หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 121 : สังคมศึกษาในโรงเรียนอนุบาล (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สังคมศึกษาในโรงเรียนอนุบาล

ต่อไปนี้ เป็นนานาความคิดที่ครูอนุบาลสามารถใช้ในการสอนเนื้อหา (Content) วิชาสังคมศึกษา ตามมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standard)

  • ภูมิศาสตร์ – ครูอนุบาลอาจสอนในเรื่องวัฒนธรรมต่างๆ โดยวางปลายริบบิ้น (Ribbon) ข้างหนึ่งลงบนแผนที่ของประเทศ แล้ววางอีกปลายหนึ่งลงบนอีกประเทศหนึ่งที่ต้องการศึกษา ครูจะคุยกับเด็กในเรื่องวิถีทางของการคมนาคม (Mode of transportation) ที่สามารถใช้เพื่อเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยวางรูปภาพ (Picture) จากประเทศนั้น บนแผนที่เหนือประเทศที่กำลังพูดถึงวัฒนธรรมอยู่ จากนั้น เด็กจะได้รับมอบหมายให้วาดรูปภาพ หรือเขียนเรื่องราว เพื่อวางบนแผนที่ เช่นกัน
  • ประวัติศาสตร์ – ครูอนุบาลอาจสอนเด็กในเรื่องวัฒนธรรมแต่โบราณ (Ancient) ผ่านรูปถ่าย (Photograph) และสำเนา (Reproduction) ของจิตรกรรมฝาผนัง (Wall painting) จากอารยธรรม (Civilization) สมัยโบราณที่แสดงหลากหลายแง่มุม (Aspect) ของชีวิต จากนั้น ครูอาจให้เด็กจินตนาการชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ และเกมที่มีการเล่นในสมัยนั้น แล้วให้เด็กแสดงภาพในชีวิตประจำวันของเด็ก โดยใช้ดินสอสี (Marker) สีเทียน (Crayon) หรือสีน้ำ รูปภาพดังกล่าว อาจสะท้อนถึงฉาก (Scene) ต่างๆ ในชีวิตจริง อาทิ การเดินทางมาโรงเรียน การอ่านหนังสือในชั้นเรียน การรับประทานอาหารกลางวัน การหยุดพัก (Recess) และการเล่นกับสัตว์เลี้ยง หรือพี่น้อง (Siblings) ที่บ้าน เมื่อวาดภาพเสร็จแล้ว ครูอาจแขวนผลงานของเด็ก ใกล้เคียงกับรูปถ่ายจากอารยธรรมโบราณ ลงท้ายด้วยการให้เด็กอภิปรายในชั้นเรียนในเรื่องความเหมือน (Similarities) และความแตกต่าง (Differences) ของวิถีชีวิตปัจจุบันกับสมัยโบราณ
  • เศรษฐศาสตร์ – ครูอนุบาล อาจสอนเด็กในเรื่องการประกอบชิ้นส่วน (Assembly line) ในโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านศิลปะสร้างสรรค์ (Creative arts) ครูอาจวาดภาพของไม้กระบอง (Stick figure) ด้วยสีเทียนต่างสีกันสำหรับแต่ละเส้น แล้วนำภาพไปติดที่ฝาผนัง หรือกระดานหน้าชั้นเรียน (Chalkboard) จากนั้นครูจะแบ่งชั้นเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยสมาชิกของแต่ละกลุ่มจะได้รับแจกสีเทียนคนละสีที่แตกต่างกันและกระดาษเปล่าชิ้นใหญ่กลุ่มละแผ่น แล้วสมาชิกแต่ละคน จะวาดเส้นด้วยสีเทียนของตนลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ที่ส่งต่อๆ กัน โดยเทียบกับแต่ละเส้นของภาพของครูบนฝาผนังหรือกระดานหน้าชั้นเรียน เมื่อวาดภาพเสร็จแล้ว จะมีการอภิรายในชั้นเรียนในเรื่องความสำคัญของการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน และทำไมสมาชิกแต่ละคน ต้องทำหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Product) ออกมาอย่างสมบูรณ์?
  • หน้าที่พลเมือง – ครูอนุบาล อาจให้เด็กช่วยกันทำธงชาติ (National flag) โดยใช้กระดาษชิ้นใหญ่ นิตยสาร ดินสอเทียน กรรไกร และกาว แล้วสอนในชั้นเรียน เรื่องธงชาติเป็นสัญลักษณ์แห่งชาติ (National symbol) อธิบายความหมาย จากนั้นก็ให้เด็กอภิปรายบทบาทของสัญลักษณ์แห่งชาติในสังคม แล้วให้เด็กบอกครูว่า ได้เคยเห็นธงชาติปลิวสะบัดที่ใดบ้าง? เพื่อให้ครูจดรายชื่อสถานที่ดังกล่าวบนกระดานหน้าชั้นเรียน ลงเอยด้วยการให้เด็กแต่ละคนวาดภาพธงชาติของประเทศอื่นๆ ที่เขาเคยเห็นมาก่อนหน้านี้

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Social Studies Curriculum Guide in Kindergarten - http://www.apsva.us/cms/lib2/VA01000586/Centricity/Domain/76/Grade_K_Curriculum_2010.pdf [2015, August 3].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน