หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 101 : โปรแกรมอนุบาลเปลี่ยนผ่าน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมอนุบาลเปลี่ยนผ่าน

โปรแกรม “อนุบาลเปลี่ยนผ่าน” (Transition Kindergarten) ได้รับการออกแบบเพื่อให้เด็กมีเวลาที่จำเป็นต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการเข้าโรงเรียนอนุบาล เด็กกลุ่มนี้ซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน มักต้องการเวลา 2 ปีในการบรรลุความสำเร็จเท่ากับเด็กทั่วไป ที่ใช้เวลาเพียงปีเดียว

แนวความคิด (Concept) ชั้นเรียนเปลี่ยนผ่าน หมายถึงความก้าวหน้าเป็นเส้นตรง (Linear progression) ที่ส่งเสริมความสำเร็จ ซึ่งดำเนินอย่างต่อเนื่อง ตามความเร็ว-ช้า (Pace) ของเด็กแต่ละคน หลักสูตร (Curriculum) วัสดุ และแนวทางปฏิบัติการสอน ควรเหมาะสมกับอายุหรือระดับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ผู้สนับสนุน (Proponent) ของโปรแกรมนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ ดังนี้

  • ส่งเสริมความสำเร็จ ซึ่งเป็นความก้าวหน้า (Progressive) เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีซ้ำชั้น (Retention) ซึ่งส่งเสริมความล้มเหลว และการถดถอย (Regressive)
  • จัดให้เด็กมีโอกาสพัฒนาความสามารถ (Ability)
  • ทำให้เด็กสามารถอยู่กับเด็กอื่นที่มีอายุพัฒนาการรุ่นราวคราวเดียวกัน
  • จัดให้เด็กมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
  • ให้ความสำคัญต่อความจำเป็นของเด็กโดยทั่วไป ก่อนความจำเป็นในชั้นเรียนเฉพาะ
  • ให้เด็กมีเวลามากขึ้นในการบูรณาการการเรียนรู้ ซึ่งมักเรียกกันว่า “ของขวัญแห่งเวลา” (Gift of time)

เด็ก ณ โรงเรียนประถมศึกษา “ออนเนอร์โรล” (Honor Roll Elementary School) [Honor Roll = เกียรติประวัติ] ซึ่งเข้าโปรแกรม “อนุบาลเปลี่ยนผ่าน” มีส่วนร่วม (Engage) ในสภาพแวดล้อมที่ “ฟูมฟัก” (Nurture) และบูรณาการ (Integrate) ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการเข้าสังคม (Socialization) และการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active learning)

ครูทำงานร่วมกับเด็ก เพื่อเด็กจะได้ทำงานให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง (Independent) อ่านและเขียน ตลอดจนค้นหาประสาทความรู้สึกทั้ง 5 ทักษะทางวิชาการได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นผ่านการอ่านบนพื้นฐานของเสียง (Phonics) กิจกรรม “คณิตปฏิบัติ” (Hands-on math) การสะกด และไวยากรณ์อย่างง่าย อย่างไรก็ตาม ดนตรี ศิลปะ และการเล่น ก็เป็นส่วนสำคัญของหลักสูตร “อนุบาลเปลี่ยนผ่าน” เช่นกัน

โรงเรียนประถมศึกษา “ออนเนอร์โรล” ได้รับการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 บนเนื้อที่ 6 เอเคอร์ (Acre) [1 เอเคอร์ = 2.53 ไร่] อยู่ใจกลางเมือง Sugar Land รัฐเท็กซัส ในภูมิทัศน์ที่สวยงามและเงียบสงบ (Idyllic) เหมาะสำหรับพัฒนาการของเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะ

โรงเรียนได้พยายามปลูกฝัง (Instilled) อุปนิสัย (Character traits) ที่ดีงาม อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) การให้เกียรติซึ่งกันและกัน (Respect) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ผ่านจรรยาบรรณ (Honor Code) โดยมีความเชื่อมั่นว่า ไม่มีเด็กใดที่เยาว์วัยเกินกว่าจะเรียนรู้พฤติกรรมที่จำเป็น (Essential) เหล่านี้

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. The Honor Roll School - http://www.thehonorrollschool.com/page.cfm?p=19546 [2015, June 18].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน