หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 119 : การวางแผนบทเรียนด้วย 5E

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การอ่านเชิงปฏิบัติการ

ลิน โรดส์ (Lynne Rhodes) ซึ่งเป็นครูอนุบาล ณ โรงเรียนประถมศึกษา เคอร์ตซิงเก้อร์ (Curtsinger Elementary School) ในเมือง Frisco รัฐเท็กซัส ได้ประยุกต์ใช้แบบจำลอง (Model) 5E กับการวางแผนบทเรียนของเธอ เพื่อให้เด็กอ่านออก-เขียนได้ (5 E Lesson Play : Literacy) ดังนี้

 • ชื่อบทเรียน – เพียงเป็นเป็ด (Just Ducky) โดยใช้เวลาสอน 2 วัน
 • มาตรฐาน – ความรู้และทักษะที่จำเป็นของรัฐเท็กซัส (Texas Essential Knowledge and Skills : TEKS)
  • ศิลป์ภาษา – การอ่าน/ความเข้าใจ (Comprehension) ของเนื้อหา และกระบวนการ (Process) การเขียน
  • วิทยาศาตร์ – เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่มีโครงสร้างและกระบวนการที่ช่วยให้มันอยู่รอดในสภาพแวดล้อม
 • วัสดุ – หนังสือชื่อ “เป็ดร้องก๊าบๆ” (Ducks Quack) เขียนโดย แพม ชูนีแมน (Pam Scheunemann) เว็บไซต์กระดาษสีเหลืองเพื่อสร้างเป็นตัวเป็ด กระดาษสีฟ้าเพื่อสร้างเป็นรูปวงรี (Oval) ขนาดใหญ่ และดินสอสี
 • ประมวลคำศัพท์ – วาง/ออกไข่ (Oviparous) เสยขนด้วยปาก (Preening) กินทั้งพืชและสัตว์ (Omnivorous) มีพังผืดระหว่างนิ้วเท้า (Webbed feet)
 • กิจกรรม – 5 E
  • มีส่วนร่วม (Engage) – เริ่มต้นโดยการอ่านหนังสือ “เป็ดร้องก๊าบๆ” แล้วส่งเสริมให้เด็กฟังอย่างตั้งใจ ถึงสิ่งใหม่ๆ ที่เขาเรียนรู้เกี่ยวกับเป็ด จากนั้นให้เด็กเข้าไปค้นข้อมูล (Fact) ในเรื่องเป็ด
  • สำรวจ (Explore) – เชื้อเชิญให้เด็กทำกิจกรรม คิด/จับคู่/แบ่งปันประสบการณ์ (Think/Pair/Share) โดยเด็กหันไปหาเพื่อนข้างเคียง (Neighbor) คุยกันในสิ่งที่เพิ่งเรียนรู้ และต่อเนื่องไปจนกว่าจะได้ยินเสียงกระดิ่งจากครู เป็นต้น เมื่อทุกคนมีโอกาสปันประสบการณ์แล้ว ให้เด็กออกมายืนหน้าชั้นเรียน เพื่อปันสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือหรือเว็บไซต์
  • อธิบาย (Explain) – ร่วมมือกับเด็กในการสร้าง “ผังต้นไม้” (Tree map) โดยวางรูปตัวเป็ดบนกระดาษรอง แล้ววาดผัง แบ่งเป็น 3 ตอน ตามหัวข้อ “เป็ดมี . . .” “เป็ดสามารถ . . . ” และ “เป็ดเป็น . . . ” ให้เด็กอาสา (Volunteer) ในการตอบคำถาม เพื่อให้ทุกตอนในผังสมบูรณ์ จากนั้น เด็กสลับกันอ่านข้อมูลที่เขาได้หามา
  • ขยาย (Extend) – วันรุ่งขึ้น ให้เด็กนำกระดาษสีเหลืองที่เตรียมไว้ ตัดเป็นรูปเป็ด และกระดาษสีฟ้า ตัดเป็นวงรีขนาดใหญ่ ให้เป็นรูปสระ พับรูปวงรีครึ่งหนึ่ง แล้วติดกาวตัวเป็ดให้อยู่ด้านหลังกระดาษที่พับ เพื่อให้สามารถเปิดได้จากด้านล่าง อาจให้เด็กเพิ่มเติม คลื่น ปลา บัว ฯลฯ ไว้ในสระ และรายละเอียดของตัวเป็ด จากนั้นก็นำเป็ดไปว่ายในสระ อาจเปิดสระแล้วให้เด็กเขียนข้อมูลเกี่ยวกับเป็ดลงไป แล้วอ่านให้เพื่อนฟัง
  • ประเมิน (Evaluate) – เมื่อทุกคนทำเสร็จแล้ว ให้เด็กนั่งเป็นวงกลม บนพื้นพรม เริ่มการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ (Informal assessment) โดยให้เด็กตอบว่า “จริง” (True) [ชูนิ้วโป้งขึ้น] หรือ “เท็จ” (False) [คว่ำนิ้วโป้งลง] เมื่อครูอ่านข้อความเกี่ยวกับเป็ด อาทิ เป็ดออกไข่ไม่ได้ ตีนเป็ดมีพังผืดระหว่างนิ้วเท้า เป็ดบินไม่ได้ เป็ดกินแต่พืช (Herbivorous) เป็นอาหาร นอกจากนี้ อาจตั้งคำถามเปิด เพื่อให้เด็กรู้จักคิดในระดับสูงขึ้น อาทิ ทำไมเป็ดจึงต้องเสยขนด้วยปาก? อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเป็ดว่ายน้ำไม่ได้? เป็ดกินทั้งพืชและสัตว์อย่างไร? และเป็ดกับไก่แตกต่างกันและเหมือนกันอย่างไร?

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. 5 E Learning Cycle Model: http://faculty.mwsu.edu/west/maryann.coe/coe/inquire/inquiry.htm [2015, July 30].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน