หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 102 : โปรแกรมกลุ่มเด็กอายุผสม

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมอนุบาลเปลี่ยนผ่าน

กลุ่มเด็กอายุผสม (Mixed-age or multi-age group) เป็นอีกวิธีการ (Approach) หนึ่งที่สนองตอบความจำเป็นของเด็กทั้งส่วนบุคคล (Individual) และส่วนรวม (Collective) ในกลุ่มดังกล่าว จะมีความหลากหลาย (Diversity) ในความสามารถ ช่วงอายุ (Span) ที่อยู่ด้วยกันอย่างน้อย 2 ปี และมีครูคนเดียวกัน คุณประโยชน์ของกลุ่มอายุผสม ได้แก่

  • จัดให้มีวัสดุและกิจกรรมสำหรับความสามารถที่หลากหลายของกลุ่ม
  • สร้างความรู้สึกของชุมชน (Community) และการเป็นเจ้าของ (Belonging) กลุ่มอายุผสมมีความรู้สึกของครอบครัวเดียวกัน เพราะอยู่ด้วยกันอย่างน้อย 2 ปี
  • สนับสนุนพัฒนาการทางสังคม โดยการจัดให้เด็กโตในชั้นเรียนทำตัวเป็นครู (Teacher) ผู้สอนพิเศษ (Tutor) และพี่เลี้ยง (Mentor) ส่วนเด็กเล็กในชั้นเรียน สามารถเลียนแบบอย่าง (Model) ทักษะทางวิชาการและสังคม ของเด็กโต
  • จัดให้มีความก้าวหน้า (Progression) อย่างต่อเนื่องของการเรียนรู้

ทุกวันนี้ ครูและโรงเรียนจำนวนมากในสหรัฐอเมริกา เริ่มใช้กลุ่มอายุผสมในการสนับสนุนการเรียนรู้ระดับอนุบาล เพราะการรวมกลุ่มเด็กตามความสามารถแทนอายุ สามารถสนองตอบความจำเป็นของเด็กได้ดีกว่า การวิจัยแสดงว่า ชั้นเรียนกลุ่มอายุผสม จะเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุความสำเร็จทางวิชาการได้ดี

ความร่วมมือ (Collaboration) และมิตรภาพ (Friendship) ข้ามกลุ่มอายุ จะเกิดประโยชน์ในการสร้างชุมชนที่โดดเด่น (Unique community) โดยที่เด็กโตจะมีโอกาสแสดงบทบาทตัวอย่าง (Role model) และตอกย้ำ (Reinforce) ความเข้าใจของตนเองผ่านการสอนผู้อื่น ในขณะที่เด็กเล็กได้เรียนรู้ล่วงหน้า (Preview) ในแนวความคิด (Concept) ของสิ่งที่เขาจะได้เรียนรู้ในเวลาต่อมา

อย่างไรก็ตาม บางคนกังวลว่า ชั้นกลุ่มเด็กอายุผสมจะสร้างปัญหาได้ เด็กโตอาจรังแกเด็กเล็ก เด็กโตอาจไม่มีวุฒิภาวะ (Immature) จากการเข้าสังคม (Socialize) กับเด็กเล็ก หรือการมีเด็กหลายระดับทำงานร่วมกันอาจมีการเยาะเย้ยผู้ด้อยความสามารถกว่า (Lower functioning)

แม้จะเป็นข้อโต้แยงที่ชอบด้วยเหตุผล (Valid) แต่ปัญหาเหล่านี้ก็สามารถเกิดขึ้นในชั้นเรียนที่มีเด็กอายุเดียวกัน (Single-age) จึงมิใช่ปัญหาที่เกิดจากลักษณะตามธรรรมชาติ (Intrinsic nature) ของชั้นเรียนกลุ่มเด็กอายุผสม แต่เป็นวิธีการจัดแจง (Organize) ชั้นเรียนมากกว่า ครูในชั้นเรียนใด ก็สามารถบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมตั้งแต่ต้นปี

จากนั้นก็เฝ้าติดตามผลระหว่างปี เพื่อมุ่งเน้นคุณค่า (Worth) ในจุดแข็งจุดเด่น (Strength) ตามธรรมชาติของเด็กแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ว่า สภาพแวดล้อมของชั้นเรียน คือสถานที่ที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของเด็ก มิใช่ตอกย้ำจุดอ่อนจุดด้อย (Weakness) ของเด็ก ซึ่งอยู่ในวัยของการเรียนรู้การยอมรับ (Accept) และการให้อภัย (Forgive) ซึ่งกันและกัน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. The Pros and Cons of Multi-Age Classrooms - http://www.montessorianswers.com/multi-age-classrooms.html [2015, June 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน