หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 107 : สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

โดยทั่วไป อายุเป็นเกณฑ์มาตรฐาน (Criterion) ที่กำหนดว่า เด็กควรจะเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วหรือยัง? แต่ในทางปฏิบัติมีความแตกต่างกัน ระหว่างกลุ่มเด็กอายุ 5 ขวบ ที่ยังมีพฤติกรรมของเด็กกลุ่มอายุ 4 ขวบ กับเด็กกลุ่มอายุ 5 ขวบที่พฤติกรรมของเด็กกลุ่มอายุ 6 ขวบ ก็เป็นสภาพที่ท้าทายความสามารถไม่น้อย

แล้วก็ยังมีเด็กบางคนที่ชอบเข้าสังคม (Sociable) และเด็กบางคนที่ไม่สามารถเข้ากับเพื่อนฝูงได้ นอกจากนี้ เด็กบางคนก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการตอบโต้ (Interactive) กับเกมและงานอย่างเหมาะสม ในการแก้ปริศนา (Puzzle solving) ในการนับจำนวนกระดาษเช็ดปาก (Napkin) บนโต๊ะที่ตรงกับจำนวนคนนั่ง และในการวัดส่วนสูงและน้ำหนัก เป็นต้น

หลักสูตรที่ช่วยให้เด็กรู้สึกดีเกี่ยวกับตนเอง ก็ยังช่วยให้เด็กรับรู้ว่า ยังมีเด็กอื่นๆ ที่จำเป็น และมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเช่นกัน ในสภาพแวดล้อมที่ดีของโรงเรียนอนุบาล เด็กเรียนรู้ที่จะคอย (Wait) แบ่งปัน (Share) และสลับกัน (Take turn) ช่วยเหลือผู้อื่น ในขณะที่เด็กก็เพิ่มความมั่นใจ (Confidence) ในความสามารถของตนเอง และคุณค่าในตนเอง (Self-worth)

ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ท้าทาย จะมีการจัดหลักสูตรที่ไม่ง่ายเกินไปหรือยากเกินไป ครูจะสามารถปรับระดับการเรียนรู้ไปตามความสามารถของเด็ก ในขณะเดียวกัน ก็เอื้อให้เด็กสามารถสอบผ่านความคาดหวังของรัฐ สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย จะได้รับการปรับให้สอดคล้อง (Match) กับความสามารถของเด็ก และระดับความสำเร็จ

ชั้นเรียนอนุบาลที่ท้าทาย ก็จะสนองตอบวัฒนธรรมและภูมิหลังทางเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economic) ของเด็ก ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ครูจะให้ความใส่ใจ (Attentive) ต่อเด็กแต่ละคน และให้การสอนลักษณะตัวต่อตัว (One-to-one instruction)

ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ครูประเมิน (Assess) การเรียนรู้ของเด็กในแต่ละวัน ตัดสินใจเลือกวิธีการสอน และจัดให้มีความช่วยเหลือแก่เด็กตามความจำเป็น สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ท้าทาย ซึ่งส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วม อาจเป็นเรื่องยากสำหรับครูบางคนในการสร้าง ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะ ว่าครูสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ท้าทายได้อย่างไรบ้าง?

  • พึงมีความรู้ (Be knowledgeable) ในเรื่องภูมิหลังของเด็กทางด้านสังคม วัฒนธรรม และวิชาการ
  • ใช้วิธีการ (Approach) สอนที่หลากหลาย (Diverse) และเหมาะสม (Appropriate) ในการจัดให้มีโอกาสการเรียนรู้สำหรับเด็กแต่ละคน
  • สร้างความแตกต่าง (Differentiate) ในการสอนและในกิจกรรมต่างๆ
  • ให้เด็กมีส่วนร่วมในโครงงาน (Project) และกิจกรรมกลุ่มเล็ก ในขณะที่เอื้ออำนวยให้เด็กทำงานให้ดีที่สุด
  • ใช้เทคโนโลยีในการมุ่งเน้นเรื่องวิชาการ การรับรู้และเรียนรู้ ตลอดจนให้เด็กมีส่วนร่วม
  • มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กในวิถีทางที่จะช่วยเขาคิด และแก้ปัญหา ในระดับของเขา

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลเป็นสิ่งที่จำเป็น (Essential) หากต้องการให้เขาประสบความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. What is a good kindergarten? : http://www.fisher-price.com/en_US/playtime/parenting/articlesandadvice/articledetail.html?article=tcm:169-20681 [2015, July 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul