หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 112 : การอ่านออก-เขียนได้ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การอ่านออก-เขียนได้

ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของคำ (Terms) ที่ใช้กันทั่วไปในการอ่านออก-เขียนได้ของเด็กอนุบาล

 • ความรู้ระบบอักขระ (Alphabet knowledge) – ตัวอักษรมีชื่อและรูปร่าง ใช้แทนเสียงในภาษา ตัวอย่างเช่น เด็กรับรู้และสามารถระบุตัวอักษรในระบบอักขระ
 • หลักระบบอักขระ (Alphabetic principle) – การรับรู้ว่า แต่ละเสียงพูด (Speech sound) หรือหน่วยพื้นฐานของเสียง (Phoneme) ในภาษามีตัวแทน (Representation) ที่แตกต่าง (Distinctive) และความเข้าใจว่า ตัวอักษรรวมตัวกันเป็นรูปแบบ (Pattern) ที่แทนเสียง ตัวอย่างเช่น ตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร แทนเสียงของภาษา ครูควรนำเสนอตัวอักษรที่ใช้บ่อย และสอนพยัญชนะ (Consonant) ก่อน สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับตัวอักษร
 • ความเข้าใจภาษา (Comprehension) – ในการอ่าน ต้องมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานของคำและเนื้อหา (Content) หรือความหมาย (Meaning) ที่บรรจุอยู่ในวัสดุตีพิมพ์ ตัวอย่างเช่น เด็กสามารถเล่าเรื่องซ้ำ (Retell) หรือบอกได้ว่า ใครคือตัวละครเอก (Main character)?
 • การถอดรหัส (Decoding) – แยกแยะคำผ่านบริบท (Context) และเสียง (Phonics) ตัวอย่างเช่น เด็กสามารถคิดออกได้ว่า จะอ่านคำที่เขาไม่รู้มาก่อน โดยใช้ความรู้เรื่องตัวอักษรและเสียง และอาจอาศัยบริบทที่บอกเป็นนัย (Context cue) ตลอดจนข้อมูลจากภาพและประโยคก่อนและหลังคำในการถอดรหัส เด็กมองที่ภาพ เห็นกองฟืน (Pile of wood) แล้วพยายามคิดหาคำว่า “กอง” ซึ่งเขาไม่ได้รู้มาก่อน
 • หน่วยพื้นฐานของเสียง (Phoneme) – เป็นหน่วยย่อยของคำพูดที่สร้างความแตกต่างในความหมาย ตัวอย่างเช่น คำว่า “หมา” มี 3 หน่วยพื้นฐานของเสียง กล่าวคือ หอ-มอ-อา = หมา
 • การรับรู้การแยกส่วนประกอบของเสียง (Phonemic awareness) – เป็นความสามารถของการสังเกต คิด และทำงานเกี่ยวกับแต่ละเสียงในคำที่พูด ตัวอย่างเช่น เด็กสามารถแยกแยะคำในกลุ่มที่ขึ้นต้นด้วยเสียงเดียวกัน อาทิ กิน กัด ก้น
 • การออกเสียงและสะกดคำศัพท์ (Phonics) – เป็นการเรียนรู้หลักระบบอักขระของภาษาและความรู้ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรกับเสียง ตัวอย่างเช่น เด็กเรียนรู้ความสัมพันธ์ดังกล่าวในการถอดรหัสเสียงในคำพูด จากหน่วยพื้นฐานของเสียง
 • การรับรู้การออกเสียงของคำ (Phonological awareness) – เป็นความสามารถในการใช้ภาษา (Manipulate) ณ ระดับพยางค์ (Syllable) คำสัมผัส (Rhyme) และเสียงของคำพูดแต่ละคำ ตัวอย่างเช่น เด็กสามารถแยกแยะคำสัมผัส จับคู่คำที่มีเสียงเดียวกัน แยก (Segment) คำออกตามเสียง และรวม (Blend) เสียงต่างๆ เป็นคำพูด
 • การรับรู้การเกิดภาพ (Print awareness) – เป็นการรับรู้ (Recognition) ของประเพณีปฏิบัติ (Convention) และลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของภาษาเขียน ตัวอย่างเช่น เด็กเล่นสมมุติ (Pretend) ว่ากำลังอ่านนิทานก่อนนอนให้ตุ๊กตาหมีน้อยฟัง และเห็นสัญลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อ (Convenience store) ระหว่างทางไปโรงเรียน เป็นต้น

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Kindergarten Literacy: http://www.michigan.gov/documents/Kindergarten_Literacy_Activities_66523_7.pdf [2015, July 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul