หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 117 : การเขียนเชิงปฏิบัติการ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การอ่านเชิงปฏิบัติการ

การเขียนเชิงปฏิบัติการ (Writing workshop) ช่วยให้เด็กได้เพิ่มพูน (Gain) ทักษะและความเชื่อมั่นที่จำเป็นต่อการเป็นนักเขียนที่ดี การเขียนเชิงปฏิบัติการก็คล้ายกับการอ่านเชิงปฏิบัติการในแง่โครงสร้าง และการเริ่มต้นด้วยบทเรียนสั้น (Mini-lesson) ตามหลักสูตรมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards) และตามความจำเป็นของเด็ก

จากนั้น เด็กจะ “เปลี่ยนผ่าน” (Transition) เข้าสู่ช่วงเวลาของการเขียนตามลำพัง (Independent writing) ในขณะที่ครูประชุม (Conference) กับเด็กกลุ่มเล็กหรือทำงานกับเด็กแต่ละคน ครูจงใจ (Intentional) สอนเป็นแบบอย่าง (Model) ทุกส่วนของกระบวนการเขียน และเลือกตีพิมพ์ (Publish) การเขียนของตนเองและของเด็กซึ่งเป็นตัวอย่างของคุณภาพที่ดี

ตลอดปีการศึกษา เด็กจะมีโอกาสเขียนเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน (Genre) ที่หลากหลาย (Variety) ในรูปแบบของการเล่าเรื่อง (Narrative) และชี้แจง (Expository) แล้วเรียนรู้ที่จะปรับปรุง (Revise) แก้ไข (Edit) และตีพิมพ์ผลงานของตนเอง สู่สายตาผู้อ่าน (Audience)

ด้วยคำแนะนำที่เหมาะสม เด็กสามารถเขียนและสนุกสนานกับการเล่าเรื่องส่วนตัว นิยาย (Fiction) กวีนิพนธ์ (Poetry) และตำรา (Information text) และสิ่งที่เริ่มในอนุบาลศึกษาก็คือ เด็กสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอล (Digital tools) หลากหลาย ในการตีพิมพ์ผลงานของตนเอง

โรงเรียนอนุบาลหลายแห่ง ใช้วิธีการเขียน 6 ลักษณะ (Six-Trait Writing Method) ดังต่อไปนี้

  1. ความคิด (Idea) – สอนเด็กให้พัฒนาความคิดในการเขียน และมุ่งเน้นการเพิ่มเติมรายละเอียด (Elaborate) โดย ให้ความร่วมมือ (Collaborate) และระดมพลังสมอง (Brainstorm) กับเด็ก แล้วรวบรวมหัวข้อที่เด็กเขียนได้ อาทิ ผู้คนที่ฉันรู้จัก สิ่งที่ฉันทำ สิ่งที่ฉันมีอยู่ และสถานที่ที่ฉันไป
  2. การจัดระเบียบ (Organization) – ให้เด็กศึกษาโครงสร้างที่เขาเขียน แล้วตรวจสอบกับโครงสร้างการจัดระเบียบของหนังสือที่เป็นนิยาย (Fiction) และมิใช่นิยาย (Non-fiction) อาทิ มีคำนำ เนื้อหา และสรุป
  3. เสียง (Voice) – สนับสนุนให้เด็กค้นหาเสียง [ความคิด] ของตนเอง และเขียนให้ผู้อื่นอ่าน ฟังเสียงสะท้อนของวัฒนธรรม เพศ (Gender) และภูมิหลังของครอบครัว (Home background) ผ่านการเขียนของเด็ก
  4. การเลือกคำ (Word choice) – สนับสนุนให้เด็กใช้คำที่โดดเด่น (Unique) และกระชับ (Precise) ในการเขียน ส่วนมากเด็กจะเลือกคำมาจากหนังสือที่เขาอ่าน และที่ครูอ่านให้เขาฟัง แต่ 50% ของการอ่านของเด็ก ควรมาจากแหล่งข้อมูล (Informational sources) ทื่เชื่อถือได้ และให้ใช้กำแพงคำ (Word wall) ในชั้นเรียน ในการขยายประมวลคำศัพท์ (Vocabulary extension) ที่ใช้ในการเขียน
  5. การใช้ประโยคอย่างคล่องแคล่ว (Sentence fluency) – สอนเด็กให้รู้จักเริ่มต้นประโยค ด้วยวิถีทางต่างๆ กัน และใช้ประโยคที่มีความยาวและโครงสร้างที่แตกต่างกัน
  6. ธรรมเนียมปฏิบัติ (Convention) – สอนเด็กในเรื่องกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมของไวยากรณ์ (Grammar) การสะกด (Spelling) และเครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) โดยให้เด็กอ่านตรวจทาน (Proof-read) งานของตนเอง และของเด็กอื่น และอภิปราย (Discuss) กับเด็กในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติของการเขียน ในการประชุมเป็นกลุ่ม

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Beginning a Kindergarten Writers Workshop: http://writingfix.com/workshop/jodies_units/Unit1.htm [2015, July 26].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul