หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 169 : สังคมศึกษาประถมต้น (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สังคมศึกษาประถมต้น

อำนาจและธรรมาภิบาล – การอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน ต้องอาศัยการประนีประนอม และการเข้ากันได้กับผู้อื่น ครูประถมศึกษาปีที่ 1 แจ๊คกี้ เอโอชิ (Jacki Aochi) เชื่อมั่นว่า เธอควรจะปัน (Share) อำนาจกับเด็ก และสามารถบรรลุจุดประสงค์นี้ โดยการสอนวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict resolution) นอกจากนี้ เธอยังเรียกประชุมเช้า (Morning meeting) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน โดยที่ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ในแต่ละส่วน

  • ประกาศ – ทั้งเธอและเด็กร่วมกันจัดทำประกาศที่สัมพันธ์ (Relate) กับเหตุการณ์ชั้นเรียนและโรงเรียน ตลอดจนเหตุการณ์ในชีวิตจริง อาทิ วันเกิด งานกีฬา และกิจกรรมครอบครัว
  • ความกังวล – เด็กอภิปรายเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน พร้อมทั้งเสนอแนะทางออก (Resolution) ของการเปลี่ยนความกังวลให้เป็นสถานการณ์ในเชิงบวก
  • เป็นพลเมืองดี – เด็กมีโอกาสที่จะกล่าวถึงสิ่งที่เขากำลังจะทำระหว่างวัน หรือสัปดาห์ อันจะเป็นพลเมืองที่ดี ในชั้นเรียน ในโรงเรียน ในบ้าน และในชุมชน

การผลิต การกระจาย และการบริโภค - ครูประถมศึกษาปีที่ 3 แมตต์ แบลร์ (Matt Blair) สอนเด็กในเรื่องการผลิต การกระจาย (Distribution) และการบริโภคสินค้า โดยทำบัตรต่างๆ ด้วยมือ (Hand-made card) เพื่อขายและแจกจ่าย โดยออกแบบ (Design) และวาดภาพประกอบ (Illustration) บัตรอวยพรวันเกิด บัตรขอบคุณ และบัตรภาวนาให้หายป่วย (Get-well) พร้อม “ร้อยแก้ว” แบบดั้งเดิม (Original verse) และ “ร้อยกรอง” ตามอารมณ์ความรู้สึก (Sentiment)

นอกจากนี้ เด็กยังจัดการบรรจุหีบห่อ (Package) ขายและกระจายบัตรดังกล่าว โดยส่วนหนึ่งของโครงงาน มีการเยี่ยมชมห้องผลิตศิลปะ (Studio) และโรงพิมพ์ (Printer) ตลอดจนปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญการตลาด (Marketing) จากนักธุรกิจในท้องถิ่น เงินที่รวบรวมได้ (Proceed) จากการขายบัตรทั้งหมด นำไปบริจาคงานการกุศลของชุมชน (Community charity) ที่ร่วมกันคัดเลือกโดยเด็ก

วิทยาศาสตร์ และสังคม - ครูประถมศึกษาปีที่ 2 เบ็ฟเวอรี่ ฮวง (Beverly Huang) ได้บูรณาการการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมของเธอ ให้เข้ากับการสอนด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific method) เธอให้เด็กของเธอมีส่วนร่วมในโครงงานสำรวจบ้านและชุมชน เพื่อค้นหาวิธีที่คอมพิวเตอร์มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่และการทำงานของผู้คน

เด็กตั้งคำถามค้นคว้า พัฒนาแบบสำรวจ (ทั้งฉบับออนไลน์ และฉบับบนแผ่นกระดาษ) แล้ววิเคราะห์ข้อมูล สรุป เขียนรายงานในบันทึกวิทยาศาสตร์ (Science journal) และตีพิมพ์ผลลัพธ์ ในหนังสือพิมพ์ของโรงเรียน

การเชื่อมโยงไปทั่วโลก – ในชั้นเรียนของครูประถมศึกษาปีที่ 3 เมลิสสา กลอเรีย (Melissa Gloria) มีเด็กที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก แต่กำลังเรียนภาษาสเปน เป็นภาษาที่สอง เด็กศึกษาวัฒนธรรมของโลก และใช้ “สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์” (ePals Global Community) ในการแลกเปลี่ยนจดหมาย โพสต์การ์ด ภาพถ่าย (Photograph) และรายการบันทึก (Journal) ผ่านอีเมล์ด้วยระบบ “เพื่อนทางอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic pals) ที่ต้องการร่วมมือกัน (Collaborate) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. About ePals - http://www.epals.com/#!/info/about/ [2015, November 23].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน