างไร?

จากนั้น ครูประถมต้น อาจเล่นดนตรีอีกครั้งหนึ่ง แล้วขอให้เด็กโยกย้ายเรือนร่าง ตามเสียงดนตรี ถ้าเร่งจังหวะดนตรีให้เร็วขึ้น เด็กก็โยกย้ายเรือนร่างให้เร็วตาม ในขณะเดียวกัน ก็ขอให้เด็กแสดงให้ครูได้เห็นว่า ดนตรีทำให้เขารู้สึกอย่างไร? กล่าวคือ มีความสุข หรือความเศร้า เป็นต้น

ในวิชางานฝีมือ (Craft) ครูประถมต้น อาจให้เด็กทำชามจากเครื่องปั้นดินเผา ทาสีฉูดฉาดและตกแต่งให้สวยงาม พร้อมทั้งรวบรวมเศษเหรียญจากเพื่อนๆ มาใส่ แล้วให้เด็กถ่ายรูป ส่งทางไลน์ (Line) ให้พ่อแม่ได้เห็นและชื่นชมกับผลงานในทันดีทันใด โดยไม่ต้องรอให้เด็ก นำชามดังกล่าว กลับไปอวดพ่อแม่ให้ภูมิใจที่บ้าน

ในบทเรียนการละครสร้างสรรค์ (Creative drama) ครูประถมต้นอ่านนิทานจากหนังสือในชั้นเรียน แล้วให้เด็กแสดงเป็นละคร ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนและความยืดหยุ่นอย่างรอบคอบ ว่าใครจะเล่นเป็นตัวละคร (Character) ไหน? และฉาก (Scene) ใดของนิทาน จะนำมาแสดงออกให้เห็น? จะมีโครงสร้างที่ตายตัว (Structure) หรือไม่? อย่างไร?

ครูประถมต้น อาจบอกให้เด็กคิด ระหว่างที่เล่านิทาน ว่าจะเกิดปัญหาอะไรบ้าง ในแต่ละฉาก? เมื่อสิ้นสุดการเล่านิทาน ก็จะให้เด็กช่วยกัน “ระดมสมอง” (Brainstorm) คิดวิธีการปัญหา นอกจากนี้ ครูอาจให้เด็กจินตนาการระบบเสียง (Soundtrack) ที่เกิดขึ้น จากการให้เด็กวาดภาพประกอบ (Illustration) หากไม่มีภาพในหนังสือ

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Easy Art Projects for Primary Grades - https://www.pinterest.com/bloomabilities/easy-art-projects-for-primary-grades/ [2015, November 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน