หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 254 : การมีส่วนร่วมของชุมชน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การมีส่วนร่วมของชุมชน

ชุมชนมีทรัพยากรที่สำคัญ (Vital) และอุดมสมบูรณ์ (Rich) จำนวนมาก (Array) ที่จะช่วยให้ครูปฐมวัยสามารถสนองตอบความจำเป็นของพ่อแม่และเด็ก เนื่องจากโรงเรียนและครูไม่สามารถแก้ปัญหาที่เด็กและเยาวชนเผชิญอยู่ โดยปราศจากการเป็นพันธมิตรและความร่วมมือของภาคอื่นๆ ที่ทรงพลังของสังคม อันได้แก่ หน่วยงานชุมชน (Community agency) ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ต่อไปนี้เป็นแนวทาง ที่ครูปฐมวัยสามารถเรียนรู้การใช้ชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการสอน

  • พึงรู้จักเด็กและความจำเป็นของเขา – ผ่านการสังเกต พบปะกับพ่อแม่ และพูดคุยกับเด็ก ครูปฐมวัยสามารถแยกแยกอุปสรรค (Barrier) ต่อการเรียนรู้ของเด็ก และค้นพบประเภทของความช่วยเหลือที่ควรแสวงหา
  • พึงรู้จักชุมชนของตนเอง – เดินหรือขับรถไปรอบๆ ชุมชน ลองชวนพ่อแม่ไปเยี่ยมชมหน่วยงานชุมชน เพื่อให้คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในงาน (Event) และกิจกรรม
  • ร้องขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากชุมชน – พึงตระหนักว่า ผู้นำธุรกิจและชุมชน มักไม่มีส่วนร่วมจนกว่าจะได้รับการร้องขอเป็นการส่วนตัว ครูปฐมวัยจึงควรเชื้อเชิญบุคคลเหล่านี้ก่อน
  • พัฒนารายชื่อ (Directory) ของหน่วยงานชุมชน – ค้นหาหน่วยงานธุรกิจในสมุดโทรศัพท์ ติดต่อหอการค้าท้องถิ่น และสอบถามพ่อแม่ที่อาจมีเส้นสาย (Connection) เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานธุรกิจต่างๆ
  • รวบรวมรายชื่อผู้มีชื่อเสียง – เพื่อเชื้อเชิญให้มาในชั้นเรียนเพื่อพูดให้เด็กฟัง อาจเริ่มต้นจากพ่อแม่อาสาสมัคร แล้วตามด้วยผู้อื่นที่พอจะให้คำแนะนำได้
  • ขอบริจาค – ธุรกิจจำนวนไม่น้อยที่มีกองทุนผ่านมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ลองติดต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ หรือผ่านโรงเรียนอย่างเป็นทางการ

การช่วยเหลือครอบครัวและเด็ก ให้ได้รับการสนองตอบความจำเป็น จะเป็นโอกาสที่จะช่วยให้เด็กบรรลุศักยภาพเต็มอัตรา (Full potential) ด้วยเหตุผลนี้ กิจกรรมที่ครอบครัวมีส่วนร่วม จะต้องเป็นส่วนสำคัญ (Essential) ของโปรแกรมเด็กปฐมวัย

พันธมิตร (Partnership) ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานธุรกิจ เป็นหนทาง (Means) ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับโปรแกรมดังกล่าว ในส่วนของภาคธุรกิจ มักกระตือรือร้น (Eager) ที่จะพัฒนาการเชื่อมโยงกับโรงเรียนอยู่แล้ว ในความพยายามที่จะช่วยให้โรงเรียนปรับปรุงการศึกษาให้ดีขึ้นสำหรับเด็ก

พันธมิตรระหว่างโรงเรียนกับธุรกิจท้องถิ่น มีได้ตั้งแต่โครงสร้างง่ายๆ และไม่เป็นทางการไปจนถึงโครงสร้างที่ซับซ้อนและเป็นมืออาชีพ (Professional) อาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในชุมชนกับโรงเรียน ชั้นเรียน หรือเพียงเด็ก 2–3 คน หรือเป็นความสัมพันธ์ของบริษัทขนาดยักษ์ หรือธุรกิจขนาดย่อม อาทิ เครือข่ายร้านขายอิสระ (Independent pharmacy) สาขาย่อยของสมาคมเยาวชนชายชาวคริสต์ (Young Men’s Christian Association : YMCA) หรือร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน (Neighborhood grocery)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Community Involvement - https://www.cibc.com/ca/inside-cibc/careers/all-job-seekers/community-involvement.html [2016, June 9].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน