หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 124 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การสอนวิทยาศาสตร์ (Science) ในโรงเรียนอนุบาล เป็นการบูรณภาคทฤษฎี (Theory) ให้เข้ากับภาคปฏิบัติ (Practice) ตัวอย่างเช่น วิทยาศาสตร์สร้างโอกาสวิเศษ (Wonderful) มากมายที่จะประยุกต์ใช้ (Apply) แนวความคิดของ เล็ฟ ไวก็อตสกี้ (Lev Vygotsky) โดยเฉพาะการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ (Scaffolding)

นอกจากนี้ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ยังให้โอกาสเด็กในการมีส่วนร่วมในกระบวนการ (Process) วิทยาศาสตร์ และทำตัวเหมือนนักวิทยาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ในอนุบาลศึกษาทุกวันนี้ ไม่เหมือนสิ่งที่เคยสอนกันในอดีต และจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับความเข้าใจว่า วิทยาศาสตร์คืออะไร? ก็คือ มาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standard)

ถ้าจะให้เด็กรักวิชาวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถในการคิด และแสดงออก (Express) ในเชิงวิทยาศาสตร์ เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแนวความคิด (Concept) วิธี (Method) และทัศนคติ (Attitude) ในขณะที่ยังเยาว์วัย เพราะเป็นการสร้างรากฐาน (Foundation) ที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคต ไม่เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่รวมถึงคณิตศาสตร์ ภาษา และศิลปะด้วย

เทคโนโลยี (Technology) ครอบคลุมไปทั่ว (Pervade) ทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กทำใน (และนอก) ชั้นเรียน การใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน เพื่อช่วยครูสอนและช่วยเด็กเรียนรู้ ตรงตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งเน้น (Focus) ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ตามมาตรฐานแกนร่วมของรัฐ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมชีวิตประจำวัน

เครื่องมือเทคโนโลยีที่มักพบกันในชั้นเรียนของอนุบาลศึกษา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) วีดิทัศน์ดิจิทัล (Digital Video : DVD) โทรทัศน์ และกล้องถ่ายรูปดิจิทัล (Digital camera) ในการใช้เทคโนโลยี ครูควร “ต่อยอด” (Build on) ประสบการณ์ของเด็ก ที่ได้จากนอกชั้นเรียนด้วย

การจัดให้เด็กทุกคนได้ “ผ่านประสบการณ์” (Experience) เทคโนโลยี จะช่วยทำให้แน่ใจว่า ผู้ที่ปราศจาก “สมรรถนะ” (Competency) ทางเทคโนโลยีจะได้รับความช่วยเหลือ โดยให้จับคู่ (Partner) กับเด็กที่มีประสบการณ์และความถนัด (Savvy) ทางเทคโนโลยีมากกว่า พ่อแม่ก็สามารถช่วยเด็กได้ โดยเรียนรู้ให้คุ้นเคยกับเทคโนโลยี แล้วถ่ายทอดให้เด็กที่บ้าน

การผนวกเทคโนโลยีให้เข้ากับชั้นเรียนของเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กมีส่วนร่วมในทุกประเภทของการเรียนรู้ในหลากหลายวิธีของประสาทสัมผัส (Multi-sensory) ในปัจจุบัน มีซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ช่วยแบ่งเบาภาระครู ในด้าน . . .

  • การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active learning) ของเด็ก พร้อมการตัดสินใจ
  • การเรียนรู้หลากหลายมิติ (Multi-dimension)
  • ความคาดหวัง (Expectation) ที่เหมาะสมตามอายุ
  • ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความง่ายต่อการใช้ และปฏิบัติการเปิดท้าย (Open-end operation) [เพื่อให้เด็กต่อยอดได้]
  • การจัดให้เด็กได้สำรวจ (Explore) โดยปราศจากความกลัวทำผิด และสนองตอบต่อการสำรวจของเขา ในวิถีทางที่ส่งเสริมการสืบค้น (Investigation) ของเขา

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Technology in the Classroom: Helpful or Harmful? - http://www.education.com/magazine/article/effective-technology-teaching-child/ [2015, August 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน