หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 100 : โปรแกรมอนุบาลพัฒนาการ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมอนุบาลพัฒนาการ

โปรแกรมอนุบาลพัฒนาการ (Developmental kindergarten : DK) เป็นโปรแกรมก่อนวัยอนุบาล (Pre-kindergarten) สำหรับเด็กอนุบาลที่มีพัฒนาการหรือพฤติกรรมที่ล่าช้ากว่าปรกติ เป็นวิธีการ (Means) ที่ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในโรงเรียน ต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ (Criteria) ของการรับเด็กเข้าสู่โปรแกรมดังกล่าว

  • เด็กที่มีอายุถึงวัยอนุบาล (Kindergarten-eligible) จะได้รับการทดสอบคัดกรอง (Screen test) เพื่อแยกแยะว่า ใครที่มีความจำเป็นพิเศษสำหรับการเรียนรู้และปรับพฤติกรรม? ในบางรัฐ อาทิ แมสสาชูเซ็ทส์ (Massachusetts) บังคับให้เด็กทุกคนต้องผ่านการทดสอบคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน (Enrolment)
  • เด็กก่อนวัยอนุบาล จะได้รับการทดสอบความพร้อมของอนุบาลศึกษา (Kindergarten Readiness Test : KRT) เพื่อช่วยกำหนดว่า เด็กมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลหรือไม่? อย่างไรก็ตาม การให้เด็กเข้าในโปรแกรมนี้ ไม่ควรขึ้นอยู่กับผลทดสอบนี้เพียงปัจจัยเดียว
  • พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กเล็ก (Pre-school) ที่เชื่อว่า เด็กไม่มีความพร้อมสำหรับเข้าโรงเรียนอนุบาล ก็ควรเข้าสู่โปรแกรมอนุบาลพัฒนาการ

โปรแกรมอนุบาลพัฒนาการ จัดให้มีประสบการณ์ที่ท้าทายบนพื้นฐานความรู้ของเด็ก เป็นโปรแกรมบูรณาการที่มีครูคอยอำนวยการ (Teacher-directed) และเด็กริเริ่มเอง (Child-initiated) ในการเรียนรู้ ซึ่งสร้างโอกาสมากมายให้เด็กได้ใช้มือ (Manipulate) ในการเล่นวัสดุ สำรวจและค้นหาความคิด มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และพัฒนาในอัตราความเร็วของตน

โปรแกรมนี้ หล่อหลอม (Foster) พัฒนาการของภาพลักษณ์ตนเอง (Self-image) และเพิ่มพูนการเจริญเติบโตไปตามศักพยภาพของเด็กแต่ละคน ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมอนุบาลวิชาการ (Academic kindergarten) ที่มักจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสอนทักษะวิชาคณิตศาสตร์ การอ่าน การเขียน และวิทยาศาสตร์

โปรแกรมอนุบาลวิชาการมีคุณประโยชน์ (Advantage) มากมาย แต่ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องความเข้มข้น (Intensity) และมุ่งเน้นทักษะทางวิชาการ พ่อแม่และผู้เชี่ยวชาญหลายคน เชื่อว่าเด็กยังต้องการเวลาในการเล่นและเรียนรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว ผ่านการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ (Informal)

ดังนั้น บางครั้งพ่อแม่ตั้งใจชะลอ 1 ปีก่อนส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาล เพื่อว่า เมื่อเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้ว เขาจะมีอายุแก่กว่าเพื่อน จึงมีโอกาสได้เป็นผู้นำในชั้นเรียน ได้รับความสนใจจากครูมากกว่า และสามารถรับมือกับความต้องการของหลักสูตร (Curriculum) อนุบาลได้ดีกว่า

ส่วนโปรแกรมอนุบาลพัฒนาการเกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นให้เกิดแรงบันดาลใจ (Inspiring) ความรักในการเรียนรู้ (Love of learning) การเรียนรู้ยังเป็นส่วนใหญ่ของโปรแกรมพัฒนาการ แต่เป็นการเรียนรู้โดยทั่วไป การจัดสถานที่ทางกายภาพ (Physical space) เป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่เด็กเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วม (Engagement) ในการเล่นทราย ใช้สีเทียน และวัสดุอื่นๆ ในชั้นเรียน กล่าวคือ เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านประสาทความรู้สึก (Sense) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อันเป็นคุณค่า (Value) ที่สำคัญมาก

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. What is the difference between regular kindergarten and developmental kindergarten? - http://www.education.com/question/son-preschool-teacher-feels-emotionally/ [2015, June 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน