หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 122 : ศิลปศาสตร์ในโรงเรียนอนุบาล (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ศิลปศาสตร์ในโรงเรียนอนุบาล

เด็กเรียนรู้ผ่านวิถีทางที่แตกต่างกัน และเด็กอนุบาลอาจไม่พร้อมที่จะแสดงออกทุกอย่างผ่านภาษา ดังนั้น กิจกรรมและการศึกษาของศิลปศึกษาในโรงเรียนอนุบาล จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะศิลปะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ (Human experience)

อันที่จริง การสอนศิลปศึกษา (Arts) ในอนุบาลศึกษาประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และแนวความคิด (Concept) จาก 4 ด้านด้วยกัน อันได้แก่ ดนตรี ศิลปะ การเต้นรำ และการละคร (Theater) ดังนั้น เด็กอนุบาล อาจสนุกสนานกับการชื่นชมศิลปะ ผลิตงานศิลปะ และแสดงออกผ่านโครงงานศิลปะ (Art project)

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาได้รับการพัฒนาโดยองค์กรที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สโมสรนักการศึกษาดนตรีแห่งชาติ (Music Educators National Conference) สมาคมการศึกษาศิลปะแห่งชาติ (National Art Education Association) สมาคมการเต้นรำแห่งชาติ (National Dance Association) และพันธมิตรอเมริกันสำหรับการละครและการศึกษา (American Alliance for Theater and Education)

ในบทบาทของครูอนุบาล ย่อมต้องการบูรณาการศิลปศึกษาให้เข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวัน ปรกติเด็กรักที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปศึกษาอยู่แล้ว ดังนั้น ครูจึงควรใช้ประโยชน์ (Capitalize) จากแนวโน้ม (Inclination) ความคิดสร้างสรรค์ตามธรรมชาติ และจัดให้เขาได้รับประสบการณ์เหล่านี้

การบูรณาการของศิลปศึกษาขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย อันได้แก่ เวลา โอกาส และวัสดุ ในการบูรณาการศิลปศึกษาให้เข้ากับหลักสูตร ครูอนุบาลจะใช้ เวลา (Time) ส่วนใหญ่ไปในการช่วยให้เด็กมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ในขณะที่เขาเรียนรู้การอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ดังตัวอย่างความคิดสำหรับบูรณาการ ต่อไปนี้

  • การอ่านออก-เขียนได้ – เด็กสามารถแสดงออก (Act out) ตามเรื่องราวในหนังสือเล่มโปรดของเขา หรือเรื่องราวที่เขา และ/หรือ ทั้งชั้นช่วยกันเขียนขึ้น
  • คณิตศาสตร์ – เด็กสามารถใช้วัสดุศิลปะในการทำตารางและกราฟ หรือออกแบบและทำเป็นรูปร่าง (Shape) ต่างๆ หลากหลายชนิด เด็กยังสามารถพัฒนากฎเกณฑ์ในการอธิบายความสัมพันธ์ของรูปร่างหนึ่งกับอีกรูปร่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เด็กสามารถนำรูปสามเหลี่ยมที่เหมือนกัน (Identical triangles) มาวางซ้อนกันให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • วิทยาศาสตร์ – เด็กสามารถใช้ทักษะด้านศิลปะ (Artistic skills) ในการวาดและระบายสี หลากหลายตัวอย่างวงจรชีวิต (Life cycle) ของสิ่งมีชีวิต (Organism) นานาประเภท หรือเขียน (และผลิต) ประกาศบริการสาธารณะ (Public-service announcement) ในเรื่องความสำคัญของสุขภาพส่วนบุคคล (Personal health) ในชั้นเรียนอนุบาล เป็นต้น
  • สังคมศาสตร์ – เด็กสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเพลงยอดนิยมในท้องถิ่นของตน ร้องรำทำเพลงพื้นเมือง (Folk dance) ในกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมต่างๆ กัน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. The Importance of Art in Kindergarten - http://everydaylife.globalpost.com/importance-art-kindergarten-4101.html [2015, August 6].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน