หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 123 : ศิลปศาสตร์ในโรงเรียนอนุบาล (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ศิลปศาสตร์ในโรงเรียนอนุบาล

ระหว่างปีการศึกษา เด็กมีโอกาส (Opportunity) มากมายในการมีส่วนร่วมทำโครงงาน (Project) ที่เกี่ยวข้องกับศิลปศึกษา ตัวอย่างเช่น การเล่นหุ่นกระบอก (Puppetry) อาจได้รับการบูรณาการเข้ากับทุกด้านของเนื้อหา และเรื่องราว (Story) ต่างๆ ก็สร้างโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเล่นละคร (Dramatic play)

ตัวอย่างเช่น ในการเตียมตัวแสดง เด็กอาจทำกระดาษหน้ากาก (Paper mask) ของตัวป่วน (Stroll) ในละคร หรืออาจใช้บล็อคเป็นตัวต่อเชื่อมเป็นสะพาน เด็กควรได้รับการสนับสนุนให้สำรวจวิถีทางในการแสดงออกถึงความคิดจากหัวเรื่อง (Them) ในการสร้างสรรค์ทางศิลปะ

วัสดุ (Material) ก็มีความสำคัญเท่าๆ กับ เวลา และ โอกาส ครูอนุบาลใช้วัสดุทุกชนิดที่สัมพันธ์กับศิลปะผ่านสายตา (Visual arts) อาทิ สีที่ระบาย (Paint) สีเทียน (Crayon) ปากกาสี (Marker) และแปรง (Brush) เช่นเดียวกับวัสดุที่จำเป็นสำหรับดนตรี และการเต้นรำ ตัวอย่างเช่น วีดิทัศน์ดิจิทัล (Digital Video : DVD) สำหรับการเต้นรำพื้นเมือง (Folk dance) เพลงยอดนิยม (Popular song) และจังหวะร้องตาม (Sing-along tune)

เพื่อสนับสนุนการแสดงออกทางละคร เด็กจำเป็นต้องได้สิ่งประกอบฉาก อาทิ เสื้อผ้าอาภรณ์ หมวก หุ่นกระบอก และวัสดุอื่นๆ อาทิ กล่องกระดาษแข็ง (Cardboard box) กาว และเทปสำหรับจัดฉากหลัง โดยที่กระบวนการสำรวจความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (Creative arts) มีความสำคัญมากกว่าผลลัพธ์ที่สำเร็จรูปแล้ว เพราะเด็กเรียนรู้ที่จะสนุกสนานเมื่อกระบวนการเป็นที่รับรู้ของครู

ผลประโยชน์ (Benefits) ของศิลปศึกษาต่อเด็กอนุบาล คือการจัดให้เด็กมีโอกาสฝึกฝนความสามารถในทางศิลปะ อาทิ

  • การเข้าถึงพหุปัญญา (Multiple intelligences)
  • การพัฒนาทักษะในการคิดชั้นสูง
  • การเพิ่มพูนความเข้าใจในหลากหลายวัฒนธรรม (Multi-cultural)
  • การสร้างคุณค่าในตนเอง (Self-esteem)
  • การสนองตอบต่อการเรียนรู้ในเชิงบวก
  • การมีส่วนร่วม (Engage) ผ่านความหลากหลาย (Variety) ของวิถีเรียนรู้ (Learning style)

ในการศึกษาของเด็กปฐมวัย คุณค่า (Value) ที่สำคัญที่สุดของการบูรณาการการเรียนรู้ด้านศิลปะคือ การให้เด็กสำรวจความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ของตนเอง และส่งเสริมจินตนาการ (Imagination) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานในช่วงเวลาต่อมาของชีวิต แม้วิธีการ (Approach) อาจเป็นเพียงการเรียนรู้โดยทั่วไป

การให้เด็กได้เรียนรู้จากกิจกรรมศิลปะต่างๆ จะทำให้เด็กได้พัฒนาความชื่นชมในสิ่งสวยงาม (Esthetics appreciation) และคุณค่าในตนเอง โดยเฉพาะหากได้รับเสียงสะท้อน (Feedback) ในเชิงบวก ในขณะที่ครูอนุบาลก็ทำให้การเรียนรู้มีความหมายมากขึ้น โดยการบูรณาการกับวัสดุและประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Benefits of the Arts in Kindergarten - http://iteslj.org/Articles/Prins-ArtsInKindergarten.html [2015, August 9].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน