หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 128 : กระดานอัจริยะในชั้นเรียนอนุบาล (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


กระดานอัจริยะในชั้นเรียนอนุบาล

ทุกวันนี้ สุดยอดปฏิบัติการ (Best practices) ของการใช้กระดานอัจฉริยะ (Interactive whiteboard) ในโรงเรียนอนุบาล สามารถตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • ที่ไหน (Where?) – ติดตั้ง (Mount) กระดานอัจฉริยะ ณ ระดับที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ด้วย อาจเป็นระดับพื้น หรือระดับต่ำของกำแพง เพื่อเด็กจะได้เห็นชัด ในขณะมีการสอนทั้งกลุ่ม
  • ใคร (Who?) – กระดานอัจฉริยะและเทคโนโลยีอื่น ทรงพลังสูง (Powerful) ก็ต่อเมื่อเด็กมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ตัวอย่างเช่น กิจกรรมการสอนที่บังคับให้เด็กเคลื่อนย้ายวัตถุ เล่าเรื่องซ้ำ (Re-tell) จับคู่รูปแบบ (Match patterns) และทอดลูกเต๋า (Roll dice) ในบทเรียนคณิตศาสตร์ ล้วนเป็นหนทางที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful learning)
  • อะไร (What?) – กระดานอัจฉริยะ เป็นเครื่องมือที่มีประโยน์ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ในเนื้อหาการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) และคณิตศาสตร์ ครูพึงอุทิศเวลาให้กับการศึกษาคุณลักษณะ (Feature) และวิธีใช้ซอฟต์แวร์ ที่มาพร้อมกับกระดานอัจฉริยะ และรูปแบบมาตรฐาน (Pre-made template) ที่ทำให้การออกแบบกิจกรรมกลายเป็นสิ่งที่ง่ายดาย (Breeze) สำหรับครู จะประหยัดเวลาและเพิ่มพูนคุณภาพของกิจกรรมดังกล่าว
  • พร้อมกับ (With?) – ร่วมมือพร้อมกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Colleague) โดยแบ่งปัน (Share) ไฟล์ดิจิทัลผ่านอีเมลหรืออินเทอร์เน็ต ครูและเพื่อนร่วมวิชาชีพสามารถแบ่งงานกันทำตามหัวข้อ (Subject) หรือมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards) แล้วแบ่งปันกัน เครือข่ายออนไลน์จัดให้ครูมีบทเรียนที่สามารถ “ดัดแปลงเฉพาะ” (Customize) สำหรับแต่ละชั้นเรียน
  • เมื่อไร (When?) – การใช้กระดานอัจฉริยะ ในการขยายขอบเขตและสร้างความแตกต่างในการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่เทคโนโลยีดังกล่าวไม่สามารถทดแทนการสอนที่ดี เด็กจะได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาที่เขามีส่วนร่วมในการลงมือ (Hands-on) เรียนรู้ พร้อมวัตถุจริง และผ่านเวลาสอนในชั้นเรียน
  • อย่างไร (How?) – ใช้กระดานอัจฉริยะในการช่วยสนองตอบความจำเป็นของเด็กทุกกลุ่ม การใช้ไอแพด (iPad) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (App) จากทางไกล (Remote) ในกรณีที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงกระดานอัจฉริยะในหนทางปรกติได้ ตัวอย่างเช่น เด็กที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว สามารถเคลื่อนย้ายรูปทรง (Shape) บนกระดานอัจฉริยะ จากที่นั่งหลังชั้นเรียนโดยใช้อุปกรณ์เสริม (Supplemental device) และเด็กสามารถเขียนผ่านแป้นพิมพ์ (Keyboard)

การใช้เทคโนโลยีล่าสุดอย่างกระดานอัจฉริยะในชั้นเรียนเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กมีเครื่องมือของคริสต์ศตวรรษที่ 21 แต่เด็กก็ต้องกลายเป็นผู้เรียนรู้ของคริส์ศตวรรษที่ 21 ด้วยเช่นกัน จึงจะได้ประสิทธิผล

อย่างไรก็ตาม ก็มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการช่วงชิง (Usurp) ของกระดานอัจฉริยะ จากกระดานดำ (Blackboard) ในอดีต โดยมองว่า เป็นการบังคับครูให้หวนกลับไปสู่วิถีการสอนในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่ครูยืนสอนหน้าชั้นเรียนกลุ่มใหญ่ แล้วเด็กฟัง จด และท่องจำเท่านั้น ในขณะที่การสอนได้รับการปฏิรูป (Reform) ใน 2 ศตวรรษที่ผ่านมา จนกลายเป็นกลุ่มเล็กทุกวันนี้

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Interactive whiteboard - http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_whiteboard [2015, August 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน