หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 116 : การอ่านเชิงปฏิบัติการ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การอ่านเชิงปฏิบัติการ

ในการอ่านเชิงปฏิบัติการ (Reading workshop) ครูจะกำหนดโครงสร้างการอ่านออก-เขียนได้เป็นกลุ่ม (Literacy block) ในวิถีทางที่สนองตอบความจำเป็นของเด็ก โดยเริ่มต้นด้วยบทเรียนสั้น (Mini-lesson) ที่แนะนำแนวความคิด (Concept) ยุทธวิธี (Strategy) และกลเม็ด (Technique) ของนักอ่านมากทักษะ (Skilled reader) เพื่อถอดรหัส (Decode) และเข้าใจเนื้อหา (Text comprehension)

จากนั้นครูจะอ่านวรรณกรรมที่มีคุณภาพ (Quality literature) ด้วยเสียงดังต่อหน้าชั้นเรียน ในขณะที่จำลอง (Model) พฤติกรรมที่ครูต้องการจะสอน แล้วเด็กก็ได้โอกาสฝึกปรือ (Practice) ทักษะในการอ่านตามลำพัง ขณะที่ครูทำงานกับเด็กแต่ละคนและกลุ่มเล็ก เพื่อให้เด็กได้รับการสอน (Instruction) ตามความจำเป็นเป็นรายบุคคล

ระหว่างช่วงเวลาที่เด็กอ่านตามลำพัง เด็กจะสนองตอบ (Respond) ในหลายหนทางต่อหนังสือที่ตนอ่าน โดยการวาดรูป และเขียน เมื่อสิ้นสุดการอ่านเชิงปฏิบัติการ เด็กจะได้รับการสนับสนุนให้แบ่งปัน (Share) ประสบการณ์ในการอ่านของวันนั้น และสิ่งที่เขาเรียนรู้เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก และตามลำพัง

การแบ่งปันกันอ่าน (Shared reading) เป็นส่วนประกอบสำคัญของการอ่านเชิงปฏิบัติการในโรงเรียนอนุบาล เนื่องจากเด็กรักหนังสือและการอ่าน การแบ่งปันกันอ่าน จึงเป็นหนทางที่ดีสำหรับครูในการใช้ประโยชน์ (Capitalize) จากความสนใจของเด็ก เพื่อช่วยให้เขาเรียนรู้การอ่าน

การแบ่งปันกันอ่านยังเป็นวิถีทาง (Means) ในการแนะนำเด็กเริ่มอ่าน (Beginner) ให้รู้จักอ่าน โดยอาศัยหนังสือ บทขับกล่อม (Rhyme) และกวีนิพนธ์ (Poem) ที่โปรดปราน (Favorite) ครูจำลองการอ่านให้เป็นตัวอย่างแก่เด็ก โดยอ่านหนังสือหรือตำราอื่นดังๆ ในชั้นเรียน และในที่สุด (Ultimately) ก็เชื้อเชิญให้เด็กเข้ามาร่วมอ่าน

นอกจากนี้ การแบ่งปันกันอ่าน ยัง “ต่อยอด” (Build on) บนความปรารถนาตามธรรมชาติ (Natural desire) ของเด็กในการอ่านและอ่านซ้ำหนังสือที่โปรดปราน การอ่านตำราครั้งแล้วครั้งเล่า (Repeat) เป็นเวลาหลายวัน สัปดาห์ หรือเดือน ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเด็ก เพราะการอ่านแต่ละครั้ง ควรมีจุดประสงค์ (Purpose) ที่แตกต่างกัน อาทิ ขยาย (Extend) ปรับปรุง (Refine) หรือทวี (Deepen) ความสามารถในการอ่าน และสร้างความหมาย (Construct meaning) จากการอ่าน

ในการแบ่งปันกันอ่าน จนเป็นกิจวัตร (Routine) ครูพึงดำเนินการ 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. แนะนำหนังสือ โดยแสดงให้เห็นปกหนังสือ (Book cover) อันประกอบด้วยชื่อหนังสือ (Title) ผู้ประพันธ์ (Author) ผู้วาดภาพประกอบ (Illustrator) และคุณลักษณะ (Feature) อื่นๆ ที่เหมาะสม
  2. อ่านหนังสือดังๆ ให้เด็กฟัง กางหนังสือในลักษณะที่ทำให้เด็กเห็นแต่ละหน้า หยุดเป็นบางครั้งเพื่ออภิปรายเนื้อเรื่อง หรือสนองตอบ (Respond) ต่อปฏิกิริยา (Reaction) และอากัปกิริยา (Gesture) ที่แสดงออก
  3. สิ้นสุดการอ่าน แล้วตั้งคำถาม ให้เด็กเล่าเนื้อเรื่องซ้ำ (Re-tell)
  4. อ่านเนื้อเรื่องซ้ำ (Re-read) โดยเชื้อเชิญให้เด็กอ่านตามไปด้วย
  5. ต่อยอดจากหนังสือ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ วาดรูป ระบายสี หรือเขียนเรื่องราวของเด็ก

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Kindergarten Reading Workshop: http://www.kindergartenkindergarten.com/reading-workshop/ [2015, July 23].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน