หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 125 : วิทยาศาสตร์กับการอ่านออก-เขียนได้ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


วิทยาศาสตร์กับการอ่านออก-เขียนได้

ลอรี่ แค้ดวอลลาเด้อร์ (Lori Cadwallader) ครูอนุบาลแห่งโรงเรียนประถมศึกษานิวตัน เรย์เซ่อร์ (Newton Rayzor Elementary School) ที่เมือง Denton รัฐเท็กซัส ได้พูดถึงการบูรณาการวิทยาศาสตร์กับการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) ในอนุบาลศึกษาว่า . . .

“ฟ้าแลบ” (Lightning) ส่งประกาย (Flash) ในขณะที่ “ฟ้าร้อง” (Thunder) เริ่มคำราม (Roll) ในชั้นเรียนอนุบาลสองภาษา (Bilingual) ของฉัน ทำให้เด็กๆ อกสั่นขวัญหาย (Scaring) ไปกับพายุ (Storm) แต่เขาเหล่านั้น ก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่างไร? เขาพูดได้เพียงว่า มีฝนตกและลมแรงมากเท่านั้น

เขาไม่เคยได้ยินคำว่า “ฟ้าแลบ” หรือ “ฟ้าร้อง” ในภาษาอังกฤษ หรือภาษาสเปน แม้จะทำคะแนนได้ดีในวิชาอื่น แต่ก็ยังด้อยพัฒนา (Under-develop) ในภาษาพูด (Oral) ของวิชาวิทยาศาตร์ จึงไปไม่แปลกใจเลยที่เด็กเหล่านี้ ทำคะแนนค่อนข้างต่ำในการทดสอบตามมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standard) ของรัฐเท็กซัส

ทำไมการสอนวิทยาศาสตร์ในอนุบาลศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญ? เพราะว่า . . .

  • วิทยาศาสตร์เป็นยานพาหนะ (Vehicle) สำหรับพัฒนาความคิดในการตั้งคำถาม (Questioning mind) ของเด็กในเรื่องโลกธรรมชาติ (Natural world)
  • มีการนำมาตรฐานของการศึกษาวิทยาศาตร์แห่งชาติ (National Science Education Standards) ไปลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เด็กมีที่ยืน (Place) ในสังคมที่ “พูดจาภาษาวิทยาศาสตร์” (Scientifically literate) ได้
  • เมื่อเด็กสำรวจทางวิทยาศาสตร์ได้ เขาจะสามารถสื่อสารด้วยภาษาพูดและเขียนทางวิทยาศาสตร์ (Scientific expression) โดยเกิดการเรียนรู้ในบริบท (Context) ใหม่
  • วิทยาศาสตร์สอนให้เด็กชื่นชมความหลากหลาย (Diversity) ของสิ่งมีชีวิต และส่วนที่เชื่อมโยงกัน (Interconnectedness)
  • เมื่อเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ เขาจะให้สำคัญ (Respect) แก่โลก (Planet) ของเรา พร้อมให้การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources)
  • บทเรียนที่น่าตื่นเต้นในวิทยาศาสตร์ สามารถหล่อหลอมความรักที่จะเรียนรู้ในวิชานี้ตลอดชีวิต (Life-long)

อันที่จริง เด็กอนุบาลสามารถทำตัวเหมือนนักวิทยาศาสตร์ การสอนเด็กให้รู้ว่า นักวิทยาศาสตร์คือใคร? เขาทำอะไร? เป็นพื้นฐานของการศึกษาวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์สังเกตด้วยประสาทสัมผัส (Sense) ทั้ง 5 อันได้แก่ รูป (Sight) รส (Taste) กลิ่น (Smell) เสียง (Hearing) และสัมผัส (Touch)

เด็กจะวาดรูปในสิ่งที่เขาเห็น เขียนในสิ่งที่เขาสังเกต (Observe) แยกประเภท (Classify) ตั้งคำถาม พยากรณ์ (Predict) สร้างแบบจำลอง (Model) ออกแบบการทดลอง (Experiment) นับได้อย่างแม่นยำ (Accurate) ทดสอบข้อสมมุติฐาน (Hypothesis) ทดลองซ้ำ (Repeat) และพยายามต่อเนื่อง

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Newton Rayzor Elementary School - http://www.dentonisd.org/Domain/4079 [2015, August 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul