หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 129 : การเปลี่ยนผ่านของเด็กอนุบาล

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


กระดานอัจริยะในชั้นเรียนอนุบาล

พ่อแม่ส่วนมาก จะพัฒนาให้เด็กเกิดความรู้สึกในเชิงบวกในการเปลี่ยนผ่าน (Transition) ไปยังโรงเรียนอนุบาล แต่ก็อดห่วงใย (Anxious) เด็กไม่ได้ในการก้าวเข้าสู่โลกของโรงเรียน ส่วนพ่อแม่ของเด็กที่ด้อยความสามารถ (Disabilities) ก็ยิ่งกังวลมากกว่าพ่อแม่อื่น แต่ในสหรัฐอเมริกา ก็มีโปรแกรม “แทรกแซง” (Intervention) ในอนุบาลศึกษา รวมทั้งชั้นเรียนคละ (Inclusive) สำหรับเด็กมีความจำเป็นพิเศษดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ครูสามารถอำนวยความสะดวกการเปลี่ยนผ่าน โดยความพยายามตามคำย่อจากพยัญชนะตัวแรก (Acronym) ของคำว่า “SCHOOL” ดังต่อไปนี้

S = Start early – โรงเรียนต้องเชื่อม (Bridge) เส้นทาง (Distance) ระหว่างหลักสูตรบนพื้นฐานของการเล่น กับความต้องการทางด้านวิชาการในตัวเด็ก ช่วงเปลี่ยนอาจใช้เวลา 1 ปีเต็ม ถึง 1.5 ปี ก่อนเริ่มอนุบาลศึกษา ตัวอย่างเช่น ในขวบปีสุดท้ายของวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-school) ผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเข้าเรียน ควรติดต่อโรงเรียนอนุบาล เพื่อกำหนดเวลา (Schedule) ที่จะพบกัน และเข้าเยี่ยมชมแต่ละโปรแกรม

C = Collaborative team approach – การวางแผนและตัดสินใจในเรื่องการร่วมมือทำงานเป็นทีม ควรให้มีส่วนร่วมจากครอบครัว ผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเข้าเรียน ครูอนุบาล ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ ตัวอย่างเช่น ทีมงานดังกล่าว อาจตั้งข้อสังเกต จากการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลต่างๆ แล้วเลือกโรงเรียนที่สนองตอบความจำเป็นของเด็ก ได้ดีที่สุด

H = Honor active involvement of families – อาจรวมการสอนเด็กในเรื่องโรงเรียนอนุบาล และตอบโจทย์ของคำถามและความกังวล ในเรื่องบริการเฉพาะ (Specialized service) ที่จะจัดให้เด็ก ตัวอย่างเช่น พ่อแม่อาจต้องการพบครู หรือเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมเด็กเล็ก ก่อนเริ่มอนุบาลศึกษา

O = Observe current and future schools – ครูอนุบาลควรไปสังเกตการณ์ ณ สถานดูแลเด็กเล็ก (Pre-school) อาทิ การจัดแจงชั้นเรียน ซึ่งสามารถจำลองแบบ (Replicate) ได้ง่าย ส่วนพ่อแม่ก็ควรไปสังเกตการณ์ที่โรงเรียนอนุบาล ก่อนเริ่มปีแรกของอนุบาลศึกษา ทั้งสองกรณีเป็นการค้นหาความจำเป็นและจุดแข็งจุดเด่นของเด็ก และเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุง (Modification) หรือรองรับ (Accommodation)

O = Outline goals and anticipated outcomes – ร่วมทำงานเป็นทีมในการพัฒนาจุดมุ่งหมายและผลลพธ์ ในโปรแกรมการศึกษาของเด็กแต่ละคน แม้อาจไม่จำเป็นสำหรับเด็กบางคน แต่เด็กทุกคนจำเป็นต้องมีจุดประสงค์และผลลัพธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์อนุบาลที่สมบูรณ์ (Optimal) ตัวอย่างเช่น จุดประสงค์ขั้นพื้นฐานของอนุบาลศึกษา ก็คือ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กิจวัตรประจำวัน (Routine) และทิศทาง (Direction) ตลอดจนการปรับปรุง หรือการปรับตัว (Adaptation) ของเด็กที่มีความจำเป็น

L = Listen and learn – ครูคนก่อนของเด็กและพ่อแม่ ได้สะสมคลังข้อมูล (Wealth of information) เฉพาะและเกี่ยวข้องโดยตรงกับเด็ก ซึ่งรวมทั้งกลยุทธ์ (Strategy) หรือการปรับตัวที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีต การสนทนาอย่างร่วมมือกัน (Collaborative dialogues) ส่งผลให้ครูสามารถแบ่งปัน (Share) บริการและการสนับสนุนที่มีอยู่แล้ว (Available) ในโรงเรียน ตัวอย่างเช่น พ่อแม่อาจแจ้งให้ครูทราบถึงการที่เด็กใช้กรรไกรที่บ้าน เพื่อตัดกระดาษ หรือ เด็กชอบได้รับการยกย่องทางสังคม (Social praise)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Interactive whiteboard - http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_whiteboard [2015, August 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน