หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 110 : การปฏิบัติตามวัยพัฒนาการ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การปฏิบัติตามวัยพัฒนาการ

ตัวอย่างจากมาตรฐานแกนร่วม (Common core standard) ของวิชาคณิตศาสตร์ระดับอนุบาลศึกษาได้แก่

  • การแทน (Representation) การบวกและลบเลข ด้วยวัตถุ นิ้วมือ ภาพในจินตนาการ (Mental image) ภาพวาด (Drawings) เสียง (อาทิ ตบมือ) สถานการณ์ที่แสดงออก (Acting-out situation) การอธิบายด้วยวาจา (Verbal explanation) การแสดงออกซึ่งคำพูด (Expression) และสมการ (Equations)
  • การแก้โจทย์บวกและลบเป็นคำพูด และบวกลบเลขจำนวนไม่เกิน 10 (อาทิ ใช้วัตถุ หรือภาพวาด แทนปัญหา)
  • การแยกส่วนประกอบ (Decompose) ของเลขที่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 10 ออกเป็นคู่ๆ มากกว่า 1 วิธี (อาทิ โดยใช้วัตถุหรือภาพวาด) และบันทึกการแยกส่วนประกอบ โดยการวาดภาพ หรือสมการ (อาทิ 5 = 2 + 3 และ 5 = 4+1)
  • สำหรับเลขจาก 1 ถึง 9 ก็อาจหาเลขที่บวกกับจำนวนหนึ่งที่กำหนดให้แล้วเท่ากับ 10 (อาทิ โดยใช้วัตถุ หรือภาพวาด) และบันทึกคำตอบด้วยการวาดภาพ หรือสมการ

ความต้องการทางวิชาการที่คาดหวังจากเด็กอนุบาล และประสบการณ์ที่เด็กอนุบาลได้รับในวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-schooler) มีผลกระทบต่อการ “แปลงโฉม” (Transform) บทบาทโรงเรียนและครูอนุบาล เด็กเริ่มต้นในโรงเรียนอนุบาล ด้วยพัฒนาการของร่างกาย (Physical) พร้อมๆ กับพัฒนาการการรับรู้ (Cognitive)

ในช่วงเวลาดังกล่าว เด็กเริ่มแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความกระตือรือร้น (Enthusiasm) ต่อการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยเหล่านี้ครอบคลุมชีวิตของเด็กอนุบาล จนเกิดเป็นพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนที่โดดเด่น ไม่ซ้ำแบบใคร (Unique)

ครูใช้ความรู้ของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก และลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ที่โดดเด่น ของเด็กแต่ละคน ในการสร้างโปรแกรมที่เหมาะสมตามวัยพัฒนาการ การนำโปรแกรมดังกล่าวไปลงมือปฏิบัติ (Implementation) สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

  • ทำให้การเรียนรู้มีความหมายต่อเด็ก และสัมพันธ์กับสิ่งที่เขารู้ – เด็กค้นพบสิ่งที่มีความหมายก็ต่อเมื่อเป็นสิ่งนั้นน่าสนใจ และเด็กสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไปถึง
  • ปรับโปรแกรมให้สอดคล้องเฉพาะบุคคล (Individualize) – เด็กทุกคนไม่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีเดียวกัน และเขาก็มิได้มีความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งเดียวกันกับเด็กคนอื่นตลอดเวลา
  • ทำให้การเรียนรู้น่าตื่นตาตื่นใจ (Physically and mentally active) – ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ซึ่งรวมทั้งการสร้าง การทดลอง การสืบค้น (Investigation) และการร่วมมือทำงาน (Collaboration) กับเพื่อนฝูง
  • จัดให้มีกิจกรรมลงมือปฏิบัติ (Hands-on) ด้วยวัตถุที่จับต้องได้ (Concrete object และด้วยมือ (Manipulation) – ตอกย้ำกิจกรรมในชีวิตจริง แทนการใช้หนังสือแบบฝึกหัด และกิจกรรมบนกระดาษ (Worksheet activities)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. A Look at Kindergarten: http://www.cde.ca.gov/Ci/cr/Cf/documents/glckindercurriculum.pdf [2015, July 9].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน