หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 120 : สังคมศึกษาในโรงเรียนอนุบาล (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การอ่านเชิงปฏิบัติการ

ในโรงเรียนอนุบาล วิชาสังคมศึกษา (Social science) มักประกอบด้วย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (Economics) และหน้าที่พลเมือง (Civics) สำหรับแต่ละสาขาวิชา (Discipline) นี้ ครูอนุบาลต้องรวมความรู้ แนวความคิด (Concept) และหัวเรื่อง (Theme) ในการสอน

การสอนวิชานี้ ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของเนื้อหา (Content-based) และเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-centered) ตามมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standard) ดังนั้น ครูอนุบาลจึงต้องทำให้แน่ใจว่า เด็กได้รับเนื้อหาที่แท้จริง (Authentic content) และมีส่วนรวมในกิจกรรมที่ช่วยเขาเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ และรู้จักคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking)

ในอดีตที่ผ่านมา วิชาสังคมศึกษาในโรงเรียนอนุบาล ได้มุ่งเน้นวิธีการ “ขยายขอบฟ้า” (Expanding horizons) หรือที่เรียกกันว่า วิธีการ “ขยายสภาพแวดล้อม” (Expanding environment) ในการลำดับ (Sequencing) ความสำคัญ และการคัดเลือกเนื้อหา (Selecting)

ด้วยวิธีการนี้ เด็กเป็นศูนย์กลางของ “การขยายขอบฟ้า” ในแต่ละระดับของอนุบาลศึกษา เด็กจะหมกมุ่น หรือ “ฝังตัว” (Immersed) อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ เมื่อไม่นานมานี้ มีการวิพากษ์วิจารณ์ (Criticism) วิธีการนี้ ในแง่ของความง่ายเกินไป (Simplistic) ขาดเนื้อหาที่เข้มข้น (Rigorous) และมิได้ส่งเสริมให้เด็กได้สำรวจอย่างจริงจัง

แม้วิธีการ “ขยายขอบฟ้า” จะถูกมองในแง่ร้าย (Maligned) แต่การสอนวิชาสังคมศึกษา ก็ยังเริ่มต้นด้วย เด็กคือใคร? และ

เขาอยู่ที่ไหน? [ในทางภูมิศาสตร์] นอกจากนี้ วิธีการนี้ยังพยายามที่จะยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง และเหมาะสมตามวัยพัฒนาการอีกด้วย (Developmentally appropriate)

มิติของภูมิศาสตร์ ได้แก่ อากาศตามฤดูกาล น้ำและแผ่นดิน แผนที่และการเดินทาง ฯลฯ มิติของประวัติศาสตร์ ได้แก่ บุคคลและวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ การรวมตัวเป็นชาติ การประกาศอิสรภาพ ฯลฯ มิติของเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ งาน เงิน ความต้องการสินค้าและบริการทางเลือก (Choice) และมิติของหน้าที่พลเมือง ได้แก่ หลักการของภาวะพลเมือง (Principles of citizenship) การแบ่งปันและเคารพผู้อื่น กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นต้น

การสอนวิชาสังคมศึกษาทุกวันนี้ ได้รับการออกแบบเพื่อให้เด็กมีความรู้และทักษะของเนื้อหา ดังนั้น ครูอนุบาลจึงต้องทำให้แน่ใจว่า เด็กได้รับเนื้อหาที่แท้จริง (Authentic) และมีส่วนรวมในกิจกรรม ที่ช่วยเขาเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ และรู้จักคิดเชิงวิจารณ์ (Critical thinking)

ในการศึกษาของปฐมวัย หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา มุ่งเน้น (Oriented) ไปยังครอบครัว และเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ทางสังคม และสิ่งที่อาจเรียกว่า “ความรับผิดชอบของพลเมือง” (Civic responsibility) จึงเป็นความจงใจ (Intentional) ที่จะให้เด็กมีพื้นฐาน (Basis) ของปฏิสัมพันธ์และความเข้าใจผู้คนในวัฒนธรรมอื่นๆ และเป็นรากฐาน (Foundation) การศึกษาในวิชาภูมิศาสตร์และวิขาประวัติศาสตร์ ในเวลาต่อมา

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Social Studies in Kindergarten http://school.familyeducation.com/kindergarten/social-studies/37429.html [2015, August 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน