หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 88 : วิชาการกับพัฒนาการ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


วิชาการกับพัฒนาการ

ตั้งแต่ดั้งเดิม (Tradition) โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten) เป็นวิธีการ (Approach) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเล่น ร้องรำทำเพลง และกิจกรรมปฏิบัติ อาทิ การวาดรูป และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่าน (Transition) จากบ้านสู่โรงเรียน

ในฐานะผู้ดูแล (Care-giver) อย่างครูอนุบาล อาจจะหวนรำลึกถึง “วันชื่นคืนสุข” ที่เคยได้รับจากครูและเพื่อนร่วมชั้น สิ่งที่เรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ครูไม่อาจใช้ความทรงจำอันน่าประทับใจในอดีต สร้างความเข้าใจสิ่งที่คาดหวังในปัจจุบัน เพราะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก (Dramatic) ดังประเด็นต่อไปนี้

 • การตอกย้ำในเรื่องวิชาการ ซึ่งได้แก่ คณิตศาสตร์ การอ่านออก-เขียนได้ และบริการ เนื่องจาก . . .
  • มาตรฐานแกนร่วม (Common core standards) ที่ระบุเฉพาะว่า เด็กควรรู้อะไร และสามารถทำได้
  • แรงสนับสนุนทางการเมืองและสาธารณชนในเรื่องการศึกษาปฐมวัย (Early education) และทักษะการเรียนรู้ เพราะช่วยลดความล้มเหลวในชั้นเรียน และการออกจากโรงเรียนก่อนวัยอันควร (Drop-out)
 • หลักสูตรที่อุดม (Enriched) ด้วยการตอกย้ำในเรื่องการอ่านออก-เขียนได้ ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อให้เด็กสามารถอ่านได้ดีตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาปีที่ 3
  • การรับรู้ว่า การอ่านออก-เขียนได้ คือหนทาง (Pathway) สู่ความสำเร็จในชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียน
  • โครงการ “อนุบาลสำหรับเด็กทุกคน” (Universal Kindergarten) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาอเมริกันอย่างถาวร 73% ของเด็กอายุวัย 5 ขวบได้เข้าโปรแกรมดังกล่าว โดยที่ 55% เข้าเรียนแบบเต็มวัน
 • รัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ได้เพิ่มงบประมาณสนับสนุนโปรแกรม “อนุบาลสำหรับเด็กทุกคน” มากขึ้นทุกๆ ปี
 • จำนวนวันที่อยู่ในโรงเรียนยาวนานขึ้น การขยายโปรแกรมครึ่งวันให้เป็นโปรแกรมเต็มวัน มีมากขึ้น เนื่องจาก . . .
  • การเพิ่มขึ้นของจำนวนพ่อแม่ที่ต้องทำงานทั้งคู่ (Working parents)
  • การรับรู้ว่าการเริ่มต้นแต่เยาว์วัยคือทางเลือกที่ดีที่สุด (Best option)
  • ผลการวิจัยที่แสดงว่า การอยู่ในโรงเรียนที่ยาวนานขึ้น จะช่วยในผลการเรียน (Academics) ดีขึ้น
 • การเข้าเรียน (Enrolment) ชั้นอนุบาลที่เพิ่มขึ้นอย่าง “ระเบิดเถิดเทิง” (Exploding)
 • โปรแกรมอนุบาลที่ท้าทายความสามารถของเด็กที่ได้รับการบอกเล่าให้ทำและเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
 • การทดสอบ (Test) ที่มีมากขึ้น ซึ่งเกิดจาก . . .
  • การเคลื่อนไหวในด้านความรับผิดชอบ (Accountability movement)
  • การรับรู้ว่า การทดสอบเริ่มต้นที่ประถมศึกษาปีที่ 3 และก่อนหน้านั้น โดยตอกย้ำในเรื่องสิ่งที่เด็กอนุบาลควรเรียนรู้ [และสามารถทำได้]

ผลจากการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ และปัจจัยอื่นๆ ทำให้โรงเรียนอนุบาลร่วมสมัย (Contemporary kindergarten) ได้กลายเป็นสถานที่ที่มีความคาดหวังสูงในเรื่องความสำเร็จสำหรับเด็กทุกคน การศึกษาระดับอนุบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย และรวดเร็วแทบไม่ทันกระพริบตา

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Kindergarten - http://en.wikipedia.org/wiki/Kindergarten [2015, May 18].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน