หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 171 : การสอนให้คิดเป็น (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การสอนให้คิดเป็น

ต่อไปนี้เป็นคำที่บอกเป็นนัย (Cue) ของคำถาม บนพื้นฐานของการแยกประเภท (Taxonomy) การรับรู้ (Cognitive) โดยเบ็นจามิน บลูม (Benjamin Bloom)

 1. ความรู้ (Knowledge) – ทำรายชื่อ (List) บอก อธิบาย ค้นหา แสดง ติดฉลาก รวบรวม ตรวจสอบ ทำเป็นตาราง กล่าวอ้าง (Quote) เอ่ยชื่อ ใคร? เมื่อไร? ที่ไหน? และขยายความ
 2. ความเข้าใจ (Comprehension) – สรุป สาธยาย แปรผล (Interpret) เปรียบเทียบ พยากรณ์ สัมพันธ์ (Associate) แยกแยะ (Distinguish) ประมาณการ (Estimate) บอกความแตกต่าง (Differentiate) และอภิปราย
 3. การประยุกต์ (Application) – แสดงผล (Demonstrate) คำนวณ เติมเต็ม (Complete) ยกตัวอย่าง (Illustrate) แก้ปัญหา ปรับเปลี่ยน (Modify) เกี่ยวพัน เปลี่ยนแปลง แยกประเภท ทดลอง และค้นพบ
 4. การวิเคราะห์ (Analysis) – แยกออก (Separate) ลำดับ (Order) อธิบาย เชื่อมโยง จัดแจง แบ่งปัน (Divide) เปรียบเทียบ คัดเลือก ลงความเห็น (Infer)
 5. การสังเคราะห์ (Synthesis]) – รวมกัน บูรณาการ ปรับเปลี่ยน ทดแทน วางแผน สร้าง ออกแบบ ประดิษฐ์ ประกอบ พัฒนา (Formulate) ตระเตรียม สรุปโดยรวม (Generalize) เขียนใหม่ อะไรจะเกิดขึ้น ถ้า . . . ?
 6. การประเมินผล (Evaluation) – ประเมิน จัดลำดับ แบ่งระดับ ทดสอบ วัดผล เสนอแนะ ชักจูง Convince) คัดเลือก ตัดสินใจ (Judge) แยกออก (Discriminate) สนับสนุน ลงความเห็น (Conclude) เปรียบเทียบ สรุปผล (Summarize)

ครูประถมต้น สามารถประยุกต์ใช้การจัดประเภทของขอบเขตการรับรู้ ดังตัวอย่างการตั้งคำถาม เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักคิดแล้วตอบ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ (Knowledge) - เธอจะอธิบายสีของลิงในนิทานที่เราอ่าน ได้อย่างไร? เธอสามารถเอ่ยชื่อตัวละครสัก 3 ตัวในท้องเรื่อง ได้ไหม? เธอได้มาอยู่ในโรงเรียนนี้แล้วกี่วัน?
 2. ความเข้าใจ (Comprehension) - เธอคิดว่า เกิดอะไรในขั้นตอนต่อไป ตามท้องเรื่องที่เราอ่านอยู่? เธอบอกความหมายของคำนี้ได้ไหม? ตัวละครเอกในเรื่องนี้ ต่างจากตัวละครเอกในเรื่องที่เราอ่านเมื่อวานนี้อย่างไร?
 3. การประยุกต์ (Application) – เธอจะจัดระเบียบรูปภาพนี้อย่างไร เพื่อแสดงให้พ่อแม่รู้ว่า เธอชอบรูปไหนมากที่สุด? และชอบรูปไหนน้อยที่สุด? ถ้าเธอสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งในชั้นเรียน เธอจะเปลี่ยนแปลงอะไร?
 4. การวิเคราะห์ (Analysis) – ทำไมเด็กหญิง จึงเปลี่ยนใจในสิ่งที่เธอกำลังจะทำ? เธออธิบายได้ไหมว่า เด็กชายทั้งสองที่เราอ่านจากเนื้อเรื่อง มีความเหมือน และความแตกต่างอย่างไร?
 5. การสังเคราะห์ (Synthesis) – เธอคิดว่า เกิดอะไรขึ้นถ้าเราผสมสีเหลืองกับสีแดงเข้าด้วยกัน? เธอจะแก้ปัญหาของเด็กหญิงในท้องเรื่องที่เราอ่านอยู่ ได้อย่างไร?
 6. การประเมินผล (Evaluation) – ภาพไหนที่เธอโปรดปรานมากที่สุด? เธอจะรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ อย่างไร? มีวิธีอื่นไหมในการจัดแจงการแสดงได้ดีกว่า?

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Benjamin Bloom - http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Bloom [2015, November 26].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน