หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 106 : สภาพแวดล้อมโรงเรียนอนุบาล (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สภาพแวดล้อมโรงเรียนอนุบาล

สภาพแวดล้อมการให้เกียรติ (Respectful environment) เป็นสภาวะที่ครูให้เกียรติเด็ก เพื่อนร่วมอาชีพ (Colleagues) และครอบครัว ในทางกลับกัน เด็กก็จะให้เกียรติผู้ใหญ่และเพื่อนฝูง สภาวะทางจิตวิทยา (Psychological) นี้ เป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ซึ่งรวมทั้งทัศนคติ ความรู้สึก และค่านิยม (Value) ของโรงเรียนอนุบาลและชุมชน

ในชั้นเรียนที่ให้เกียรติกัน ครูจะปฏิบัติต่อเด็กอย่างสุภาพ (Courteous) โดยพูดถึงกิจกรรมและเหตุการณ์ทั้งในและนอกโรงเรียนอนุบาล พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยอย่างจริงใจ (Genuine concern) ในฐานะที่เป็นปัจเจกชนที่มีความจำเป็นเฉพาะ (Specific needs)

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ มิใช่เด็กทุกคนจะได้รับการสนองตอบในสิ่งที่จำเป็นหรือต้องการที่บ้านหรือที่โรงเรียนอนุบาล เด็กบางคนโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและสมาธิ อาจถูกถากถางด้วยวาจา (Verbal abuse) โดยครูและเพื่อนนักเรียน และนี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่า ทำไมชั้นเรียนที่ให้เกียรติแก่กัน จึงมีความหมายมากสำหรับเด็กแต่ละคน?

สภาพแวดล้อมสนับสนุน (Supportive environment) เป็นการสร้างบรรยากาศ (Climate) ให้เด็กสามารถทำงานของตนให้ดีที่สุด [ในบริบทที่] ครูมีความคาดหวังสูงในความสำเร็จของเด็ก สภาพแวดล้อมสนับสนุนประกอบด้วยสิ่งที่อยู่โดยรอบ (Surrounding) ทางกายภาพ ความสัมพันธ์ทางสังคม และบริบททางวัฒนธรรม ซึ่งเด็กกระทำ (Function) และมีปฏิสัมพันธ์ (Interact)

เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนทางสังคม เด็กทุกคนจากทุกวัฒนธรรม เพศ ระดับเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economic) และภูมิหลัง (Background) จะได้รับให้คุณค่า และรวมอยู่ในทุกกิจกรรม นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมสนับสนุนในโรงเรียนอนุบาลยัง . . .

  • สนองตอบความจำเป็นของเด็กในเรื่องความปลอดภัย – เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทางสังคมและอารมณ์ เพราะมีครูที่ใส่ใจและช่วยเหลือ
  • มีความสมดุลระหว่างกิจกรรมที่ครูเป็นผู้ริเริ่ม (Teacher-initiate) กับกิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่ม (Child-initiated) – โดยที่เด็กมีโอกาสเลือกในสิ่งที่คิดว่าท้าทายและสามารถทำได้ดี
  • จัดแจงชั้นเรียน (Class-room arrangement) และจัดให้มีวัสดุสำหรับการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active learning) โดยทั่วไป เด็กจะชอบนิทาน เล่าเรื่อง เขียนตามคำบอก (Dictation) อ่านหนังสือตามลำพัง และร้องเพลง และพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนอนุบาล
  • เป็นสถานที่ที่ตอกย้ำพัฒนาการทางสังคม-อารมณ์ และผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ – เด็กบางคนเข้าโรงเรียนอนุบาลด้วยวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ไม่พร้อม (Emotionally immature) และมีตนเองเป็นศูนย์กลาง (Self-centered)
  • มีครูที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดี คอยดูแลควบคุม – การฝึกอบรมดังกล่าว ได้รับการปรับปรุงอย่างเข้มข้น (Rigorous) ตลอด 2 – 3 ทศวรรษที่ผ่านมา เด็กที่มีครูสูงด้วยคุณสมบัติ (Qualifications) ดังกล่าวย่อมประสบความสำเร็จทางวิชาการ

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. What is a good kindergarten? : http://www.fisher-price.com/en_US/playtime/parenting/articlesandadvice/articledetail.html?article=tcm:169-20681 [2015, June 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน