หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 118 : การวางแผนบทเรียน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การอ่านเชิงปฏิบัติการ

ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือการเขียนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ล้วนมีรูปแบบ (Format) ดังนี้

 • เริ่มด้วยการประชุมทั้งชั้นเรียน โดยครูจัดให้มีบทเรียนสั้น (Short lesson) สำหรับหัวข้อของวัน
 • ต่อเนื่องด้วยช่วงเวลการทำงานที่กำหนดโครงสร้าง (Structured) ให้เด็กอ่าน/เขียน ตามลำพัง (Independently) แล้วเด็กมีส่วนร่วม (Engage) ในการอ่าน/เขียน เป็นกลุ่ม ภายใต้แนวทางที่ครูไว้วางไว้ จากนั้นเด็กประชุม (Conference) เป็นกลุ่มเล็กกับเพื่อนร่วมชั้น และแยกทำงานกับครูเป็นรายบุคคล (Individually)
 • สิ้นสุดวันด้วยการประชุมทั้งชั้นเรียนอีกครั้ง โดยเด็กจะสะท้อนความคิด (Reflect) ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ (Accomplishment) ของตน

นอกจากการรู้เรื่องหลักสูตร [สิ่งที่ต้องสอน (What to teach)] แล้ว อีกมิติหนึ่งของการเป็นครูอนุบาลคุณภาพสูง ก็คือการรู้เรื่องวิธีสอน (How to teach) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนการสอน อันเป็นบทบาทของครูอนุบาล ซึ่งอาจจะทำโดยลำพังหรือเป็นหมู่คณะ ก็ได้

แนวทางปฏิบัติสะท้อนความคิด (Reflective practice) เกี่ยวข้องกับการคิดก่อนการสอน (Thinking before teaching) คิดระหว่างการสอน (Thinking during teaching) และคิดหลังการสอน (Thinking after teaching) ครูอนุบาลจำนวนมากใช้รูปแบบ (Model) ในการสอนที่เรียกว่า 5E อันได้แก่

 1. การให้เด็กมีส่วนร่วม (Engagement)
 2. การให้เด็กได้สำรวจ (Exploration)
 3. การให้เด็กอธิบาย (Explanation)
 4. การให้เด็กขยายขอบเขต (Expansion)
 5. การให้เด็กประเมินผล (Evaluation)

การใช้รูปแบบนี้ ได้ประสิทธิผลด้วยเหตุผลหลายประการ โดย . . .

 • บทเรียนเหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิจัย (Research-based) ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่า ได้เพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ของครูและเด็ก
 • บทเรียนเหล่านี้ ได้รับการออกแบบ เพื่อพัฒนาความรู้ ในขณะเดียวกันก็สร้างความสัมพันธ์ที่ร่วมมือกัน
 • บทเรียนเหล่านี้ เอื้ออำนวยต่อการแยกแยะความแตกต่าง ระหว่างผู้เรียนนานาประเภท รวมทั้งผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาพิเศษ (Special education arena) ซึ่งแสดงความก้าวหน้าผ่านหลายระดับ ตามการแยกประเภทของบลูมส์ (Bloom’s Taxonomy)
 • แผนการสอน ได้รับการจัดเป็นลำดับชั้น (Layer) ตามโครงสร้าง บนพื้นฐานของความรู้ก่อนหน้านั้น (Prior knowledge) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนรู้ทุกคนจะประสบความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. 5 E Learning Cycle Model: http://faculty.mwsu.edu/west/maryann.coe/coe/inquire/inquiry.htm [2015, July 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน