หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 115 : การสอนการอ่านออก-เขียนได้ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การสอนการอ่านออก-เขียนได้

นอกจากนี้ ยังมีอีกวิธีการ (Approach) หนึ่งในพัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ นั่นคือ “ประสบการณ์ภาษา” (Language experience) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาการศึกษาก้าวหน้า (Progressive education philosophy) (หรือ ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม- บรรณาธิการ) การสอนการอ่าน (Reading instruction) ด้วยวิธีการนี้ . . .

 1. ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child center)
 2. เชื่อมภาษาการพูด (Oral) และการเขียน (Written) และ
 3. เชื่อมั่นว่า การอ่านออก-เขียนได้ควรมีความหมายต่อเด็ก และควรขยายผล (Grow) ภายใต้ประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับเขา
  1. วิธีการนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อสนับสนุน (Premise) ที่ว่า . . .

   1. สิ่งที่คิดได้ สามารถพูดออกมาได้
   2. สิ่งมีพูดออกมาได้ สามารถเขียนได้ และ
   3. สิ่งที่เขียนได้ สามารถอ่านได้

   ดังนั้น ประสบการณ์ของเด็กคือ กุญแจสำคัญในวิธีการที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง

   ครูหลายคน “ถอดความ” (Transcribe) เรื่องราวของประสบการณ์เด็ก แล้วใช้เป็นฐานสำหรับการเขียน และสอนการอ่าน เมื่อเด็กเขียนเรื่องของเขา ในบันทึกรายวัน (Journal) บัตรแข็ง (Card) และสมุดโน้ต (Note book) เขากำลังใช้ “ประสบการณ์ภาษา” ในการเรียนรู้การเขียนและการอ่าน โปรแกรมสำหรับผู้เรียนภาษาอังกษก็มักใช้วิธีการนี้

   บรรดาวิธีการต่างๆ ต้องอาศัยความสมดุล (Balance) ในทางปฏิบัติ จึงจะสัมฤทธิ์ผลได้ดีที่สุด ผู้สนับสนุน (Advocate)

   การศึกษาปฐมวัย ล้วนส่งเสริมวิธีการอ่านออก-เขียนได้ที่ให้ความสมดุล ในการสนองตอบความจำเป็นเฉพาะของเด็กแต่ละคน เพราะไม่มีวิธีการใดในการสอนการอ่านที่ดีที่สุดสำหรับเด็กทุกคน

   สุดท้ายมักลงเอยด้วยการผสมผสาน (Combinations) วิธีการอย่างสมดุล จึงจะสอนการอ่านอย่างได้ผลที่สุด ดังนั้นครูอนุบาลจึงควรมีความรู้ในหลากหลาย (Multiple) วิธีการ สำหรับการสอนการอ่านที่ทำให้ครูสามารถสร้างวิธีการสมดุล แล้วนำไปลงมือปฏิบัติกับเด็กทุกคน

   ในปัจจุบันมีการตอกย้ำการนำมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CSS) ไปลงมือปฏิบัติ (Implementation) ในการอ่านและ “ศิลป์ภาษา” (Language arts) มาตรฐานดังกล่าว กำหนดให้สร้างความสมดุล ระหว่างวรรณกรรมที่เป็นนิยาย (Fictional) กับวรรณกรรมที่มิใช่นิยาย (Non-fictional)

   และสิ่งที่จะทำให้เด็กสามารถอ่านออก-เขียนได้ตามหลักสูตร ก็คือการจัดให้มีการอ่าน-การขียนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (Current event) วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และเนื้อหา (Content) อื่นๆ

   แหล่งข้อมูล:

   1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
   2. Balanced Literacy Program: http://www.k12reader.com/category/balanced-literacy/ [2015, July 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน