หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 127 : กระดานอัจริยะในชั้นเรียนอนุบาล (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


กระดานอัจริยะในชั้นเรียนอนุบาล

ในปัจจุบัน เด็กเป็น “ชนพื้นเมืองดิจิทัล” (Digital native) เขาหมกมุ่น หรือ “ฝังตัว” อยู่ในโลกของเทคโนโลยีอันนำมาซึ่งข้อมูลและสื่อตามความต้องการทันที (Information and media on demand) ผลลัพธ์ก็คือ เมื่อเด็กเริ่มต้นมีประสบการณ์ในโรงเรียน เขาต้องการมีส่วนร่วม (Engage) ในการรับข้อมูล ณ ระดับเดียวกับที่เขาได้รับจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

การบูรณาการเครื่องมือเทคโนโลยีที่หลากหลาย จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ตัวอย่างของเครื่องมือดังกล่าวคือ กระดานอัจฉริยะ (Interactive whiteboard) ซึ่งได้กลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญและจำเป็นในชั้นเรียนเด็กปฐมวัย ในหลายประเทศแล้ว

กระดานอัจฉริยะคือกระดานที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิ้ลอนุกรม (Universal serial bus : USB) หรือผ่านระบบสื่อสารไร้สาย (Bluetooth) โดยมีโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (Device driver) ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้กระดานทำหน้าป้อนข้อมูล (Input) แล้วมีวีดิทัศน์ (Video) ที่เชื่อมโยงกับเครื่องฉาย (Projector) ให้เกิดภาพ (Image) บนพื้นผิว (Surface) ของกระดาน

ผู้ใช้ตรวจตราหาค่า (Calibrate) ภาพบนกระดาน โดยใช้เครื่องชี้ (Pointer) ที่ทำให้โปรแกรม ปุ่มกด และรายการ (Menu) ทำงานในลักษณะเดียวกับเม้าส์ (Mouse) หากต้องการป้อนข้อมูลที่เป็นข้อความ (Text) ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ (Invoke) แป้นพิมพ์ (Keyboard) บนจอกระดาน หรือใช้เครื่องมือที่อ่านลายมือเขียนได้ (Hand-writing recognition)

กล่าวคือ กระดานอัจฉริยะ เลียนแบบ (Emulate) เม้าส์และแป้นพิมพ์ ดังนั้น ผู้ใช้สามารนำเสนองาน (Presentation) ในชั้นเรียนจากกระดานนี้ โดยไม่จำเป็นต้องคีย์ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ ซึ่งติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยเครื่องมือและคุณลักษณะ (Feature) ที่ได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อให้เกิดโอกาสปฏิสัมพันธ์ (Interaction) สูงสุด

ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวได้แก่ ความสามารถในสร้างฉบับเสมือน (Virtual version) ของแผ่นพลิกกระดาษ (Pater flipchart) ปากกา ไม้บรรทัด ไม้วัดมุม (Protractor) เข็มทิศ เครื่องชี้เน้น (Highlighter) ฯลฯ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ (Instruments) ที่ใช้ในการสอนในชั้นเรียนมาแต่ดั้งเดิม ดังนั้น กระดานอัจฉริยะ สามารถ . . .

  • กระตุ้น (Activate) การทำงานของโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web browser) หรือซอฟต์แวร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์
  • บันทึก (Capture) และเก็บ (Save) ข้อมูลที่เขียนบนกระดาน รวมทั้งลายมือเขียน (Cursive writing) และภาพวาด (Graphics tablet) ด้วยปากกาเม้าส์ (Mouse pen) ที่เชื่อมโยงกับกระดาน
  • ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์จากกระดาน โดยใช้ “คลิกแล้วลาก” (Click and drag) เพื่อทำหมายเหตุ (Annotate) ประกอบการนำเสนอ
  • ใช้ระบบตอบโต้ในชั้นเรียน (Classroom response system) ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การลงคะแนนเสียง (Poll) การจัดทดสอบ (Quiz) และการรวบรวมเสียงสะท้อน (Feedback) บนกระดาน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Interactive whiteboard - http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_whiteboard [2015, August 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน