หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 113 : การอ่านออก-เขียนได้ (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การอ่านออก-เขียนได้

จุดมุ่งหมายหลักของอนุบาลศึกษา ก็เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การอ่าน ครูจะต้องสอน สนับสนุน และแนะแนวเด็ก ในการเรียนรู้ว่า อะไรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเขาให้ประสบความสำเร็จในโรงเรียน และในเวลาต่อมาของชีวิต ครูสามารถจูงใจ (Motivate) ให้เด็กเรียนรู้การอ่าน ดังนี้

 • รวบรวมความหลากหลายของหนังสือ อาทิ หนังสือภาพที่มิได้มีคำบรรยาย เทพนิยาย (Fairy tale) คำสัมผัสที่ร้องขับกล่อมเด็กเล็ก (Nursery rhyme) วรรณกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตจริง (Realistic literature) หนังสือข้อมูล (Information book) หนังสือชีวประวัติ (Biography) หนังสือเล่มใหญ่ (Big book) หนังสือบทกวีพนธ์ (Poetry book) หนังสือตลก (Joke book) และหนังสือไขปริศนา (Riddle book)
 • จัดให้มีสิ่งตีพิม์ที่หลากหลาย อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และแผ่นพับ (Brochure)
 • แนะนำและพูดถึงหนังสือหลายเล่มในแต่ละสัปดาห์ อาจมีหัวข้อ (Theme) ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร มีนักประพันธ์ (Authors) เดียวกัน มีนักเขียนภาพประกอบ (Illustrators) เดียวกัน หรือหนังสือประเภทเดียวกัน
 • มีหนังสือยอดนิยม (Popular) หลายเล่ม (Multiple copies)
 • จัดให้มีระบบบันทึก เพื่อนับจำนวน (Tracking) หนังสือที่อ่านแล้ว และมีระบบให้รหัสเป็นภาพ (Picture- coding) เพื่อประเมินหนังสือในการจัดอันดับ (Rating)
 • แสดงตู้หนังสือ (Showcase) หลายๆ เล่ม โดยวางเรียงให้เห็นหน้าปกอย่างชัดเจน (Visible) โดยเฉพาะหนังสือใหม่ และจัดมีโอกาสอ่านดังๆ (Read-aloud) ด้วยกัน
 • จัดวางหนังสือบนหิ้ง แบ่งแยกประเภท โดยใช้สีเป็นรหัส (Color code)
 • จัดให้มีสถานที่ที่สะดวกสบายในการอ่าน อาทิ มีหมอน เสื่อ เก้าอี้นอนยาว (Sofa) และกล่องกระดาษแข็งขนาดใหญ่ (Cardboard box)
 • ส่งเสริมให้เด็กอ่านให้เพื่อนฟัง รวมทั้งตุ๊กตาหมี ในการเล่นสมมุติ (Pretend)
 • จัดให้มีโต๊ะนักประพันธ์ (Authors’ Table) พร้อมด้วยเครื่องเขียน (Writing supplies) เพื่อสนับสนุนให้เด็กลองเขียนหนังสือ
 • จัดให้มีโต๊ะนักฟัง (Listening Table) สำหรับเปิดเทปบันทึกนิทาน ให้เด็กฟัง เป็นต้น

การแสวงหา (Acquisition) ภาษาการอ่านและเขียนของเด็กเป็นช่วงที่ต่อเนื่อง (Continuum) ของพัฒนาการ ครูควรคำนึงถึงเด็กว่า กำลังอยู่บนเส้นทาง (Journey) ที่ต่อเนื่อง ไปสู่พัฒนาการของการอ่านออก-เขียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าครูจะใช้วิธีการอะไรในการสอนเด็กให้รู้จักอ่าน จุดมุ่งหมายอยู่ที่เด็กควรเรียนรู้การอ่าน (และอ่านต่อเนื่องตลอดไป) เพื่อความสำเร็จในโรงเรียน และในชีวิต

มีวิธีการหลากหลาย (Variety of approaches) ในการพัฒนาทักษะให้อ่านออก-เขียนได้ วิธีการและวัสดุ (Material) ขั้นพื้นฐาน (Basal) ที่ใช้มักตอกย้ำวิธีการใดวิธีการหนึ่งโดยเฉพาะ อันประกอบ (1) การออกเสียงและสะกดคำศัพท์ (Phonics) (2) คำที่เห็น (Sight words) และ (3) ประสบการณ์ภาษา (Language experience)

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Literacy Center Ideas! : http://www.miss-kindergarten.com/2013/10/literacy-center-ideas.html [2015, July 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน