หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 167 : สังคมศึกษาประถมต้น (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สังคมศึกษาประถมต้น

วิชาสังคมศึกษา (Social study) เป็นบูรณาการของสังคมศาสตร์ (Social sciences) และมานุษยวิทยา (Humanities) เพื่อส่งเสริม “สมรรถนะ” ของชุมชน (Civic competency) จุดประสงค์หลักของสังคมศึกษา คือการช่วยให้เด็กพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public good) ในฐานะพลเมือง (Citizen) ในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย (Diverse) ในโลกที่ต้องพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependent)

การสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นส่วนสำคัญของความรับผิดชอบของครู ในขณะที่อุทิศเวลาในการสอนให้เด็กอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) และคำนวณได้ ครูไม่อาจละเลย (Neglect) วิชาสังคมศึกษา ตามมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards) ซึ่งจะต้องผนวกเข้ากับการวางแผนการสอน

ครูประถมต้นสามารถบูรณาการเนื้อหาของวิชาสังคมศึกษา กับการอ่าน-การเขียน และคณิตศาสตร์ เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ “ข้ามหลักสูตร” (Across curriculum) ต่อไปนี้เป็นความคิดของการผนวก (Incorporate) วิชาสังคมศึกษาให้เข้ากับหลักสูตร

วัฒนธรรม (Culture) – จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับการสอนในเรื่องวัฒนธรรมคือครูประถมต้นกับเด็ก ในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ ครูประถมศึกษาปีที่ 3 อะเล็สเชีย ร็อสซี่ (Alessia Rossi) ได้ปัน (Share) ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลัง (Background) อิตาลีของเธอแก่เด็ก โดยแสดงสถานที่ที่บรรพชน (Ancestor) อพยพมา

เธอใช้เครื่องมือสังคมศึกษา อาทิ แผนที่และลูกโลก (Globe) ในการช่วยเด็กของเธอ ค้นหาประเทศอิตาลีในบริบทของภูมิศาสตร์โลก เธอเชื้อเชิญสมาชิกจากสโมสร “บุตรอิตาเลียนแห่งอเมริกา” (Italian Sons & Daughters of America : ISDA) มาปันวัฒนธรรมและมรดกที่สืบทอดกันมา (Heritage)

เธอสอนคำอิตาเลี่ยนที่ผูกกับบทเรียนการอ่าน เธอมีหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมอิตาเลียนในศูนย์การอ่าน (Reading center) และ DVD (= Digital Video) การร้องรำทำเพลง ในกระบวนการปันของร็อสซี่ เด็กของเธอรู้สึกสะดวกใจ (Comfortable) และปันกลับวัฒนธรรมและภูมิหลัง เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ชั้นเรียนของเธอรับเป็นเจ้าภาพ (Host) ของ “งานฉลองมรดกทางวัฒนธรรม” (Cultural Heritage Festival)

เวลาและการเปลี่ยนแปลง (Time and change) – สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา มิได้มีเพียงวัฒนธรรม แต่ยังมีเวลา ความต่อเนื่อง (Continuity) และการเปลี่ยนแปลง (Change) ครูประถมศึกษาปีที่ 2 เคลลี่ ชิปลี่ย์ (Kelie Shipley) ให้เด็กของเธอมีส่วนร่วมในโครงงานประวัติศาสตร์ชุมชน (Community History)

เด็กของเธอค้นคว้าไม่เพียงแต่ประวัติศาสตร์ของตัวเมือง แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเมืองและเหตุผลการของการเปลี่ยนแปลง ในเส้นทาง (Course) ของการค้นคว้า เด็กพบตัวสะกดผิดของชื่อของบุคคลที่ปรากฏอยู่บนโล่อุทิศ (Dedication Plaque) ในตู้กระจกของโรงเรียนด้วย เด็กร่วมกันเขียนจดหมายถึงโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ของเทศบางเมือง ส่งผลให้มีการจัดทำโล่อุทิศใหม่พร้อมตัวสะกดชื่อที่ถูกต้องด้วย

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Social Studies for Early Childhood and Elementary School Children - http://www.socialstudies.org/positions/elementary [2015, November 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน